1 / 6

Dialekt

Dialekt. ( Språkmøte. Innføring i sosiolingvistik). : Lingvistisk definisjon:. Ein dialekt er ein geogragisk, sosial eller etnisk varietet som i seg sjølv utgjer eit komplett språksystem. Sosiologisk definisjon.

paley
Télécharger la présentation

Dialekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dialekt (Språkmøte. Innføring i sosiolingvistik)

  2. :Lingvistisk definisjon: • Ein dialekt er ein geogragisk, sosial eller etnisk varietet som i seg sjølv utgjer eit komplett språksystem.

  3. Sosiologisk definisjon • Ein dialekt er ein varietet som kunne ha fungert som eit språk, men som ikkje er formelt standardisert.

  4. Psykologisk definisjon • Ein dialekt er den talemålsvarieteten ein person lærer først, uavhenging av kva for samfunnsmessig status eller funksjon denne varieteten ellers måtte ha.

  5. s.26 • Viss vi byggjer på den psykologiske definisjonen ovanfor, kan vi seie at ein dialekt er ein varietet vi lærer ved sosialisering og ureflektert naturleg språklæring, • medan eit standardtalemål er ein varietet vi lærer ved instruksjon eller reflektert læring.

  6. Sosiolekt • Forskjellane i sosiale grupperingar • Ofte knyttet til brukssituasjonar • Ein sosiolekt kan med andre ord vere både ein sosialt og ein stilistisk avgrensa varietet • I siste tid er det mer vanleg å bruke DIALEKT som eit samleomgrep for geolektar, sosiolektar og etnolektar.

More Related