Download
engelsk a stx n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Engelsk A stx PowerPoint Presentation
Download Presentation
Engelsk A stx

Engelsk A stx

1189 Views Download Presentation
Download Presentation

Engelsk A stx

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Engelsk A stx Delprøve 1 19 aug 2011

 2. A1 At the party heweareda blackdinnerjacket to match his wife’s long silk dress At the party heworea blackdinnerjacket to match his wife’s long silkdress Forklaring: Forkert bøjning af udsagnsordet. Wear er et uregelmæssigt bøjet verbum/udsagnsord. I sætningen fremstår wear som om det bøjes regelmæssigt med –ed – endelse, men der sker derimod vokalændring samt en ændret endelse

 3. A2 Never had theyseenmoredeadlieraccuracythan from the experienceddeerhunter. • Never had theyseen[]deadlieraccuracythan from the experienceddeerhunter. • Forklaring: Forkert bøjning af adjektivet. Adjektivet deadly danner 2. grad ved at tilføje –er og ved at y ændres til i, da der står en konsonant inden y. Ved at bruge more deadlierskabes en dobbeltkonfekt, idet både more og –er er markør for 2. grad. Adjektiver på to stavelser, der som deadly ender på –y, skal bøjes med –er.

 4. A-3 John alwaysseemed to be the unluckychapwhomwasforced to do the dishes. • John alwaysseemed to be the unluckychapwhowasforced to do the dishes. • Forklaring: who er et henførende stedord, der leder tilbage til person i en nødvendig henførende bisætning. I denne sætning står ‘who’ som grundled. • Whom bruges, når der står et forholdsord foran eller hvis ordet står som andet led end grundled

 5. A5 Wally does not seestheir problem – all hesees is an opportunity for himself to benoticed • Wally does not seetheir problem – all hesees is an opportunity for himself to benoticed • Forklaring: Dette er en nægtende sætning, og derfor skal der laves en ‘do-omskrivning. Den består af en form af do i 3. person ental (Wally = grundled) + navnemåde. Her er der fejlagtigt sat et ‘s på sees.

 6. A5 She had wantingto complainabout the service, but shedecidedthat it was not worth it after all. • A5 She had wantedto complainabout the service, but shedecidedthat it was not worth it after all. • Forklaring: Forkert form af hovedudsagnsord. Sætningens tid er førdatid, som dannes af en form af to have samt en kort tillægsform. Wanting er derimod ‘lang tillægsform’, som kan bruges til at danne udvidet tid med.

 7. A6 To my irritation wasthe record shop I had planned to visit closed • A6 To myirritation the record shop I had planned to visit wasclosed • Forklaring: ordstillingsfejl. På engelsk er der typisk ligefrem ordstilling (grundled før udsagnsled) – med mindre der startes med et indskrænkende led (f.eks. Never..) Da ”the record shop” er grundled (og denne udvides med en henførende/relativ bisætning), skal was flyttes. På dansk skifter ordstillingen fra ligefrem til omvendt, når vi indleder sætningen med et biordsled – som her.

 8. A7 The father felt confidentthat, with his new business, his son wasniceset up. • The father felt confidentthat, with his new business, his son wasnicelyset up. • Forklaring: Ordklassefejl. Adverbiet nicely beskriver udsagnsordet ”set up” – derfor skal der bruges et adverbium/biord. Adjektiver, som nice, bruges til at beskrive navneord, promoniner: She/the girl is nice.

 9. B – kommenter former af ”to be” • Wassuspended–to be er hjælpeudsagnsord i en passiv sætning i datid. En passiv sætning består af en form af to be + kort tillægsform. I denne sætning er protectioncop grundled, men agens (dem der fyrer) nævnes ikke. Tiden ses ved at kigge på hjælpeudsagnsordets tid ”was” = datid. • Wascleaning: hjælpeudsagsord i en udvidetdatid. Tiden bruges om den uafsluttede datid (~var ved at) om noget der var i gang.

 10. B ”to be" • Wasdischarged – ligeledes passiv i datid. Bullet er grundled – agens er udeladt. • Wasunhurt – Her er was hovedverbum. To be er et lighedstegnsudsagnsord (se kap. 28)– (at være, blive hedde, kaldes, synes osv) og det udløser gerne omsagnsled til grundled/subjektsprædikat – her: unhurt (uskadt). • Has been removed – passiv sætning i førnutid, da hjælpeudsagnsordene er ”has been”. Agens er udeladt igen.

 11. C stilistisk analyse Ted is Gabe´s father. Ted´s close friend Jimmy has had an accident. On the drive home, Ted had been quiet. “Dad,” said Gabe eventually, “is jimmy all right?” “I´d a pint with him after work,” said Dad, “only yesterday.” “Did he go to the hospital? Did an ambulance take him? Did you go with him, Dad?” Ted signaled right. The tick-tick filled the car like a time bomb, nobody speaking, and Gabe felt his stomach contract, wishing he´d not said a word. When the car was stopped at some traffic lights, Ted said, “Course, in the old days, you´d to do knotting on by hand. There´s a few as can do it still. I can do it. Jimmy could do it. Aye, there´s only one or two. I remember when I was learning, this old feller he tried to show me what to do. But he was that fast I couldn´t see what he were doing wi´ his fingers. And he couldn´t do it slow. It were ingrained in him, ingrained.” Monica Ali, In the Kitchen, 2009

 12. C – afvigelser fra standardsprog Der anvendes: • Sammentrækninger (I’d a pint = I had a pint), /you’d to do..= you had to do) • Alternativestavemåder: course = because, feller =fellow • Ukorrektgrammatik: Der er flere eksempler på kongruensfejl: But hewasthat fast I couldn’tseewhatheweredoing – were = kongruensfejl. Der burde stå ‘was’. Et andet eksempel er: ”There’s a few as can do it it still”. Det burde hedde ”Thereare..”, da grundled er ”a few”. Derudover burde man bruge who i stedet for as, der ikke er et henførende stedord. ”. ”Der er også ordklassefejl: And hecouldn’t do it slow” – slow skulle være slowly. • Der anvendes kælenavnsformen ‘Dad’ frem for den mere formelle ‘father’.

 13. D - oversættelse Den tidligere britiske premierminister Tony Blair har udgivet sin selvbiografi. Den kontroversielle bog afslører blandt andet detaljer om hans yderst anspændte forhold til Gordon Brown, hans følelser vedrørende krigen i Irak, og den berører endda hans holdning til alkohol. Bogen anses derfor af kritikerne for at være meget åben og ærlig. Over hele England glæder boghandlerne sig over, at alle taler om bogen, og at de åbenbart har besluttet sig for at læse den, hvis man skal dømme ud fra antallet af solgte eksemplarer.

 14. D- translation The former British Prime Minister, Tony Blair, has published his autobiography. Amongotherthings, the controversial book reveals/disclosesdetails of his verystrainedrelationship to Gordon Brown, his feelingstowards the war in Iraq, and it even touches upon his attitude to alcohol. Hence/therefore the book is consideredvery open and honest by the critics/the criticsconsider the book very open and honest. All over England the booksellersaredelightedthateverybody is speakingabout the book and apparentlythey have alsodecided to read it ifyouare to judge by the number of sold copies/judging by the number….