Download
educaci n secundaria obrigatoria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

 2. LEXISLACIÓN • R. D. 1467/2007, de 2 de novembro (BOE 6-11-2007), polo que se establece a estrutura do bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas. • Decreto 126/2008, do 19 de xuño (GOG 23-6-2008), polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia. • Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG 27-6-2008) pola que se dEsenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na comunidade autónoma de Galicia. • Orde do 25 de xuño de 2008 (DOG 27-6-2007) pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta. • Orde do 23 de setembro de 2008 (DOG 29-9-2008) pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo. • Orde do 23 de xuño de 2009 (GOG 1-7-2009) pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.

 3. QUE FACER DESPOIS DA E.S.O. TÍTULO GRADUADO ESO SEN TÍTULO ESO BacharelatoCF Grao Medio * * * PCPI. F. Ocupacional Estudos CF Grao Ed. Adultos universitarios Superior MUNDO DO TRABALLO

 4. O BACHARELATO • Etapa educativa da Ed. Secundaria, non obrigatoria, de dous cursos académicos • ACCESO: a calquera das modalidades - Co título de GRADUADO EN ESO - Título de técnico de formación profesional de GM - Título de técnico deportivo de GM Título de técnico de A. Plásticas e Deseñosóacceso a BAC modalidade Artes • MODALIDADES: - Ciencias e tecnoloxía - Humanidades e Ciencias Sociais - Artes • MATERIAS: - Comúns ás tres modalidades - Propias de modalidade - Optativas

 5. 1º CURSO: Educación Física Filosofía e cidadanía Lingua Galega e Lit. I Lingua Castelá e Lit. I Lingua Estranxeira I Ciencias para o mundo contemporáneo 2º CURSO: Historia de España Historia da filosofía Lingua Galega e Lit. II Lingua Castelá e Lit.II Lingua Estranxeira II MATERIAS COMÚNS DO BACHARELATO

 6. BACHARELATO DECIENCIAS e TECNOLOXÍA (Materias propias da modalidade. Cursar 3)

 7. 1º CURSO: Historia do M. Contemp. Latín I Grego I Economía Mat. Aplicadas ás CC.SS. I = obrigatorio cursar en 1º 2º CURSO: Xeografía Historia da arte. Economía da empresa Matem. apl. ás CCSS II Grego II Latín II Literatura universal = obrigatorio cursar en 2º BAC. HUMANIDADES E CCSS(Materias propias da modalidade. Cursar 3)

 8. BACHARELATO DE ARTESArtes plásticas, deseño e imaxe(Materias propias da modalidade. Cursar 3)

 9. BACHARELATO DE ARTESArtes escénicas, música e danza(Materias propias da modalidade. Cursar 3)

 10. Oferta obrigatoria Segunda lingua estranxeira (pódese cursar en 1º e 2º) Música Tecnoloxías da información e comunicación Oferta non obrigatoria Antroploxía Ética e Filosofía do Dereito Filosofía da Ciencia e da Tec. Met. Estatísticos e numéricos Xeografía e historia de Galicia Literaturas hispánicas Literat. Galega do S. XX e da actualidade Xeoloxía MATERIAS OPTATIVAS NO BACHARELATO (1 en cada curso)

 11. 1º CURSO: Antroploxía Música Segunda lingua estranxeira Tecnoloxías da información e comunicación Literaturas hispánicas 2º CURSO: Ética e Filosofía do Dereito Filosofía da Ciencia e da Tec. Met. Estatísticos e numéricos Segunda lingua estranxeira Xeografía e historia de Galicia Literat. Galega do S. XX e da actualidade Xeoloxía OPTATIVAS POR CURSO

 12. ASPECTOS A TER EN CONTA • Das 6 materias propias de modalidade que se cursarán nos 2 cursos, 5 teñen que ser damodalidade elexida. • As materias “I” de 1º curso e “II” de 2º son progresivas; é necesario ter cursadas e superadas as de 1º curso para poderen ser cursadas e avaliadas as de 2º. Precisan de coñecementos previos: • Física de 2º precisa de Física e química de 1º. • Química de 2º precisa de Física e química de 1º. • Electrotecnia de 2º precisa de Física e química de 1º. • Ciencias da terra e medioambientais precisa de Bioloxía e xeoloxía. • Bioloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º. • Xeoloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º.

 13. CAMBIO DE MODALIDADE • Solicítase á dirección do centro unha vez cursado o 1º curso de BAC e antes do comenzo do 2º. Autorizado o cambio haberá que matricularse de polo menos 2 materias da nova modalidade correspondentes a 1º e de todas as de 2º curso. • Compútase como optativa de 2º curso unha das materias de modalidade cursada e superada en 1º. • Séguense tendo en conta os requisitos referentes ás materias de contidos progresivos e as que precisan coñecementos previos.

 14. PERMANENCIA E PROMOCIÓN • O alumnado que suspenda en 1º de BAC máis de 2 materias, cursará de novo o curso completo e será cualificado en todas as materias. • Sen prexuízo do anterior o equipo docente, atendendo ás circunstancias persoais e académicas do alumno/a, poderá decidir que o alumnado con 3 ou 4 materias con avaliación negativa no 1º curso manteña as cualificación obtida nas materias que xa foron cursadas e superadas, salvo que a nova cualificación obtida nesas materias sexa superior á outorgada no curso académico anterior. • Ao finalizar 2º con avaliación negativa nalgunha materia, pode matricularse só delas.

 15. TITULACIÓN • Avaliación positiva en todas as materias dos 2 cursos. • Alumnado que finalice ensinanzas profesionais de música e danza obterá título de BAC se supera as materias comúns do BAC.

 16. OUTROS ESTUDIOS • ENSINANZAS ARTÍSTICAS: • Ensinanzas de música e danza. Graos:Elemental, Profesional e Superior b) Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. Ciclos de grao: medio e superior. • IDIOMAS. Niveis: Básico, Intermedio e Avanzado • Ensinanzas técnico-deportivas. Grao: medio e superior • Educación de persoas adultas.

 17. AFORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CONCEPTO: Conxunto de ensinanzas que capacitan para o desempeño cualificado das distintas profesións CARACTERÍSTICAS: - Ensinanzas organizadas en ciclos, de estructura modular. - Os estudos realízanse en dous niveis: Ciclos Formativos de Grao Medio e Ciclos Formativos de Grao Superior. - A formación lévase a cabo en dúas fases: formación teórico-práctica no centro educativo e formación práctica nos centros de traballo.

 18. CICLOS F. DE GRAO MEDIO • ACCESO: - Directo: Graduado en ESO ou equivalente • Mediante proba, con 17 anos. • DURACIÓN: 2000 horas (2 cursos) TITULACIÓN: • Técnico, no ciclo correspondente (nivel 2 de Cualificación).

 19. CICLOS F. DE GRAO SUPERIOR • ACCESO: • Directo: título de Bacharel. • Mediante proba, con 19 anos. Con 18 se se posúe o título de Técnico (C.F.G. Medio) • DURACIÓN: 2000 horas (2 cursos) • TITULACIÓN: Técnico Superior na correspondente profesión (nivel 3 de Cualificación)

 20. DECIDE O TEU FUTURO TOMA A DECISIÓN MÁIS CONVENIENTE DESPOIS DE... Reflexionar sobre as túas posibilidades, intereses, situación persoal e familiar... Infórmarte sobre os estudos ou formación que tes ao teu alcance Analizar o mundo laboral (posibilidades, calidade de traballo, a túa realización persoal...

 21. Novos xacementos de emprego.Novas ocupacións Profesións da formación, a información e a comunicación. Profesións da cultura, espectáculos, arte e publicidade. Profesións do turismo e o tempo libre. Profesións da saúde e dos servizos sociais. Profesións do medio ambiente. Profesións da agricultura biolóxica, a zootécnia e a pesca. Profesións das finanzas e o comercio. Profesións da información e a telemática. Profesionnais liberais e expertos