Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LRF Västra Götaland 2011? Ett utkast 17 september 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LRF Västra Götaland 2011? Ett utkast 17 september 2010

LRF Västra Götaland 2011? Ett utkast 17 september 2010

150 Views Download Presentation
Download Presentation

LRF Västra Götaland 2011? Ett utkast 17 september 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LRF Västra Götaland 2011? Ett utkast 17 september 2010

 2. Dagsläget, hur vi arbetar idag Ett samarbetsavtal mellan styrelserna i VG: Sjuhärad, Skaraborg, Väst -ordförandegruppen har tätt samarbete -de har mandat att ta egna beslut i ordförandegruppen -de tre styrelserna träffas regelbundet och gör avstamp tillsammans En gemensam personalorganisation i Västra Sverige: Värmland, Sjuhärad, Skaraborg och Väst. -14,4 tjänster med olika kompetenser Kommungrupperna har instruktioner och lite ekonomiska resurser att röra sig med i sina resp regionförbund Lokalavdelningarna har motionsrätt och sänder fullmäktige till regionstämman i sina resp regionförbund

 3. Syfte med föreslagen omorganisation • Att centralisera för att kunna ha utrymme att decentralisera. • Ökad medlemsnytta genom att finnas där samhället finns. D v s vi vill stärka och arbeta som den politiska nivån vi vill påverka, d v s Västra Götalandsregionen/-länet samt på kommun och delregional/kommunalförbunds nivå. • Mindre ekonomiska resurser. Vi behöver därför jobba smartare för att kunna möjliggöra ett ökat lokalt engagemang i LRF 2011, för största möjliga medlemsnytta.

 4. Förslag på förändringar - inom den demokratiska organisationen • 1. I lokalavdelningen sker tre förändringar: • Räkenskapsåret löper 1 oktober-30 september och årsmöte hålls senast den 15 december • Fullmäktige till regionstämman väljs på kommunkretsens årsmöte. Alla medlemmar har rösträtt på kommunkretsårsmötet. • Varje avdelning utser en ledamot i valberedningen som föreslår kommunkretsstyrelse. • 2. Ökad status för kommunkretsarna genom ökade ekonomiska resurser. • 3. Gemensam regionstyrelse inom Västra Götaland som har strategiskt övergripande ansvar och som väljs av en regionstämma med 250 fullmäktige. • 4. Lokalavdelningen och kommunkretsen är likställda i betydelsen i organisationen men med olika uppdrag.

 5. Lokalavdelningens roll • Lokalavdelningen är grunden i LRF och där personen/företaget är medlem i LRF. • Lokalavdelningen skall ha en bred verksamhet med programpunkter som syftar till att öka medlemmarnas kunskap och kompetens och stärka dem i sin roll som landsbygdsföretagare. Detta varvas lämpligen med andra inslag av mera lättsam karaktär. • För medlemmen ska det vara roligt att vara med i LRF:s lokalavdelning och varje enskild medlem ska vara verkligt lockad av minst en aktivitet per år och därigenom delaktig i den goda sammanhållning LRF:s lokalavdelning står för i bygden. • Lokalavdelningen byggs så att den kan vara en avgörande resurs på landsbygden i form av kompetens och tillgänglighet när samhället drabbas av naturkatastrofer som t ex stormskador. • Avdelningen skall ha så god framförhållning i sin aktivitetsplan att alla inbjudningar hinner annonseras i Land Lantbruks ”LRF Mitt i byn”.

 6. Lokalavdelningens roll, forts • Den personliga kontakten med LRF ger nöjdare medlemmar och här har lokalavdelningen ett stort ansvar. Det kan vara ett telefonsamtal om inbjudan till jubileet eller grannen som undrar om man inte skall med på en aktivitet. • Lokalavdelningen tar kontakt med nya medlemmar för att hälsa välkommen, samtala och/eller bjuda in till en aktivitet då ordföranden får besked om ny medlem. • Lokalavdelningens uppgift är att rekrytera nya medlemmar. • Föra en dialog med medlemmarna för att identifiera deras behov och hjälpa till att driva deras frågor. • Bevaka lokala frågor. • Skapa engagemang och inspirera till lokalt arbete mellan olika föreningar. • Vara en länk till kommunkretsarna.

 7. Kommunkretsarna • Kommungruppen byter namn till kommunkrets och stadgebinds med minsta möjliga administration, d v s utan bl a kassör och revision. Arbetet leds av kommunkretsstyrelsen • Kommunkretsens arbete blir allt mer betydelsefullt för våra medlemmar och deras företagande. För att förstärka detta vill vi bl a införa: • Fast arvode till ordföranden • Arvoden och milersättning för utfört arbete mot reseräkning • Egen budget (som sköts av PORS-gruppen, personalen LRF Västra Sverige under ansvar hos regionstyrelsen)

 8. Kommunkretsen i demokratin • Samarbete med delregionerna/kommunalförbunden i samhället • Årsmöte senast den 10 februari. Årsmötet annonseras i Land minst en vecka innan mötet och är i första hand ett näringspolitiskt möte. Alla medlemmar har rösträtt. • Räkenskapsår är kalenderår om inte avdelning och kommunkrets vill annat och då begär det hos regionstyrelsen. • Valrapport och motioner hos regionförbundet senast den 15 februari. • Valberedning med minst en ledamot från varje lokalavdelning. • Val av fullmäktige och motionsrätt till regionstämman.

