Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

382 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

 2. Vìsaophảiquantâmđếnchấtlượng?

 3. NỘI DUNG • Chấtlượng • Kháiniệm • Cácyếutốảnhhưởngđếnchấtlượng • Lịchsửhìnhthànhvàpháttriểncủachấtlượng • Quảntrịchấtlượng • Kháiniệm • Cácphươngthứcquảnlýchấtlượng • Cáctiêuchuẩn/ phươngpháp QLCL hiện nay

 4. 1. CHẤT LƯỢNG • Kháiniệm • (Xemphim: http://www.youtube.com/watch?v=I-w99mKvJII) •  Chấtlượnglàgì? • Côcầnmua 1 hìnhtròn, mỗibạnvẽvàotập 1 hìnhtròntheomìnhlàchấtlượngđểbánchocô •  Chấtlượnglàgì?

 5. 1. CHẤT LƯỢNG • Kháiniệm • 

 6. 1. CHẤT LƯỢNG Xenàocóchấtlượnghơn?

 7. 1. CHẤT LƯỢNG • Kháiniệm CónhiềuquanđiểmvềChấtlượng : • “Thỏamãnnhucầucủakháchhàng” (W. Edwasds Deming); • “Thíchhợpđểsửdụng” (J.M. Juran); • “Làmđúngtheoyêucầu” (PlilipB.Crosby); • “Khảnăngthỏamãnnhucầucủakháchhàng” (Kaoru Ishikawa); • Thỏamãnhoặcđápứngnhiềuhơnmongmuốncủakháchhàng.

 8. 1. CHẤT LƯỢNG • Kháiniệm Theo ISO 9000: Cácđặttínhvốncócủamộtsảnphẩm/ dịchvụthểhiện ở 3 đặctínhquantrọng:

 9. 1. CHẤT LƯỢNG Bàitập 1: • Cho vídụ 1 sảnphẩm/ dịchvụcóchấtlượngđốivớibảnthân? • Giảithíchtạisaosảnphẩm/ dịchvụđócóchấtlượngvớibảnthânmình?

 10. 1. CHẤT LƯỢNG Bàitập 2: • Emhãyđịnhnghĩachấtlượngtheohiểubiết/ cảmnghĩcủabảnthân?

 11. 1. CHẤT LƯỢNG • Cácyếutốảnhhưởngđếnchấtlượng • Yếutốbênngoài: 3 2 1 4

 12. 1. CHẤT LƯỢNG • Cácyếutốảnhhưởngđếnchấtlượng • Yếutốbênngoài:

 13. 1. CHẤT LƯỢNG • Cácyếutốảnhhưởngđếnchấtlượng • 2. Yếutốbêntrong: 3 1 2 4

 14. Cácyếutốbêntrongảnhhưởngđếnchấtlượng (4M) • Lãnhđạo • Côngnhân • Ngườidùng • Máymóc • Thiếtbị • PP Quảnlý • Côngnghệ • Vậtliệu • Nănglượng Measurement, Market, Money, Management System, Information, Environement

 15. 1. CHẤT LƯỢNG Bàitập 3: • Emhãychovídụyếutốbênngoàiảnhhưởngđếnchấtlượngsảnphẩmquầnáotuổi teen nhưthếnào? • Emhãychovídụyếutốbêntrongảnhhưởngđếnchấtlượngdịchvụ du lịchSàiGòn – ĐàNẵngnhưthếnào?

 16. 1. CHẤT LƯỢNG • Lịchsửhìnhthànhvàpháttriểncủachấtlượng • Bàitậpnhóm: Thuyếttrìnhnhómtuầnsau

 17. Vìsaophảiquantâmđếnchấtlượng?

 18. 2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG • Kháiniệm Quảntrịlàgì? Chấtlượnglàgì?  Quảntrịchấtlượnglàgì?

 19. 2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG • Kháiniệm Theo ISO 9000:

 20. 2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG • Cácphươngthứcquảnlýchấtlượng P TQCCo CWQC TQM Business Excellence QM QA QC QI SựpháttriểncủaQuảntrịchấtlượng

 21. 2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG • Cácphươngthứcquảnlýchấtlượng 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

 22. 2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Bàitập 4: • Hãychobiếttêncáctiêuchuẩn/ phươngphápquảnlýchấtlượngđangđượccáccôngtyápdụnghiện nay?

 23. CÂU HỎI ÔN TẬP • Cho biếtđịnhnghĩachấtlượng? Cho vídụ 1 sảnphẩmchấtlượng? • Tạisaocácdoanhnghiệplạiquantâmđếnchấtlượngsảnphẩm/ dịchvụcủamình? • Hãychobiếtcácyếutốảnhhưởngđếnchấtlượng? • Cho 1 vídụcụthểcácyếutốbênngoàiảnhhưởngđếnchấtlượngsảnphẩm/ dịchvụ? • Cho biếtđịnhnghĩaQuảnlýchấtlượng? • Tạisaocácdoanhnghiệpphảiquảnlýchấtlượng?