Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מודל דיור במסגרת תהליך התאמת אורחות חיים PowerPoint Presentation
Download Presentation
מודל דיור במסגרת תהליך התאמת אורחות חיים

מודל דיור במסגרת תהליך התאמת אורחות חיים

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

מודל דיור במסגרת תהליך התאמת אורחות חיים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מודל דיור במסגרת תהליך התאמת אורחות חיים

 2. למה ? איך ? כמה?

 3. למה? • יצירת מערכת איזונים וצמצום פערים בתחום הדיור. • מתן עצמאות לחבר בקביעת רמת הדיור שבה • הוא בוחר. • הידוק הקשר בין צרכי החבר ליכולותיו • בתחום הדיור. • הקניית זכות הורשה של שווי הדירה בעת • פטירתו של החבר (בית אב)

 4. איך ? • תחולה • המודל יחול על כל חברי הקיבוץ החיים ומתגוררים • בקיבוץ בשני המסלולים. • המודל יחול גם על מי שהיה חבר בעת ההחלטה • על היום הקובע ונפטר לאחריו. • המודל לא יחול על בני משק ותושבים טרם קבלתם • לחברות.

 5. במועד תחילת השינוי, כל חבר מזוכה בדמי עזיבה על פי וותק כאילו שעזב את הקיבוץ ביום זה. שמאי עורך שמאות לדירות (דגמים) וקובע את ערכן. (כפי שנמסרו לחבר ללא תוספות פרטיות)הנוסחא איך ? זכות כספית בגובה דמי עזיבה של החברים המתגוררים בדירה זיכוי / חובשל החברים המתגוררים בדירה ביום תחילת השינוי הערכת שווי של הדירה בה מתגוררים החברים

 6. איך ? במידה ולרשות החברים נותרה זכות היא תשולם להם ע"י הקיבוץ בפריסה של X שנים. • במידה ולחברים יש חוב, תועמד להם כנגדו משכנתא ע"י • הקיבוץ.

 7. זכות ההורשה ביום פינוי הדירה, אם מפאת מעבר לדירה אחרת, עזיבת הקיבוץ או חס וחלילה פטירה, נעשית שמאות נוספת וערך הדירה (כולל שיפוצים פרטיים) שנקבע, עובר לחבר או ליורשים.המנגנון המוצע נותן מענה הולם לרצון של כל אחד מאתנו להוריש דבר מה משמעותי לילדנו ונכדנו.

 8. כמה?החבר יקבל את שווי שנות הוותק הרשומות לזכותו ברישומי וותק שדות ים, כדמי עזיבה.מקסימום דמי עזיבה ל-45 שנות ותק =414,000 ₪לא תינתן תוספת ילדים או יחידים.

 9. בכדי לאפשר את היתכנות המודל, יש להקדים את תשלום דמי העזיבה לבעלי הוותק הנמוך, לכן אנו מציעים את הנוסחה להלן: 15 השנים הראשונות – 10,500 ₪ 30 השנים הנוספות - 8,550 ₪סה"כ 414,000 ₪

 10. דוגמאות לקבלת דמי עזיבה

 11. דוגמאות להמחשת היחס בין דמי העזיבה ליתרה/חובה *

 12. המשך בניה עתידית? • הקיבוץ ימשיך לבנות את דירות הקבע כפי שנהוג כיום • ועפ"י יכולותיו הכלכליות. • תור הזכאות למעבר לדירת קבע ממשיך להתנהל עפ"י • הנהוג כיום. • לרשות העוברים לדירת קבע יעמיד הקיבוץ משכנתא • בגובה שעליו יוחלט. • ייתרת הסכום למימון הבניה יגיע ישירות מהדיירים.

 13. משכנתאות • המשכנתא תישא ריבית שנתית של 2%, אשר תוחזר מידי • חודש ע"י הדיירים. • קרן המשכנתא תוחזר מחלוקת פירות הנכסים שלה יהיו • זכאים הדיירים מידי שנה עד לסגירת המשכנתא. • במידה ולא תהיה חלוקת פירות נכסים בשנה כלשהי, • יוחזר ע"י הדיירים סכום של כ-18,000 ₪ בשנה העוקבת • בפריסה חודשית. • הכספים מהחזרי המשכנתאות והריביות יופקדו לקרן • שתשמש בעתיד להמשך בנייה בקיבוץ.

 14. משכנתאות • משכנתאות יועמדו גם למי שגרים בדירת קבע ומעוניינים • לשפצה, עפ"י כללים שיוגדרו. • בהתאם לכללים וקריטריונים שיוגדרו, יתאפשר גם מעבר • מדירות קבע לצורך שיפור התאמה וצרכים.

 15. תודה רבהובהצלחה לכולנו