 9. Organisationsmodell, kommunnivå • Lokalavdelningens årsmöte väljer en ledamot till LRF:s kommunkretsstyrelses valberedning. Den medlemsmässigt största avdelningens ledamot är sammankallande. Valberedningen väljer inom sig ordförande och eventuellt beredningsutskott. • På årsmötet med kommunkretsen där alla medlemmar har rösträtt väljs en styrelse och dess ordförande • På årsmötet redovisar LRFs kommunkretsstyrelse verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen

 10. Organisationsmodell, kommunnivå fortsättning • På kommunkretsens årsmöte väljs också fullmäktige till regionstämman. • Årsmötet har, precis som lokalavdelningen, motionsrätt till regionstämman. • Ordförandena i LRFs kommunkretsstyrelser bildar ett antal nätverk i samarbete med regionförbundet. • Nätverken kan ha samma geografiska arbetsområde som kommunalförbunden/delregionerna i samhället.

 11. Arbetsbeskrivning, LRF:s kommunkretsstyrelse, exempel • Lyfta fram vad jorden och skogen i kommunen betyder för sysselsättning och därigenom få kommunen att forma en egen bild av hur man vill se jord- och skogsbruket i kommunen 2020 och vad som krävs av kommunen för att nå dit. • Infrastruktur (lokalisering och satsningar på vägar, bredband, driftsbidrag till enskilda vägar) • Miljötillsynens hantering på gårdsnivå • Livsmedelstillsynens hantering • Översiktsplanering (markanvändning allmänt, vindkraft, djurgårdars placering kontra boende mm) • Strandskyddet som idag hanteras kommunalt • Kommunala naturskyddsområden (t ex naturreservat) i samarbete med markägare • Detaljplaners utveckling • Bioenergi i kommunens och kommunala bolags hus • Biogas som drivmedel • Bevakning av viltförvaltningen • Upphandling av mat med krav som stämmer överens med detaljinnehållet för hur livsmedelsproduktion skall bedrivas enligt svensk lagstiftning • Eller andra kommunala frågor

 12. Regionstämma och regionstyrelse i LRF Västra Götaland • Stämma med fast antal fullmäktige, 250, som fördelas 10 fullmäktige till LRF Ungdomen, 240 fullmäktige per antal medlemmar. • Fast arvode om 1000 kr till fullmäktige från regionförbundet till den som deltar hela dagen, • Förslag till stämmolokal Vara konserthus • Regionstyrelse med fem till elva ledamöter • Valberedning med fem till nio ledamöter, inget längre givet i stadgarna om koppling till förtroendevaldskap i slakten/mjölken/skogen/Lantmännen

 13. Mötesplatser för förstärkt dialog i LRF Västra Götaland • Samhällets kommunalförbund/delregioner, geografisk grund för samverkan mellan kommunkretsar och för dialogen mellan regionstyrelse och kommunkretsar. • Tydlig kontaktperson i regionstyrelsen och kontaktytor med personalen för varje kommunkrets med avdelningar. • Exempel på interna möten för att säkra närheten till medlemmen och lokalt förtroendevalda: Två mentors-/fadderträffar för kommunkretsordförandena per år med regionstyrelsen Två delregionala möten per år med kommunkretsordförandena och lokalavdelningsordförandena Möten inom hela regionen för kommunkretsordförandena vartannat år med övernattning med seminarier och föreläsningar för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring

 14. Ekonomi 2010 LRF i Västra Götaland (tre regionförbund) • Ram för verksamhet från riksförbundet 12 300 000 kr • Kraftsamling, coacher 2 000 000 kr • Kraftsamling opinionsbildning 1 400 000 kr • Kraftsamling vatten 550 000 kr • Kraftsamling förtroendevaldas utb 200 000 kr TOTALT 16 450 000 kr

 15. Ekonomi 2011 LRF i Västra Götaland (tre regionförbund) • Ram för verksamhet från riksförbundet 12 100 000 kr • Företagarcoacher (riksnätverk) 2 500 000 kr • Kommunikatörer (riksnätverk) 1 450 000 kr • TOTALT 16 050 000 kr

 16. Vissa ekonomiska förutsättningar i förslaget- regionstämman • De 250 fullmäktige från kommungrupperna till regionstämman arvoderas av regionförbundet med 1000 kronor i arvode (plus sociala avgifter)  • Reseersättningen till stämman ökar (på grund av 4 mils längre avstånd i genomsnitt) med 250 kronor per fullmäktige (med hänsyn tagen till samåkning), vilket med 250 fullmäktige totalt ger en reseersättning på 120 000 kronor mot 125 000 kronor i reseersättning idag (2009) för 510 fullmäktige. • Idag bjuder vi 700 på mat på regionstämman och i förslaget kanske 350, vilket minskar kostnaden med 40 000 kr. Lokalkostnaden för en i stället för tre lokaler minskar med ca 20 000 kr. • Snittet i arvode för dem som åker till stämman idag är 800 kronor från lokalavdelningarnas kassa, vilket med 510 fullmäktige som vi har idag innebär en positiv resultatpåverkan i avdelningarna med drygt 400 000 kronor.

