Download
matrikul r sagsudarbejdelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matrikulær sagsudarbejdelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matrikulær sagsudarbejdelse

Matrikulær sagsudarbejdelse

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Matrikulær sagsudarbejdelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikelbetegnelsen (VMA afsn. 16.1.) består af • et matr.nr. • der for hovedparten har rod i 1844-matrikuleringen, mens • en mindre del er opstået senere (ved matrikulering) • som ved udstykning beholder stamnummeret, men tilføjes et litra (efter det sidst benyttede): a,b, … æ, ø, aa, ab, ac .. • en ejerlavsbetegnelse - eks. Sørup by, Søndersø (sammen-skrivning af tidligere ejerlavs- og sognebetegnelse) • med en ejerlavskode - eks. 038-09-52 (tidl. herreds-, sogne- og ejerlavsnummeret inden for sognet >50. Købstæder betegnes 200) • som fastholdes, uanset om sognegrænsen ændres Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 2. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tildeling af matrikelnumre (VMA afsn. 16.2.4.) Til fraskilte dele • fra en matrikuleret ejendom • oprindelige stamnummer + litra 5 cy • fra en umatrikuleret ejendom (udskilt off. vej) • nyt stamnummer 63 • flere delarealer fra flere ejendomme med henblik på oprettelse af en ny ejendom: nyt stamnummer 45 Til brugsretsarealer: oprindelige stamnummer + litra 11 k Til lodder (TML-projektet - forventes afsluttet 2004) • nyt stamnummer • uden at der fordeles servitutter (hvilket forringer tingbogens informationsværdi) 34 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 3. 1 1 3 2 2 1 2 4 e 11 a ”m” x x x 2 2 1 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tildeling af matr.nre - principper Hovedprincipper • entydighed - nye ejendomme - flere særskilte dele under én ejendom - ikke tilgrænsende areal, der tillægges anden ejendom • undtagelse - arealer der adskiller administrative områder - brugsretsarealer - tildeles alle selvstændig matr.nr. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 4. 1 6 g 9 f 2 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulær identifikation Tilgrænsende matr.nre under én ejendom • bør inddrages til ét matr.nr. Ændringer kan ske • systematisk • i forbindelse med matrikulære sager • efter ansøgning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 5. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse De matrikulære sagstyper • Udstykning -og matrikulering • eneste måde at skabe nye ejendomme • Sammenlægning • formindsker ejendomsantallet (sammenlægning af matr.nre sker ved inddragelse som en teknisk ændring) • Arealoverførsel • faktiske ændringer af ejendommes udstrækning • Ejendomsberigtigelse • registrering af gældende ejendomsgrænser • som følge af hævd • eller naturens kræfter Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 6. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulære forandringer kan give anledning til • at nye enheder (ejendomme eller matr.nre) opstår • udstykning • matrikulering • tildeling af matr.nr. • forening af enheder • sammenlægning • inddragelse • forandringer mellem enheder • arealoverførsel • ejendomsberigtigelse Rettelse af fejl/unøjag-tigheder i matriklens registreringer (regi-sterdata og kort) sker ved teknisk ændring Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 7. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Oversigt over matrikulære sagstyper (h) - hyppigt (a) - af og til (s) - sjældent (u) - unik Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 8. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Udstykning Begrebet • bred: alle dispositioner, der medfører ændringer vedr. faste ejendomme • smal: dispositioner, der medfører fraskillelse af areal som en selvstændig ejendom Hvilke dispositioner udløser udstykning? • afhændelse, pantsætning og bortleje (for mere end 30/10 år) • men forudsætter ikke, at aftale er indgået • udløses også af offentligretlige dispositioner Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 9. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matriklens arealer omfatter • matrikulerede arealer (samlede faste ejendomme) • umatrikulerede arealer (udskilte offentlige veje) Der findes herudover uregistrerede arealer (særligt opgrøde-arealer og f.eks. enkelte havnearealer), der ifølge sagens natur også er umatrikulerede • de kan matrikuleres under tilgrænsende ejendomme eller • som selvstændige ejendomme Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 10. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsrettigheder Fortolkning • tidsbegrænset. forpligtede bundet max. 30/10 år • gælder kun jorder, ikke husrum • også begrænsede rettigheder, hvis ejers råden udelukkes Undtagelser • tekniske indretninger < 5m2 (= 5.49 m2) • transformerstationer • antenner og vindmøller • master i strækningsanlæg Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 11. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsrettigheder - varighed og opsigelse Brugsperiodens varighed er ikke fastsat • eksplicit tidsubegrænset: udstykning nødvendig • ejer er bundet i mere end 10/ 30 år: udstykning nødvendig • ejer kan frigøre sig efter max. 10/30 år fra opsigelse: udstykning er ikke nødvendig (U 1998.1011 ØLK) Tidsbegrænset • max 10/30 år: udstykning ikke nødvendig • mere end 10/30 år, men ejer kan frigøre sig efter max. 30 år efter opsigelse: udstykning ikke nødvendig • Ikke afgørende, hvordan lejer er bundet • Genudlejning mulig Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 12. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Hvorfor registrering af langvarige brugsarealer? • hindre omgåelse af udstykningskravet for afhændelse • varetage registreringshensyn • sikre forholdet til anden lovgivning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 13. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsrettigheder - et alternativ til overdragelse? • kan overvejes hvor udstykning/arealoverførsel ikke er mu-lig/gennemførlig (f.eks. p.g.a. lovgivning eller økonomi) • f.eks. ejerlejligheder • f.eks. relaksationsomkostninger • giver ikke varig sikkerhed (som dog reelt kan blive 100 %, f.eks. hvis udlejer er en lejerforeningen) • giver ikke fuld dispositionsret (retligt og økonomisk) • forudsætter ikke relaksation, men • skal også overholde plan- og arealanvendelseslovgivningen • grænserne dårligere sikret • ikke fastlagt som skel • hegnslovens gælder ikke Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 14. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsforhold vedr. grunden i f.t. udstykningskravet u/b • selvstændige ejerboliger (parcelhuse, sommerhuse) • andelsboliger • almennyttige boligselskaber • ejerlejlighedsejendomme • kolonihaver • fællesarealer • transformeranlæg • master og møller • private veje • oversigtsarealer _ _ b u/b u - udstykning nødv. b - kan stiftes som brugsaftale s - servitut fed - det normale s u/b u/b s s Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 15. Lejeaftale? Ejendomsdannelsen Matrikulær sagsudarbejdelse Overdragelse eller leje? 9 m - fordele? proj. svømmepøl - heldig? - lovlig? 9 n Højtoft Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 16. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Kontrol af udstykningskravet (BUK § 1 og 3) Hovedreglen vedr. skøder og brugskontrakter: • påtegning fra vurderingsmyndigheden*)/matrikelmyndig-heden på dokumentet (om at det ikke berører en del af en samlet fast ejendom/umatrikuleret ejendom), eller • for førstegangsskøder registreringsmeddelsen fra KMS (om at arealet udgør en samlet fast ejendom) … og da skal udstykningskort forevises • særregler hvis ekspropriation NB! Ingen krav om påtegning af pantebreve *) unødvendig da et evt. samvurderet areal under en landbrugs-ejendom ikke (mere) er en del af en landbrugsejendommen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 17. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Landbrugsejendomme - LBL § 2, stk. 2 En landsdækkende noteringsudvidelse har medført, at land-brugsejendomme afhænger af matriklen nemlig består af de arealer, der iflg. matriklen • har pålagt landbrugspligt • hører sammen Der kan imidlertid være jorder under ejendommen, som ikke er pålagt landbrugspligt f.eks. • tilkøbte frijorder, som er vurderet under ejendommen • andre jorder, som drives under ejendommen, men hvor be-tingelserne for noteringsudvidelse ikke var til stede (f.eks. adkomstdivergenser) NB! Sådanne arealer er ikke en del af ejendommen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 18. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Forholdet mellem grund og bygning • en bygning, der ejes af grundens ejer kan • ikke afhændes særskilt (der skal følge et grundstykke med , mindst sokkelgrunden) - U 1983.449 VLK (afhændelse af en avlsbygning) • udlejes uden tidsbegrænsning • lejeaftale vedr. grunden kan indgås for op til 30 (10) år ad gangen • lejer af grunden kan • opføre bebyggelse • pantsætte bebyggelse • udleje bebyggelse • afhænde bebyggelse • ved ejersammenfald mellem grund og bygning på lejet grund kan der ikke etableres særskilt ejendomsret til bygningen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 19. x x • lejemålet vedrører en selvstændig ejendom • aftale kan indgås tidsubegrænset 5 a x x x • lejemålet vedrører en del af en samlet fast ejendom eller et umatrikuleret areal • aftalen kan indgås tidsbegrænset x 5 a x • lejemålet vedrører alene sokkel-grunden • aftalen kan indgås tidsbegrænset x 5 a x x Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Bygning på lejet grund - lejeaftalen Fællestræk: lejer ejer bygningen, men aftalen udformes forskel-ligt Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 20. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Brugsretsarealer (BMA § 23, VMA afsn. 16.2.4.2.) Kan registreres med matr.nr. • ved tildeling • arealet udgør en del af ejendommen (samnoteres) • udvider ikke varighedsbegrænsningen • der skal svares gebyr, men ikke afgift • indmåling/afmærkning som andre skel • ingen formaliseret myndighedshøring • sikker identifikation af brugsretten (ved belåning m.v.) • særlig kode i matriklen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 21. Ændringskort 2 1 13 h 2 a Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Registreringsdokumenterne ved udstykning • delnumre • skal omfatte alle arealer, der beregnes som ”k” • er ikke nødvendig, når hele matr.nre fraskilles (medfører ingen ændringer) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 22. - 467 ”m” ”c” 1 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulering Definition: registrering af et (helt eller en del af) et umatrikule-ret areal som en samlet fast ejendom i matriklen (med egen ma-trikelbetegnelse - nyt stamnummer) Kan omfatte • en hel udskilt off. vej (efter nedlægning) • sjælden da nedlagte off. veje ty-pisk inddrages under tilgrænsen-de ejendom og sjældent registre-res om en selvstændig ejendom • en del af en udskilt off vej • fordi en den af vejarealet af-hændes særskilt (eller bortlejes for mere end 10 år) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 23. arealoverførsel (f.eks. aflagte vejarealer) 2 4 - 467 ”m” 3 1 2 • ejendomsberigtigelse (f.eks. tilvækstarealer) 5 a 9 h 7 f 1 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Registrering af et umatrikuleret areal under en tilgrænsende ejendom sker ved Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 24. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulære forandringer vedr. umatrikulerede arealer del af havneareal permanent stadeplads på udskilt off. vej aflagt vejareal aflagt ikke udskilt off vej/tilvækstareal inddæmmet areal hele en udskilt off. vej Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 25. 2 Limfjorden 5 o 7 p 1 11 c 15 f ”k” forenklet Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Matrikulering Ændringskort Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 26. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tinglyste rettigheder I byrderubrikken anføres • servitutter • brugsrettigheder • foreløbigt lyste rettigheder (f.eks. betingede skøder) • andre rettigheder (f.eks. vedr. ejerens dispositionsbeføjelse) • der hviler på hele ejendommen, men • som ikke nødvendigvis vedrører hele ejendommen (Pante)hæftelser omfatter • pantegæld • andre rettigheder, der er lyst pantstiftende Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 27. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Udstykning - dokumentation vedr. rettighederne i ejendommen Lovgrundlaget er TL § 22, som • kræver servitutfordeling (stk. 1) • der i praksis sker på grundlag af en landinspektørservituterklæring • formålet er at fordele servitutter på de arealer, de geografisk vedrører • mens forholdet til panthaverne ikke skal dokumenteres • skal foreligge, når skøde lyses (første gang) • kun relevant for det matr.nr., der udstykkes • skal omfatte alle parceller • ikke kun servitutter • fordeles på grundlag af (alene det geografiske) ? • entydig besvarelse • ajourført opremsning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 28. