1 / 24

Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů

„Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“. Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů. 28. června 2011 / Prezentace výsledků výzkumu realizovaného pro Úřad Městské části Praha 2. Zadání projektu

parson
Télécharger la présentation

Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“ Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů 28. června 2011 / Prezentace výsledků výzkumu realizovaného pro Úřad Městské části Praha 2

 2. Zadání projektu Zadavatelem výzkumu byl Úřad MČ Praha 2, který na jaře 2011 vyhlásil výběrové řízení na realizaci zakázky: „Průzkum veřejného mínění „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“. Zadavatel požadoval realizovat dva související průzkumy – jeden mezi populací MČ Prahy 2 a druhý průzkum mezi návštěvníky Riegrových sadů, kteří bydlí na obvodě Prahy 2. Cíl projektu Cílem šetření bylo zjistit názory dospělé populace bydlící na území Městské části Prahy 2 na problematiku soužití majitelů psů a nemajitelů psů a problémů z toho vyplývajících. Dále též zjistit podíl majitelů psů v domácnostech Prahy 2. Konkrétně byly šetřeny otázky týkající se: návštěvy parku/parků na území MČ Prahy 2 vyjádření k problémů s pobíháním a chováním psů v parcích názorů na „agility prvky“ v oploceném prostoru vybavenosti parků koši a sáčky na PSE problematiky poplatků za psy, pokut a řešení škod přítomnosti a postupu strážníků MP v parcích proti provinilcům názorů na chov psů velkých plemen v centru města volného pobíhání psů v parcích, v ohrazeném prostoru v parku údržby parků na obvodě Prahy 2 a výsadby nových stromů a květin U respondentů výzkumu byly zjišťovány sociodemografické znaky (věk, pohlaví, vzdělání, čtvrť v rámci MČ Prahy 2) a dále existence psa v domácnosti, na koho je pes hlášen, venčení psa). Metoda projektu Průzkum byl v souladu se soutěžní nabídkou STEM/MARK a objednávkou ÚMČ Praha 2 z 5. května 2011 realizován kombinací dvou metodik kvantitativního výzkumu: Telefonické dotazování (CATI) Osobní dotazování face-to-face (PAPI) Cílová skupina dotázaných V rámci průzkumu byly definovány následující cílové skupiny dotázaných: populace Prahy 2 15+ návštěvníci Riegrových sadů (pejskaři a nepejskaři v poměru „půl na půl“, výběrová podmínka: respondent musí bydlet v obvodě Prahy 2) Detaily terénního šetření Termíny dotazování: 18. - 25. 5. 2011 (CATI) 21. - 26. 5. 2011 (PAPI) Počet dotázaných: n=800 (CATI) n=200 (PAPI) Délka dotazování: 10 minut Dotazník Dotazník k tématu soužití pejskařů a nepejskařů obsahoval 21 otázek k tématu + 6 otázek identifikačních. Pro telefonické i osobní dotazování byl použit identický dotazník. Východiska projektu

 3. Struktura vzorku dotázaných – obyvatelé Prahy 2 a návštěvníci RS

 4. NÁVŠTĚVA PARKU, VÝROKY SPOJENÉ S POBÍHÁNÍM A CHOVÁNÍM PSŮ V PARCÍCH

 5. Návštěvnost parků na území MČ Prahy 2

 6. Souhlas s výroky - chování psů v parcích Návštěvníci Riegrových sadů: U posledního výroku odpovědělo 95 % dotázaných „ne, nesouhlasím“ a 5 % uvedlo „nevím“.

 7. Názor na „Agility prvky“ v oploceném výběhu pro psy

 8. Vybavenost parku koši a sáčky na PSE

 9. POPLATKY ZA PSY, VÝŠE POKUT, POČET PSŮ A JEJICH REGULACE

 10. Povědomí o placení nákladů na úklid po psech z daní

 11. Vnímání počtu psů v parcích

 12. Názory na způsob regulace počtu psů v Praze 2 (podskupina 303 lidí pro něž je počet psů v parcích příliš velký)

 13. Názory na pokrytí nákladů na úklid PSE z vybraných poplatků

 14. Odhad míry pokrytí nákladů na úklid PSE z poplatků za psa

 15. POKUTY ZA NEODKLÍZENÍ PSE,NÁZORY NA ČINNOST STRÁŽNÍKŮ V PARCÍCH, POSTOJ K VELKÝM PLEMENŮM PSŮ

 16. Názor na výši pokut za neodklízení PSE Populace Prahy 2: POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=212), 1000 Kč (n=184) Návštěvníci Riegrových sadů: POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=59), 1000 Kč (n=48)

 17. Přítomnost strážníků MP v parcích

 18. Názory na důslednější represi ze strany MP vůči majitelům psů

 19. Souhlas s volným pobíháním psů ve vymezených hodinách

 20. Názory na výši pokuty za nepovolené volné pobíhání psů Populace Prahy 2: POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=187), 1000 Kč (n=141) Návštěvníci Riegrových sadů: POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=42), bez pokuty nebo domluvou (n=42)

 21. Postoj k možnému zákazu chovu velkých plemen psů

 22. Názor na zákaz vstupu psů na trávník

 23. Doplňkové otázky k údržbě parků - zjištění Spokojenost s údržbou parků a vybaveností: S kvalitou a dostatečností údržby parků na území Prahy 2 jsou obyvatelé Prahy 2 většinově spokojeni (84 %, resp. 81 % dotázaných). S oběma výroky souhlasí 76 % a 83 % návštěvníků RS, u pejskařů je to 77 %, respektive 85 %). Rozdíly mezi cílovými skupinami nebyly zjištěny. Cca 3/4 dotázaných jsou spokojeny s parkovým mobiliářem. Pejskaři jsou spokojeni o něco méně (2/3), ne však významně. Počet odpadkových košů v parcích považuje za dostatečný asi 60 % respondentů (bez významnějších rozdílů mezi podskupinami). Nová výsadba: 4/5 populace by v parcích uvítalo výsadbu nových stromů, u pejskařů ve stejné míře (79 %). Myšlenku výsadby květin v parcích podporuje zhruba stejný podíl obyvatel Prahy2 (78 %). Významnější rozdíly v postojích k nové výsadbě stromů a květin mezi populací, pejskaři a nepejskaři nebyly zjištěny.

 24. DĚKUJI ZA POZORNOST…

More Related