 17. Vissa ekonomiska förutsättningar i förslaget- lokal kontakt 1. Två mentors-/fadderträffar för kommunkretsordförandena per år med regionstyrelsen 2. Två inomkommunalförbundsmöten per år med kommunkretsordförandena och lokalavdelningsordförandena 3. Ett mellankommunalförbundsmöte för kommunkretsordförandena vartannat år med övernattning (seminarier/föreläsningar)  Ekonomiska förutsättningar per träff: 1. Med arvode och reseersättning och mat, 400 000 kronor 2. Endast reseersättning gäller och då blir kostnaden med mat, ca 100 000 kr 3. Med arvode, reseersättning, mat och övernattning blir kostnaden ca 450 000 kronor (d v s 225 000 kr/år)  Kostnad 725 000 kronor per år. Idag ligger kostnaderna i tre regionförbund för fadder- och kommungruppsträffar på ca 200 000 kronor (2009).

 18. Vissa ekonomiska förutsättningar i förslaget– kommunkretsarna och regionstyrelsen • Ambitionsnivån i de ekonomiska förutsättningarna för kommunkretsarnas verksamhet höjs till 5 000 i grundarvode till ordföranden plus 20 000 i aktivitetsbudget (inkl arvode), vilket innebär 1 500 000 kronor, jämfört med 300 000 kronor idag till kommungrupperna. • Besparingen på regionstyrelsenivå innebär att de fasta arvodena minskar med 400 000 kronor, sammanträdesarvodena med 320 000 kronor och mötesarvodena med uppskattningsvis 300 000 kronor. • Besparing i personalbemanningen (gäller Västra Sverige) i linjeverksamheten från 9,8 till 8,4. • Oförändrad aktivitetsersättning till lokalavdelningarna 750 000 kr. Tillkommer porto till avdelningarnas aktiviteter 550 000 kr.

 19. Sammanfattning ekonomi 2011 jfr 2010 Idag går var sjätte krona till avdelningar och kommungrupper av den regionala budgeten. Med förslaget går var tredje krona till direkt lokal verksamhet. - Vi frigör Regionstyrelsearbetet 1 000 000 kr Personal    700 000 kr Vardagsrationaliseringar av omkostnader, typ porto,   lokaler, personal- o förtroendevaldas utb, annonser m m 500 000 kr - Vi använder till Aktivitetsbudget och arvoden, kommunkretsarna    1 200 000 kr Lokal kontakt    500 000 kr Regionförbundsstämma 300 000 kr Minskad ekonomisk ram 200 000 kr D v s genom ändringen flyttar vi 1,7 miljoner ut från regionerna till kommunerna! Samtidigt som vi blir effektivare i vårt påverkansarbete gentemot länsstyrelse, region, delregion och kommun.

 20. Arbetsgång • Formell remiss 4 oktober-30 november • Tre regionstyrelsebeslut i december om förslag till stämmobeslut, dialog på lokalavdelningsårsmöten i januari-februari • Extrastämmor med LRF Sjuhärad (Borås), LRF Skaraborg (Skara), LRF Väst (Vänersborg) torsdagen den 3 mars 2011 09.30-12.00 för att som enda punkt diskutera och besluta om ett ev samgående LRF Västra Götaland. • Ordinarie stämmor 2010; Väst 14 mars, Skaraborg 21 mars, Sjuhärad 23 mars. Alla stadgeenliga punkter tas upp samt beslut två om samgående och om ja beslut om interimistisk styrelse, valberedning och revisorer. • Interimistisk styrelse för LRF Västra Götaland kan börja verka 1 juni 2011 efter godkännande av kommunkrets som ett led i organisationen på riksförbundsstämman den 24-25 maj. • Lokalavdelningarnas årsmöten 15 oktober-15 december 2011 • Kommunkretsarnas årsmöten 10 januari-10 februari 2012 • LRF Västra Götalands regionstämma 19 mars 2012

 21. Frågor att begrunda: • Är remissmaterialet relevant? • Besvaras alla var, när, hur och varför? • Vad talar för förslaget? Vilka fördelar finns? • Vad talar mot förslaget? Vad kan gå snett? • Finns det fler saker som bör bedömas i ekonomi eller mjuka frågor, i så fall vilka? • Om förslaget röstas ned, hur skall vi då organisera oss? Finns det någon annan modell som passar?