WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PowerPoint Presentation
Download Presentation
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA

play fullscreen
1 / 42
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA
137 Views
Download Presentation
page
Download Presentation

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Pierwszy termin: g. 10:00 Drugi termin: g. 10:30 Celestynów, 19.02.2012

 2. Porządek obrad • Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. • Przyjęcie porządku obrad. • Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. • Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. • Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2012. • Dyskusja. • Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok 2012. • Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. • Wolne wnioski.

 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza • Przewodniczący • Kandydaci: Mirosław Kołakowski • Wybrano: Mirosław Kołakowski • Sekretarz • Kandydaci: Marek Przybysz • Wybrano: Marek Przybysz

 4. Wybór Komisji Mandatowej • Kandydaci • Kręgielewski Konrad • Kręgielewski Ryszard • Krzysztof Stelmach • Wybrano • Kręgielewski Konrad • Kręgielewski Ryszard • Krzysztof Stelmach

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków • Kandydaci • Małgorzata Seremak • Krzysztof Czarnogłowski • Wybrano • Małgorzata Seremak • Krzysztof Czarnogłowski

 6. Porządek obrad • Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. • Przyjęcie porządku obrad. • Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. • Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. • Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2012. • Dyskusja. • Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok 2012. • Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. • Wolne wnioski.

 7. Sprawozdania z rocznej działalności • Zarządu Koła • Komisji Rewizyjnej • Sądu Koleżeńskiego

 8. Sprawozdanie Zarządu Koła • Rok sprawozdawczy to drugi rok działalności Koła Nr 96 w Celestynowie. • Zarząd koła spotykał się 8 razy. • Do koła należało 377 wędkarzy (rok wcześniej było 345).

 9. Sprawozdanie Zarządu Koła • W 2011 roku zorganizowano 2 akcje sprzątania brzegów przydzielonych kołu wód. • 2011.04.03 • (w ramach Tygodnia Czystości Wód) • 2011.10.02 • (w ramach przyłączenia się do akcji sprzątania świata - Clean Up the World)

 10. Sprawozdanie Zarządu Koła • Jeszcze większym sukcesem niż w latach ubiegłych okazały się tegoroczne wędkarskie obchody Dnia Dziecka, w tym: • Wystawa poświęcona m.in. zagadnieniom ekologii wód, • Konkursy dla dzieci i młodzieży (ponad 500 dyplomów, nagrody rzeczowe pozyskane przy wsparciu sponsorów). • Zawody wędkarskie w Celestynowie na stawie Pana Jana Szczepańskiego • Pierwszy raz również w Kołbieli

 11. Sprawozdanie Zarządu Koła

 12. Sprawozdanie Zarządu Koła • W ramach koła poszerzyliśmy sekcję Społecznej Straży Rybackiej (SSR). Do sekcji należy 12 osób. Z ramienia zarządu koła opiekuje się nią Krzysztof Czarnogłowski. • Sekcja SSR przeprowadziła w 2011 roku 5 akcji. • Wszystkie akcje były prowadzone z udziałem policjantów lub Państwowej Straży Rybackiej.

 13. Sprawozdanie Zarządu Koła • Nasi członkowie brali udział w 2zarybieniach prowadzonych przez Okręg Mazowiecki na rzece Świder i rzece Wiśle: • Krzysztof Stelmach, • Patryk Obroślak, • Witold Krupa

 14. Sprawozdanie Zarządu Koła • W roku 2011 przeprowadziliśmy 9 imprez sportowych:

 15. Sprawozdanie Zarządu Koła

 16. Sprawozdanie Zarządu Koła • Koło kontynuowało ścisłą, stałą współpracę z władzami Gminy Celestynów oraz z sąsiedzkiej Gminy Kołbiel. • W ramach propagowania działalności Koła kontynuowana jest współpraca z lokalnymi mediami.

 17. Sprawozdanie Zarządu Koła • Na terenie Gminy Celestynów utrzymywane są 2, a na terenie Gminy Kołbiel 1 tablica informacyjna naszego koła.

 18. Sprawozdanie Zarządu Koła • Kontynuowaliśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie. • Kontynuowaliśmy współpracę z GOK w ramach projektu unijnego, którego beneficjentami są nasi wędkarze seniorzy, którzy ukończyli 50 lat. Opiekę nad programem z ramienia zarządu koła sprawuje Mirosław Kołakowski. • Środki finansowe na doposażenie wędkarzy w niezbędny sprzęt wędkarski, • Dofinansowania szkoleń (dla uczestników-wędkarzy bezpłatnych), • Organizacja i finansowanie spotkań integracyjnych, • Organizacja i finansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych.

