Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tugas ipa PowerPoint Presentation

tugas ipa

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

tugas ipa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. tugasipa Kelas 5b sem 2 Daur air By:kemalkelas 5b sdmcc

  2. pejelasan • 1.air yang adadilaut,didaratan, disungai, ditanamandankemudianakanmenguapkeangkasadankemudianakanmenjadiawan, dalamkeadaanjenuhuap air ituakanmenjadibintik-bintik air yang selanjutnyaakanturundalambentukhujan . • 2.air bergerakkedalamtanahmelaluicelah-celahdanpori-poritanahdanbatuanmenujumuka air tanah. Air dapatbergerakakibataksikapileratau air dapatbergeraksecaravertikaldan horizontal dibawahpermukaantanahhingga air tersebutmemasukikembalisistem air permukaan. • 3.air bergerakdiataspermukaantanahdekatdenganaluranpertamadandanaumakinlandailahandanmakinsedikitpori-poritanah, mkaaliranpermukaansemakinbesar.aliranpermukaantanahdapatdilihatbiasanyapadadaerahurban.sungai-sungaibergabungsatusama lain danmembentuksungaiutama yang membawaseluruh air permukaandisekitardaerahaliransungaimenujulaut.

  3. gambar