1 / 27

Aleš Janda Ústav imunologie ales.janda @lfmotol.cuni.cz imunologie.lf2.cuni.cz

Imunologické laboratorní vyšetření. aneb co je na imunologické žádance. Aleš Janda Ústav imunologie ales.janda @lfmotol.cuni.cz http://imunologie.lf2.cuni.cz. Ústav imunologie na webu. http://imunologie.lf2.cuni.cz/laborator.php. Žádanky. Imunoglobuliny.

palti
Télécharger la présentation

Aleš Janda Ústav imunologie ales.janda @lfmotol.cuni.cz imunologie.lf2.cuni.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Imunologické laboratorní vyšetření aneb co je na imunologické žádance Aleš Janda Ústav imunologie ales.janda@lfmotol.cuni.cz http://imunologie.lf2.cuni.cz

 2. Ústav imunologie na webu http://imunologie.lf2.cuni.cz/laborator.php

 3. Žádanky

 4. Imunoglobuliny I primární, sekundární imunodeficience, autoimunita, malignita (diagnóza, dynamika) NRg/l, IU/ml

 5. IgG • chronický zánět • autoimunita • malignita • imunodeficience (primární, sekundární) http://www.path.cam.ac.uk/~mrc7/igs/mikeimages.html

 6. Sekundární hypogamaglobulinémie

 7. IgG1-4 • IgG1>IgG2>IgG3>IgG4 • IgG1+3 (proteinové Ag) • IgG2+4 (polysacharidové Ag, opouzdřené bakt.) • IgG4 (větší extracelulární paraziti) • nejčastější deficit IgG1+4, často spojeno sIgA deficitem • klinické příznaky + > 2 roky věku • x selektivní protilátková deficience (SAD) • velmi drahé vyšetření http://www.path.cam.ac.uk/~mrc7/igs/mikeimages.html

 8. IgM • akutní zánět • autoimunita • malignita • makroglobulinémie, hyper-IgM syndrom

 9. IgA • sérové x sekretované (zk. bez činidla) • imunodeficience (sIgA deficit) • autoimunita • malignita • periodické horečky http://sprojects.mmi.mcgill.ca/immunology/Ig_text.htm

 10. IgD • vázán na membrány • minimální sekrece (mg/l, <0.5 % Ig) • nejasná funkce • periodické horečky (hyper-IgD syndrom) • indikovat s rozvahou

 11. IgE • nízká hladina (IU/ml, <0.01% Ig) • alergie • parazitární infekce • vaskulitida (sy Churga-Straussové) • Omenn syndrom (SCID, + eozinofilie) • hyper-IgE syndrom

 12. Specifické IgE

 13. Specifické protilátky IgM, IgG, IgA • odpověď na vakcinaci • imunodeficience • selektivní protilátková deficience (SAD) • serologie infekce (ústav mikrobiologie) • ASCA – detekce IBD • pozor na IVIG

 14. Eozinofiní kationický protein (ECP) • patří mezi granulární silně bazické proteiny uvolňované aktivovanými eozinofily • primárně anti-parazitární role • existuje vysoká korelace mezi koncentrací ECP a klinickými astmatickými symptomy, částečně i s aktivitou atopické dermatitidy • ECP odráží sezónní změny aktivity atopického onemocnění, nezávisle na koncentraci IgE

 15. Kryoglobuliny I vysoká FW, vaskulitida,Raynaud fenomén, poškození ledvin, artritida, malignita, chronická hepatitida C V vzorek musí být uchováván při 37 st. C, odběr v laboratoři M měření kryoprecipitátu (Kryokrit) + imunoelektroforéza NR vždy se jedná o patologii • typ I - monoklonální IgG, IgM - hematologické malignity • typ II - mono- i polyklonální - artritida, vaskulitida, glomerulonefritida • typ III - často IgM - chronické infekce, chronická hepatitida C

 16. M komponenta Imalignita, vysoká FW, hypergamaglobulinémie NRvždy patologické (u mladých) Mimunoelektroforéza, imunofixace • benigní (10% pac > 70 let), malignita (IgG, IgA, IgE) - plazmocytom, mnohočetný myelom, IgM - Waldenströmova makroglobulinémie • chronický zánět • systémová autoimunita • MGUS – Monoclonal Gammapathy of Unknown Significance

 17. Cirkulující Imuno-Komplexy (CIK, CIC) • komplex antigen-protilátka • precipitace polyetylenglykolem (PEG) • depozice imunokomplexů ve tkáních x měříme v séru • zároveň měřit hladinu C3, C4 (pokles svědčí o ukládání CIK do tkání) • nespecifické • vzestup - glomerulonefritidy, vaskulutidy, SLE, RA, primární biliární cirhóza, paraproteinémie, akutním infekt se zvýšením IgM) • pokles – agama (hypo) globulinémie, ukládání imunokomplexů do tkání

 18. Komplement • imunodeficience, autoimunita, otoky, inf. Neisseria spp. • C3 (klasická i alternativní cesta) • C4 (klasická cesta) • zvýšení – proteiny akutní fáze • snížení – deficit, spotřeba • CH100 (hemolytická aktivita komplementu) • zřídka vyšetření alternativní cesty aktivace (AP100,50) • C1INH - hereditární angioedém (typ I, II) - kvantitativní, kvalitativní vyš.

 19. Autoprotilátky

 20. Vyšetření buněčné imunity

 21. Průtoková cytometrie http://www.flow-cytometry.de/definition.html

 22. Fenotypizace lymfocytů • imunodeficience, HIV, imunosuprese, transplantace T lymfocyty CD3+/4+/8+ B lymfocyty CD19+ NK buňky CD3-/16+/56+ IRI - imunoregulační index (CD4/CD8) - nápadně snížený u AIDS, jinak např. u některých virových infekcí aj. - zvýšen bývá u imunopatologických procesů

 23. Trombocytární vázané protilátky • protilátky vázané na trombocyty ve tř. IgG a IgM • vyšetření se provádí z plné krve metodou průtokové cytometrie • nacházeny v souvislosti s trombocytopenií jako primární u idiopatické trombocytopenické purpury, jako sekundární u některých autoimunitních onemocnění (SLE, smíšené choroby pojiva), infekčních chorob (především infekce virového původu) a ve spojitosti s některými malignitami (CLL, non-Hodgkin a Hodgkinskými lymfomy)

 24. Vyšetření buněčné imunity

 25. Blastická transformace lymfocytů • proliferace lymfocytů (blastická transformace) • stimulace mitogenem (antigenem) • PHA, PWM, ConA, PPD, tetanus... • radioizotopová metoda (inkorporace thymidinu do DNA) • pouze v úterý ráno (vyšetření trvá několik dní)

 26. Test oxidativního vzplanutí • NBT (nitroblue-tetrazolium chloride test) • chemiluminiscence • CGD

 27. Zdroje • Webová prezentace Ústavu imunologie UK 2. LF: imunologie.lf2.cuni.cz • Gavin Spickett: Oxford Handbook of Clinical Immunology, Oxford University Press 2004 • Essentials of Clinical Immunology, 5th edition, Blackwell Publishing, May 2006: www.immunologyclinic.com

More Related