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servituterklæringen • Udgangspunkt: kun servitutter, der vedrører arealet, overføres Hvad ligger der i ”vedrører” ? • vejrettigheder er stedfæstet hvis vejen • faktisk ligger på det pågældende areal • ikke findes i marken, men iflg. deklaration eller rids ligger på arealet • nødvendig betingelse er, at servitutten angår det areal, der udstykkes. I så fald skal arealbundne servitutter altid overfø-res (f.eks. lednings- og vejrettigheder) • mens ejendomsbundne servitutter må formålsfortolkes så-ledes, at de kun overføres, hvis de har retlig relevans (jagt-rettigheder, fjernvarmeservitutter, forkøbsrettigheder, se også jf. U 1989.1029 VLD og U 1985.199 HD) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 29. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servituterklæringen • udarbejdes altid (jf. formuleringen på forespørgslen) • også selv om udstykningen ikke skyldes afhændelse • aktkopier fås uden retsafgift (U 1997.1293 ØLK) • servitutattest (ved dommer) afgives ikke • skal være entydig f.eks.. ”vedrører ikke/vedrører kun matr.nr. 4 f/delnummer 3 af matr.nr. 6 d ”*)) • kan også suppleres med oplysninger af betydning for ud-rensning (af dødt stof - sker på foranledning af dommeren i h.t. TL § 20) *) Hvis servituterklæringen afgives før approbationen (areal- overførsel), må arealerne identificeres ved delnummer Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 30. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servitutter Kan bringes til ophør ved • aftale (dokumentet kvitteres til aflysning af den påtaleberet-tigede) • lokalplaner - dog kun tilstandsservitutter *) • implicit: tvivlsom (jf. U 1997.756 HD) • eksplicit • ekspropriation (bortfalder endog implicit) *) • dom/kendelse *) • hævd som følge af modråden - passivitet er ikke nok (jf. U 1959.815 ØLD) - anerkendes ved aftale eller dom *) • tvangsauktion *) • omstændighederne (beslutning i h.t. TL § 20) *) Aflysnings- grundlaget er dokumentation for bortfald Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 31. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fælleslod (UL § 15) • der er registreret godt 500 fælleslodder, som udgør uudskif-tede, matrikulerede ejendomme i fælleseje • hvor det særlige er, at de ideelle andele er knyttet til et be-stemt matr.nr. (UL § 3) • ofte vanskeligt at fastslå andelenes størrelse og tilhørsforhold • ikke særskilt ejerskifte eller pantsætning • andele kan • fraskilles som en selvstændig ejendom, men • på tillades trods af 2. pktm. også fraskilt til forening med anden ejen-dom (da andelen herved knytte til ejendommen - ikke til et matr.nr.) Tidligere fælleslodder kan ikke retableres, nye kan ikke opret-tes, men fælleseje må etableres via en forening. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 32. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fælleslod Andelene i fælleslodder kan • opdeles samlet i reelle andele uden fraskillelse (sker som ved udstykning jf. VMA afsn. 15.3. - hed tidligere udskift-ning) - forekommer næppe i praksis • eller fraskilles enkeltvis som en selvstændig ejendom (den tidligere til matr.nr. 5 a tilhørende andel i matr.nr. 45, jf. VMA afsn. 15.2.) - overordentligt sjældne • enten som reelle andele eller • som ideelle • kan ikke deles Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 33. *) *) Hvis der i en matrikulær sag fraskilles et matr.nr., hvortil der er knyttet en andel i en fælleslod, skal der tages stilling til andelens fremtidige tilknytning Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fælleslodder Matrikulære dispositioner vedr. fælleslodder kan i øvrigt omfatte • udstykning af en del som en selvstændig ejendom • eller ændring af grænsen mod naboejendom ved • ejendomsberigtigelse eller • arealoverførsel som dog i praksis næppe er gennemførlig, da det forudsæt-ter alle anpartshaveres accept • ejendomsberigtigelse af fælleslodden i sin helhed under til-grænsende ejendom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 34. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder (BMA fællesarealer jf. § 17, stk. 5) udgør de uudskiftede jorder, som ved udskiftningen forblev i fælleseje • det omfatter gadejord, fælles vandinger, sand-, ler- og grus-grave • som nu er matrikulerede, idet den oprindelige fællesjordsbe-tegnelse er bevaret Hvem tilkommer dispositionsretten hvis ingen har lyst adkomst? • bylav el.lign., hvis det faktisk fungerer (vedtægter) • godsejer/off. myndighed, hvis ejendomsretten er forbeholdt • kommunen, hvis ingen anden berettiget • andre, hvis hævd Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 35. