Download
biti sharepoint developer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biti SharePoint developer ... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biti SharePoint developer ...

Biti SharePoint developer ...

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Biti SharePoint developer ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biti SharePoint developer... Zašto mi to treba? Adis Jugo

 2. Adis JugoPlanB. GmbHManaging ConsultantAalen / Cologne / Munich / Hamburg

 3. O čemu je riječ? • Vi imate najcoolerskiji posao na svijetu. • Iznosobrtanovca u razvojusoftveraće 2011 porastiza 7,5% u odnosuna 2010, i iznositće 253 milijarde US$

 4. O čemu je riječ? • Najveći dio novih investicija u software će biti u oblastima Business Intelligence (BI), Collaboration, Content Management, Supply Chain Management (SCM) i Social Computing. • Veliki dio ovog softvera će biti implementiran kao SaaS i Cloud Computing, i kao rješenja za mobilne uređaje • Sve više firmi mijenja svoja zastarjela, za održavanje skupa rješanja standardiziranim i SaaS rješenjima

 5. O čemu je riječ? • Globalizacija • Konsolidacija tržišta • Čak i najfragmentiranijm oblastima će dominirati par velikih ponuđača softvera – kroz lokalne partnere • Vertikalizacija: veliki proizvođači softvera će ponuditi standardizirana rješenja za branše, kustomizirana za velike korisnike

 6. O čemu je riječ? • Do 2015, 20% rješenja će biti No Code Solutions • Tendencija rasta

 7. Nekada...

 8. Sada...

 9. Uskoro...

 10. I pored svega... • Vi imate najcoolerskiji posao na svijetu • Najveći dio novih investicija u software će biti u oblastima Business Intelligence (BI), Collaboration, Content Management, Supply Chain Management (SCM) i Social Computing. Microsoft SharePoint technologies

 11. Šta je SharePoint? • SharePoint je IWS rješenjesapreko 90% udjela • Kolaboracija • Enterprise Content Management • Search • Business Process Management • Business Intelligence • Social Computing / Knowledge Computing • Enterprise Application Integration • SharePoint je skupina proizvoda • SharePoint je skupina tehnologija • SharePoint je razvojna platofrma

 12. Zašto SharePoint? • Rasprostranjena i popularna platforma • SharePoint je vodeća platforma za ECM, BPM, BI i Social Computing • SharePoint je postavio IWS kao treću „softversku osovinu“ uz ERP i LOB sisteme • Standardizirana i prihvaćena funkcionalnost • Izbjegavanje izmišljanja tople vode • SharePoint je kutija Lego kocaka

 13. Šta mogu razvijati za SharePoint? • Webparts, ASPX Pages • Event Handlers • Workflows • Rješenja koja koriste SharePoint podatke • Uvoz podataka iz drugih rješenja u SharePoint

 14. Kako izgleda razvoj za SharePoint?

 15. First tier Kako izgleda razvoj za SharePoint? • Middle tier Process owner Business Analist • Third Tier Solution architect External system Direktorova sekretarica Designer

 16. Dan u životu SharePoint developera We are shooting at a moving target while wearing blindfolds, without knowing what the target looks like, where it is, or what type of ammo we need to use. In fact, we don’t even know if we’re in the right shooting range. BjørnFuruknap, SharePoint MVP

 17. Ipak... • Vi imate najcoolerskiji posao na svijetu • Najveći dio novih investicija u software će biti u oblastima Business Intelligence (BI), Collaboration, Content Management, Supply Chain Management (SCM) i Social Computing. Microsoft SharePoint technologies

 18. Visual Studio 2010 SharePoint Tools

 19. Development overview

 20. Kako programiramo za SharePoint – Server Side • Server Object Model • .NET 3.5 Assemblies • WebParts, ASPX pages, EventHandlers • Razvoj na serveru • Još uvijek najčešći način razvoja • LINQ to SharePoint • Koristi se unutar SOM

 21. Kako programiramo za SharePoint – Client Side • Client Object Model • Novi način pristupa podacima u SharePoint 2010 • .NET, Slverlight, JQuery • Razvoj na klijentu • Sve popularniji način razvoja • OData • REST / ADO.NET data services • ASMX Web Servisi • Kompatibilnost sa SharePoint 2003/2007

 22. Client Object Model • Client Object Model – novo u SharePoint 2010 • Client Object Model se izvršava i razvija na klijentskim računarima (bez instaliranog SharePointa). • Prednosti • Nema potrebe za server-side razvojem • Dosta sličnosti sa SharePoint Object Model • Idealan za integraciju SP podatka u LOB aplikacije

 23. Gdjekoristimo Client Object Model • .NET aplikacije - Managed Client • Silverlight • ECMAScript (JavaScript za SharePoint)

 24. Client Object Model Mechanics

 25. Client Object Model and Silverlight • Context dobijamood SharePoint 2010 • Silverlight aplikacijurazvijamolokalno • Deployment u /_layouts/ClientBin/iliu Document Library

 26. ECMAscript Object Model • JavaScript/JQueryza SharePoint • Koristi se u Webpartima i ASPX stranicama za AJAX

 27. REST & Atom u SharePoint Server 2010 • Implementiranoputem ADO.NET data services • Omogućava dinamičke upite nad listama • Podržava “ATOM” XML i JSON

 28. LINQ for SharePoint (Server Side) • Prevodi LINQ upite u CAML query-e • LINQ for SharePoint Provider je definiran u Microsoft.SharePoint.Linqnamespaceu. • Koristi se u Sharepoint Object Model kodu (server side) • SPMetal tool zakreiranje proxy klasa

 29. Business Connectivity Services – integracija! • Potreba integriranja LOB podataka u SharePoint portal • SharePoint kao centar integracije poslovnih podataka • SharePoint 2010 • Podaci iz servisa ili baza podataka • Dvosmjerna komunikacija • Uvoz podataka u eksterne liste • Kreiranje BDC entiteta direktno iz Visual Studia

 30. Business Connectivity Services - Overview Office Apps BDC Client Runtime Offline Operations Cache Design Tools SharePoint SharePoint Designer Enterprise Search Dev Platform Business Intelligence Enterprise content mgmt Collaboration social Visual Studio ECT Store BDC Runtime Security Solution packaging Out of box UI Dynamics SAP Siebel LOB Web 2.0

 31. SharePoint + SAP = DuetEnterprise

 32. Za ponijeti • Klasičnog razvoja aplikacija za komitenta će biti sve manje • Standardizacija i globalizacija, kao i SaaS i Cloud će biti dominantni trendovi • SharePoint je vodeće IWS rješenje na svijetu • Developeri su jedni od najbitnijih osoba u SharePoint svijetu • Razvoj za SharePoint se umnogome razlikuje od standardnog .NET razvoja. Otežavajući i olakšavajući elementi • Postoji mnogo stvari koje se mogu razvijati za SharePoint, i više tehnologija kojima taj razvojh vršimo

 33. References • Adis Jugo blog:http://adis.jugo.ba • Gartnerove prognoze (njemački):http://www.cio.de/strategien/2263778/index.html • Why SharePoint development is so damn special:http://www.sdtimes.com/content/article.aspx?ArticleID=35158 • PlanB. GmbHhttp://www.plan-b-gmbh.com • Adis@jugo.ba