 19. Sprawozdanie Zarządu Koła • Kontynuowa-liśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie.

 20. Sprawozdanie Zarządu Koła • Koło posiada nadal 2 sędziów (Marcin Bany i Piotr Baliński). Nie udało się pozyskać kolejnych. • W sprawozdawczym roku wędkarze naszego Koła nadal nie brali jeszcze udziału w klubowych zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez Okręg Mazowiecki.

 21. Sprawozdanie Zarządu Koła • W roku sprawozdawczym nie mieliśmy stałej siedziby koła. • Na potrzeby spotkań członków i zarządu koła w roku 2011 udało się uzgodnić dalsze nieodpłatne użyczenie kołu pomieszczeń Urzędu Gminy. • Zakup wyposażenia w roku 2011 ograniczono do zakupu drukarki i materiałów eksploatacyjnych.

 22. Sprawozdanie Zarządu Koła FINANSE w roku 2011:

 23. Sprawozdanie Zarządu Koła

 24. Sprawozdanie Zarządu Koła

 25. Sprawozdanie Zarządu Koła

 26. Sprawozdanie Zarządu Koła

 27. Sprawozdanie Zarządu Koła PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

 28. Sprawozdanie Zarządu Koła • Na rok 2011 mieliśmy przyznane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego 50 pkt. (50% zwrot składki do budżetu Koła) • W roku 2011 na kolejny rok wypracowaliśmy w ocenie Okręgu Mazowieckiego wynik 46 pkt. na 50 możliwych (co dawałoby 46% zwrot składki do budżetu Koła); złożyliśmy odwołanie (o dodatkowe 7 pkt.)

 29. Sprawozdanie za 2011 r. • Komisji Rewizyjnej • Sądu Koleżeńskiego

 30. Preliminarz budżetowy na rok 2012

 31. Preliminarz budżetowy na rok 2012

 32. Plan działania Koła na rok 2012 Planowane akcje sprzątania wód:

 33. Plan działania Koła na rok 2012 • Aktywizacja Sekcji Sportowej • Zorganizowanie przynajmniej jednych zawodów międzykołowych (nadal wspólnie z kołami sąsiednimi), • Udział przynajmniej w 3 zawodach organizowanych przez Okręg Mazowiecki. • Wyłonienie kapitana sportowego • Organizacja Grand Prix • Wyszkolenie dodatkowych sędziów

 34. Plan działania Koła na rok 2012 Planowane imprezy sportowe:

 35. Plan działania Koła na rok 2012 • Doposażenie Sekcji SSR • Kontynuowanie udziału w akcjach zarybiania organizowanych przez Okręg Mazowiecki • Prowadzenie młodzieżowej sekcji wędkarskiej, organizowanie konkursów o tematyce wędkarskiej, ochrony wód i środowiska naturalnego, w oparciu o dzieci i młodzież szkolną i harcerzy

 36. Plan działania Koła na rok 2012 • Kontynuowanie współpracy z placówkami szkolno-wychowawczymi na terenie Gmin Celestynów i Kołbiel. • Kontynuowanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury • Kontynuowanie dołączania się do imprez gminnych (w tym organizacja wędkarskich obchodów Dnia Dziecka)

 37. Plan działania Koła na rok 2011 • Kontynuowanie współpracy z lokalnymi mediami (głównie z Celestynką i Linią Otwocką). • Uruchomienie strony internetowej Koła. • Wyznaczenie dedykowanej osoby odpowiedzialnej za współpracę z mediami i aktualizację strony internetowej.

 38. Dyskusja

 39. Przyjęcie uchwał Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania na 2012 rok Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokółu z Walnego Zgromadzenia Wyborczego w 2011 roku Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2012 rok

 40. Uzupełnienie składów osobowych • Komisji Rewizyjnej • Sławomir Baliński -> Zdzisław Rękawek

 41. Wolne wnioski • Wniosek zgłoszony przez Bogusława Wilczka do Zarządu Okręgu Mazowieckiego: Wnioskujemy o to, by każdorazowe wydanie zezwolenia rybakowi na odławianie ryb na obszarze objętym opieką Koła nr 96 było poprzedzone otrzymaniem pisemnej opinii zarządu koła. Uzasadnienie: umożliwi to weryfikację i eliminowanie z połowów rybackich osób, które postępują w tym zakresie nieetycznie

 42. Dziękujemy