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - dispositionsretten (VMA afsn. 13.2.3.) Retlige dispositioner forudsætter fastslået adkomst, som kan ske således: • hele fællesjorden: • ejendomsdom i h.t. RPL § 476, eller • eller på grundlag af kendelse i h.t. TL § 52 a (jf. UL § 46) • f.eks. et eksisterende bylav • dele af fællesjorden: • under tilgrænsende ejendom: ejendomsberigtigelse jf. BMA § 18, stk. 2 • særskilt areal: ejendomsdom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 36. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - mulige matrikulære forandringer • Ingen tinglyst adkomsthaver og ingen matrikulært beføjet *) • ejendomsberigtigelse mod tilgrænsende ejendomme *) matrikulær beføjelse vil foreligge, hvis den formelle berettigelse do- kumenteres (f.eks. i form af udskrifter eller vedtægter) • Ejerlav eller andre uden tinglyst adkomst • udstykning og arealoverførsel m.v. kan gennemføres med fornøden dokumentation for matrikulær beføjelse, men der kan ikke ske tinglysninger før dispositionsretten er fastslået • Adkomst tinglyst • som alle andre ejendomme Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 37. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - adkomstproceduren i UL § 46/TL § 52 a Udstykningsloven indeholder kun en formodning for kommu-nal ejendomsret, som dog giver fornødent grundlag • for indkaldelse til retsmøde af alle, hvis interesser berøres • mulighed for at fremsætte indsigelse • kendelse kan kun afsiges hvis der ikke fremsættes indsigelse eller hvis der indgås forlig Dog også mulighed for adkomst for tilgrænsende ejendom på grundlag af ejendomsberigtigelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 38. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Fællesjorder - adkomstproceduren Rids skal udarbejdes for at • identificere det areal, for hvilket der søges adkomst • af hensyn til rettighedshavere (naboer og evt. berettigede) • kopi af matrikelkortet eller • af (bearbejdede) tekniske kort fyldestgørende • skelkonstatering ikke påkrævet • opmåling af faktiske grænser ikke påkrævet • men kortet bør fremtræde på en måde, der gengiver de fak-tiske grænser i marken • men her er problemet, at uoverensstemmelser ikke nødven-digvis skyldes ændrede grænser Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 39. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Retsmødet kan resultere i: • Ingen indsigelse • adkomst anerkendes • Indsigelse vedrørende adkomst • forlig: kendelse vedr. adkomst i overensstemmelse hermed • ikke forlig: ingen kendelse, men adkomstspørgsmålet kan herefter forelægges de almindelige domstole (vidneførsel m.v.) • Indsigelse vedrørende grænserne • forlig: kendelse kan også omfatte grænserne (UL § 38, der forlanger skelforretning inden retssag, gælder næppe forlig, der indgås når domstolene - som her - af andre grunde ”er på banen”) • ikke forlig: kendelse kan afsiges vedr. adkomst, men ikke om grænsen • Når adkomsten er fastslået, kan skelforretning gennemføres Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 40. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Forskellen mellem fælleslod og fællesjord • en fælleslod (UL § 3) er matrikuleret, men udgør ikkeen samlet fast ejendom • ejendomsretten er knyttet til en afgrænset kreds af ejendomme i et ideelt samejeforhold • fællesjord er matrikuleret, men udgør en samlet fast ejendom • tilhører lodsejerne i ejerlavet medmindre andre har fået anerkendt adkomst NB! Det forhold, at en ejendom ejes i sameje medfører ikke, at arealet bliver hverken en fælleslod eller får status som fællesjord Drifter (jysk: ”drøwt”) • er oprindeligt kvægdrivningsveje, der tilhører ejerne af en række angivne ejendomme (andele ikke fastsat) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 41. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Sammenlægning (BMA § 16, VMA afsn. 12.) Sammenlægning indebærer, at én eller flere ejendomme regi-streres som én samlet fast ejendom • samme ejer • ensartet behæftet (ubelånt eller belånt med samme hæftelser) • kan ske på tværs af ejerlavs-, sogne- og kommunegrænser • men næppe over store afstande Betingelser Matrikulære ændringer: • de pågældende matr.nre under de respektive ejendomme noteres som én samlet fast ejendom • ingen ændringer på matrikelkortet Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 42. