Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbv ssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbv ssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv

Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbv ssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbv ssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbvssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbvtbip Xm\-cp-fnb hmKvZ¯w \nd-th-äm³Ime-§Ä \sÑhn«p ]mbp-I-bm-bvþ

  2. Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbvssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv

  3. kam-[m-\-anà `qhn A\p-Zn\w \ne-hnfn]SÀ¶p-b-cp-I-bmbv [c-Wn-X-¶nÂssZh-¯n³ ss]X-§Ä¡m-\µw [c-WnbnÂIvtfin-¸m³ eh--teiw km[y-a-Ãþ

  4. Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbvssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv

  5. P\n¨p {]hÀ¯n sNbvXp acn¨p aq¶mw-Zn-\-¯nÂac-Ws¯ Pbn--t¨ip Db-c-¯n t]mbv]m]hpw im]hpw \o¡n Xm³ Pbw \ÂIn]m]n-IÄ¡-h³ \nXy-im´n \ÂIn

  6. Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbvssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv

  7. ]mSp-hn³ \h-Km\w Adn-bn-¸n³ kphn--tijwssZh-cmPyw Bk-¶-ambv a\w Xncn-hn³sbcn-tlm-hn³ aXn--ep-IÄ XIÀ¯o-Sm³ DW--cp-hn³Imlfw apg-¡nSmw ssZh-P-\-saþ

  8. Imlfw ImXp-I-fn tI«o-Sm-dmbvssZh-Zq-XÀ s]m³ho-W-IÄ ao«n-Sm-dmbv