Download
termoluminiscen n dozimetrie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Termoluminiscenční dozimetrie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Termoluminiscenční dozimetrie

Termoluminiscenční dozimetrie

194 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Termoluminiscenční dozimetrie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Termoluminiscenční dozimetrie Barbora Anna Bajajová, Vladimír Míč, Alexander Slávik, Igor Turčan

 2. Dozimetr Slouží ke zjištění absorbované dávky ionizujícího záření D = E/m [D] = J/kg =Gy (Grey) Typy: filmový, chemický, termoluminiscenční (TLD, založený na principu termoluminiscence)

 3. Termoluminiscence Energetická past Jev vyzařování viditelného světla z látky

 4. Fading • Pasti vznikají díky poruchám v krystalové mřížce • Nežádoucí jev TLD • Samovolné uvolňování elektronů z mělkých pastí při pokojové teplotě • Zvýšení nepřesnosti dozimetru (vyzářená energie závisí na čase) • U materiálů s vysokým fadingem se provádí předohřev mělké pasti jsou vyprázdněny

 5. Požadavky na materiál • Lineárnost - vyzářená energie závisí na dávce přímo úměrně • Chemická stabilita (hygroskopičnost) • Reprodukovatelnost • Snadná výroba • Nízká cena

 6. Schéma vyhodnocení Systém měření vyzářeného světla (termoluminiscenční fotony) Systém ohřevu Výpočet absorbované dávky

 7. Postup našeho měření • Ozáření dozimetrů známou dávkou • Převod intenzity vyzařovaného světla na elektrický náboj (pomocí fotonásobiče) • Vytvoření kalibrační křivky • Zařazení dozimetru ozářeného neznámou dávkou

 8. Měření • Tři sady po sedmi dozimetrech ozářených známou dávkou • Jedna sada vystavená neznámé dávce • Určení absorbované dávky

 9. Kalibrační křivka y = 2600x + 2,2679

 10. Výsledky • Zjistili jsme, že měřená sada dozimetrů dostala dávku D=0,472±0,005 Gy s δD=1%

 11. Q/nC D/Gy Ukázka fadingu • Změřili jsme dozimetry ozářené v listopadu 2008 a červnu 2009 y1=2599,31D+2,27 y2=2999,08D-9,65

 12. Tož zdar! (To je Brno!!!)