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Sammenlægning - dokumentation vedr. rettighederne i ejen-dommen • kræver dokumentation for, at ejendommene er ensartet belånt • hvilket kan nødvendiggøre et panthaveropgør - stillingtagen • til hvilke hæftelser i ejendommene, der skal hvile på den sammenlagte ejendom, og • til deres indbyrdes prioritetsstilling • eller dokumentation for, at kun én ejendom er behæftet • thi da breder pantehæftelserne sig (jf. TL § 24) • men ingen stillingtagen til de på ejendommene hvilende servitutter, hvis prioritetsstilling derfor er uafklaret (stk. 3) Lovgrundlaget er TL § 21, som: Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 43. PA PB - PC P1 - P2 - P3 Sammenlægning medfører, at pantet griber alle bestanddele af den sammenlagte ejendom E 1 E 2 Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Panthaveropgør Formålet er at skabe entydig prioritetsstilling (UL og TL forby-der særskilt belåning) Uensartet behæftelse PA kan skyldes tilkøb af frijord Opgøret kan f.eks. ende således:P1 - PB - P2 - P3 (PA og PC er indfriet) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 44. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tvangsauktion - alternativt opråb Fordelingsprincippet i TL § 21, stk. 3 Før sammenlægning: Ejendom 1 Ejendom 2hæftelse h1: 700.000 hæftelse h2: 1.400000servitut s1 servitut s2 og s3 Rettighederne er anført i prioritetsorden Efter sammenlægning: hæftelse h1: 700.000 h2: 1.500000servitutter: s1, s2 og s3 har uafklaret prioritetsstilling Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 45. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tvangsauktion - alternativt opråb Ved auktionen: hæftelser h1: 700.000 h2: 1.400000 h3: 300.000servitutter : s1, s2 og s3 - har prioritet forud for h3 Bud: • 1. opråb, hvor der bydes på vilkår, at byrder overtages: 1.800000, hvorfor h2, der ikke skal respektere s1-3, forlanger • alternativt opråb (dog med accept til et auktionsvilkår der indebærer, at s2 - en vejret - overtages med ejendommen). s1og s3 kapitaliseres til h.h.v. 50.000 og 400.000: • der bydes herefter 2.000000 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 46. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Tvangsauktion - servitutbortfald Værdi af I/II før sammenlægning: 300.000/900.000 eller 1/3 • E 1: 500.000 • E 2: 1.500000 Budsummen dækker rettighederne som følger: som skal fordeles på det respektive rettigheder • h1 dækkes med 500.000 og bortfalder, s1 bortfalder uden vederlag • h2 dækkes fuldt ud med 1.400000 og overtages, mens s3 bortfalder mod 100.000 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 47. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Servitutters prioritetsstilling A. Prioritet forud • offentlige retshandlinger (f.eks. byggelinjer og fredninger) • offentlige servitutter (pålagt på foranledning af off. myndig-heder, f.eks. vilkår) • servitutter, der er lyst forud (med panthaveraccept, på grund-lag af uskadelighedsattest eller som konsekvens af relaks.) • servitutter, der af fogeden med panthavernes accept, ved tvangsauktion placeres forud (typisk vejrettigheder) B. I prioritetsrækken • Servitutter stiftet i privatrettens former, som ikke er falder ind under A Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 48. Reglerne anvendes analogt, hvis flere arealer fraskilles fra flere ejendomme med henblik på at oprette en ny ejendom - her benævnt ”samlet udstykning” (BMA: ”udstykning i særlige tilfælde”) 4 1 2 3 7 f 7 g 7 e 7 h Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Arealoverførsel (BMA kap. 5, VMA afsn. 11.) Definition: Aktuel overførsel af areal fra en samlet fast ejendom/umatriku-leret areal til en samlet fast ejendom eller offentlig vej (UL § 7) eller kortere: overførsel af areal mellem ejendomme • Erhvervelsesmåden uden betydning (aftale eller eksprop.) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 49. 7 d 9 o 2 4 m 1 • også af en hel ejendom eller særskilte dele 9 p • også til ikke-udskilt off. vej (min. udskillelse af overført areal?) 11 a 1 Byvej 7.53 m 2 • også fra ikke-udskilt off. vej (de matrikulære for-andringer afviger fra de faktiske, men man kan også udskille og herefter nedlægge) 2 1 Byvej 7.53 m matrikulær forandring faktisk forandring Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Arealoverførsel kan foretages Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 50. Matrikulære forandringer Matrikulær sagsudarbejdelse Arealoverførsel - indebærer overdragelse Sager om arealoverførsel indeholder ikke kun en fremstilling af de matrikulære forandringer og dokumentationen herfor, men • da der i en arealoverførsel indgår en overdragelse • som effektueres i sagen, er det nødvendigt, • at der også sker afklaring af adkomstforholdene • som derfor også skal indeholde adkomstdokumentation Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj