1 / 4

Minimalni pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirana obratovalnica.

Verifikacija obratovalnic:. Minimalni pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirana obratovalnica. Nadzor praktičnega usposabljanja z delom je mogoč le, če so znani vsi delodajalci, ki izvajajo PUD (kolektivna in individualna pogodba).

pearlie
Télécharger la présentation

Minimalni pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirana obratovalnica.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Verifikacija obratovalnic: Minimalni pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirana obratovalnica. Nadzor praktičnega usposabljanja z delom je mogoč le, če so znani vsi delodajalci, ki izvajajo PUD (kolektivna in individualna pogodba). Kako zagotoviti, da bodo vse obratovalnice, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom, verificirane? Pripravil: Mitja Korunovski

  2. Dualni sistem: vajeniška pogodba Skupni model: strojništvo, gradbeništvo – vajeniška pogodba Zakaj so delodajalci začeli sklepali manj vajeniških pogodb Manj praktičnega izobraževanja Praktični izobraževanje je razdrobljeno Pripravil: Mitja Korunovski

  3. Novi in prenovljeni programi: kolektivna pogodba Novi in prenovljeni programi: individualna pogodba Dijak je za PUD prejema nagrado, medtem ko dijak pri praktičnem pouku ne. Npr.: mizar 3 x 8 tednov – dodatni tedni PUD niso mogoč? individualna pogodba? Pripravil: Mitja Korunovski

  4. Zahteve delodajalcev • Omogočiti delodajalcem, ki to želijo, da se praktični pouk, ki se sicer izvaja v šolskih delavnicah lahko izvaja v delovnem procesu kot PUD. • Pravočasno obveščanje delodajalcev o času in dolžini praktičnega usposabljanja z delom (razpored PUD pripravi šola za 3 leta izobraževanja - aneks k individualni učni pogodbi). • Dodatno izobraževanje mentorjev (npr. Pomoč pri pripravi učnega načrta za PUD). Organizirati vsakoletni enodnevni posvet (september), ki bo namenjen delodajalcem, ki izobražujejo, šolam in vsem institucijam, ki sodelujejo v srednjem poklicnem izobraževanju – regijsko zasnovano. Pripravil: Mitja Korunovski

More Related