Download
opera n syst my n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPERAČNÍ SYSTÉMY PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPERAČNÍ SYSTÉMY

OPERAČNÍ SYSTÉMY

278 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OPERAČNÍ SYSTÉMY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OPERAČNÍ SYSTÉMY

 2. OPERAČNÍ SYSTÉM • je to soubor programů, které řídí chod programů v počítači, ovládá všechny jeho funkce • umožňují uživateli komunikovat s počítačem, spouštět na něm jiné (uživatelské) programy, komunikovat s jinými počítači v síti • patří k základnímu softwarovému vybavení počítače (první počítače však operační systém neměli) • je v činnosti od zapnutí počítače až do jeho vypnutí • je mnohem složitější a náročnější než obyčejné programy • první operační systém byl dodán k sálovým počítačům v roce 1967 (operační systém MTF od firmy IBM)

 3. SLOŽENÍ OS • jádro systému („kernel“) – základní kámen operačního systému, obsahuje programy pro zavedení operačního systému do operační paměti • ovladače hardware • pomocné systémové nástroje - pro správu operačního systému (formátování disků, kontrola souborů, nastavení systémového času, …) • grafické uživatelské rozhraní – na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup (menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře, …)

 4. FUNKCE OS: • ovládání počítače – umožňuje uživateli spouštět programy, předává jim vstupy a získává jejich výstupy s výsledky • ovládání hardware – vytváří stabilní aplikační rozhraní (API) pro spouštěné procesy • správa zdrojů – přiděluje spuštěným programům systémové prostředky (operační paměť, procesor, pevný disk, vstupní a výstupní zařízení)

 5. NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY

 6. Microsoft Windows • (různé verze) – určený pro osobní počítače s procesory Intel • 16bitové • první operační systém MS-DOS (v roce 1985, jeho nadstavby verze 1.0, 2.0, 3.0) • jednoprogramový, schopný spustit pouze jednu úlohu, používat informace pouze z jednoho vstupního zařízení • obsahoval rozhraní oken, startovací zvuk, malování, hru Solitare • Windows 95(obsahoval už nabídku Start, plochu a kompletní zvuky), Windows 98, Windows ME (Millenium Edition – v roce 2000) • – jsou to také nadstavby DOS, ale DOSové prostředí je skryté • 32bitové • založené na 32bitovém jádře NT (New Technology) • Windows NT (1996, převzal vzhled z Windows 95) • Windows XP • Windows Vista (2007) • 64bitové • Windows XP (vyšel v roce 2005, i 32bitová verze) • Windows 7 (vyšel v roce 2009, i 32bitová verze)

 7. Linux • od Microsoft Windows se liší především tím, že jeho zdrojový kód je volně k dispozici pro veřejnost, takže jej může kdokoliv svobodně používat, upravovat a dále distribuovat • Linuxová distribuce znamená, že jádro operačního systému Linux je šířeno společně s nějakou další aplikací, která většinou není autorským dílem distributora • na trhu s osobními počítači je podíl Linuxu malý (0,5% až 3%), naopak tento operační systém převažuje u superpočítačů (na českých webových serverech je jeho podíl okolo 70%)

 8. Apple • Mac OS X – je to operační systém pouze pro počítače Apple od firmy Apple Inc. • první Mac OS X byl vydán v roce 2001 • jeho upravená verze pojmenovaná OS X se používá do mobilních telefonů Apple iPhone nebo do multimediálních kapesních přehrávačů iPod Touch

 9. ČINNOST BĚŽNÉHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU • SPUŠTĚNÍ • Po zapnutí nebo restartu počítače je jednoduchým programem zaveden (obvykle z disku) operační systém. Po zavedení jádra a ovladačů a jejich inicializaci je spuštěn příkazový procesor, který může před ohlášením uživateli ještě provést předem specifikované akce • BĚH • Rozsah činností operačního systému za chodu počítače je různý – od jednoduchých služeb typu přečti znak klávesnice po sdílení prostředků různými současně běžícími procesy • UKONČENÍ • Před vypnutím počítače vyžaduje většina velkých operačních systémů provedení ukončovacích akcí (např. korektní uzavření systémových souborů) • Pokud běh těchto systémů není korektně ukončen (např. výpadek napájení, chyba obsluhy), je tento stav při následujícím zavádění indikován a obvykle se automaticky provedou akce vedoucí k záchraně alespoň systémových dat

 10. OVLÁDÁNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU

 11. základem ovládání operačního systému je práce uživatele s myší a klávesnicí • spouštění a ukončování programů – program spustíme dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu programu a ukončíme ho kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna, nebo současným stisknutím kláves Alt + F4 • přepínání mezi programy – všechny otevřené programy se nám zobrazují na dolní liště, jednoduchým kliknutím na určitý program se nám otevře • manipulace s okny – přidržíme stisknuté levé tlačítko myši na horní liště programu a táhnutím myši můžeme okna přesouvat • vybírání objektů – objekt vybereme jednoduchým kliknutím myši. V případě, že chceme označit více objektů, držíme stisknuté tlačítko Ctrl a myší označíme požadované objekty. Pokud chceme vybrat více objektů za sebou, držíme stisknuté tlačítko Shift a šipkami označíme objekty. Pokud chceme vybrat všechny objekty, stiskneme současně klávesu Ctrl + A • přesouvání, kopírování, použití schránky – pokud chceme přesunout objekt s jednoho místa na druhé, použijeme tzv. schránku. Objekt vyjmeme tak, že na něj klikneme pravým tlačítkem myši, čímž se rozevře nabídka, a vybereme funkci vyjmout. Otevřeme místo, kam má být objekt přesunut, pravým tlačítkem myši otevřeme nabídku a vybereme funkci vložit. Pro usnadnění práce můžeme použít klávesové zkratky Ctrl + X (vyjmout) a Ctrl + V (vložit). Kopírování provedeme obdobným způsobem, akorát místo funkce vyjmout použijeme funkci kopírovat nebo stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + C. • vytvoření nové složky – na požadovaném místě otevřeme pravým tlačítkem nabídku, vybereme položku „nový“, čímž se rozevře další nabídka, kde zvolíme položku „složka“

 12. přejmenování – na položku, kterou chceme přejmenovat, klikneme pravým tlačítkem myši a v rozevírací nabídce zvolíme možnost přejmenovat • mazání - na položku, kterou chceme vymazat, klikneme pravým tlačítkem myši a v rozevírací nabídce zvolíme možnost odstranit nebo ji označíme levým tlačítkem a stiskneme klávesu Del • vyhledávání – pro vyhledávání slouží klávesová zkratka Ctrl + F, jejím stisknutím se otevře vyhledávací okno, do kterého napíšeme název nebo část textu, který chceme vyhledat • komprese a dekomprese – komprese dat slouží ke zmenšení velikosti souborů, což je vhodné například pro jejich archivaci nebo při přenosu přes síť, přičemž nesmí docházet ke ztrátám informací, aby bylo možné je kdykoliv převést (dekomprimovat) do původní podoby. Programy nejčastěji používané pro kompresi: WinRAR, WinZip, PowerArchiver, … • nastavení systému – k nastavení systému slouží Ovládací panely, pomocí něj můžeme například vybrat aktivní klávesnici, nastavit datum a čas, nastavit chování myši a klávesnice, vybrat pozadí plochy nebo spořič obrazovky • instalace a odebrání programů ze systému - k tomuto úkonu slouží také Ovládací panely. Pokud chceme z počítače odstranit nějaký program, pomocí ovládacího panelu „přidat nebo odebrat programy“ jej vybereme ze seznamu a zvolíme možnost odinstalovat • odebrání písma ze systému – typy písma můžeme odebrat pomocí ovládacího panelu „písma“, když daný typ písma vymažeme ze seznamu

 13. Zdroje: • http://www.maturita.cz/pocitace/operacni_systemy.htm • http://www.cmsps.cz/~marlib/os/os.html • http://sibl.cz/skripta/k7.htm • www.wikipedia.cz