Download
scrabble 23 04 09 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scrabble – 23 / 04 /09 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scrabble – 23 / 04 /09

Scrabble – 23 / 04 /09

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Scrabble – 23 / 04 /09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Scrabble – 23/04/09 Polina Alex Eviatar Roey Andrea Erez

 2. Features(1)

 3. Features(2)

 4. תפקידי רוחב

 5. Programming Sessions

 6. מדדים • מדד 1: קבצים ששונו\הוספו לכל שינוי: 39. עבור הגרסה הקודמת היו 58 שינויים. ההסבר להבדל הוא שעבור הגרסה הקודמת היה צורך בהוספה של פיצ'רים רבים(בעיקר של ממשק גרפי), ועבור הגרסה הנוכחית לא היה צריך להוסיף פיצ'רים, למשחק עצמו. • מדד 2: מספר קבצים נוספו: 1 (מחלקת השחקן האוטומטי, ללא הקבצים שנוצרים אוטומטית ע"י האשף) • מדד 3: מספר מתודות שנכתבן לבדיקה- 3 (הלוגיקה היחידה שנוספה היא לבדיקת השחקן האוטומטי)

 7. Deployment Testing • בדיקת משימת ההתקנה, התבצעה ע"י כך שכל אחד ניסה לבצע זאת מהמחשב שלו. • לא התבצעה אוטומיזציה של התהליך.

 8. Single Code Base • כל סוגי ההתקנות השתמשו באותו הקוד של הפרויקט ללא שכפול קוד. • אפליקציית ה RCP השתמשה בקובץ ה jar של ה Plugin

 9. רפלקציה צוותית • כל זוג לקח סוג אחר של התקנה. • כאשר הזוג של ה RCP היה צריך לחכות להשלמת המשימה של זוג ה Plugin. • קשיים מרכזיים : • 1) קושי להכניס את תיקיות ה resources לתוך הפרויקט. הבעיה נפתרה ע"י התייעצות עם קבוצות אחרות. • 2) בגלל שהעבודה היא בעיקר ע"י "הדרכות"(אינטרנטיות או של אקליפס) לא באמת מבינים מה עושים, ולכן כשאר יש בעיה קשה לפתור אותה. • הדבר המרכזי אותו היינו עושים אחרת הוא יותר שיתוף בין הזוגות, לגבי העבודה שלהם וכיצד הם ביצעו אותה.

 10. Demo

 11. פירוט הקבצים • כל הקבצים נמצאים בעמוד ה Downloads של אתר הפרויקט: Java Web Start: Scrabble_Sign.jnlp Plugin: ScrabblePlugin_1.0.0.jar RCP: ScrabblePlugInBased2.zip הוראות התקנה כיצד להתקין את ה plugin דרך אקליפס(update manager) נמצאות בלשונית ה wiki.