Download
kazachstan du an podhorsk roxana maliti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAZACHSTAN Dušan Podhorský, Roxana Maliti PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAZACHSTAN Dušan Podhorský, Roxana Maliti

KAZACHSTAN Dušan Podhorský, Roxana Maliti

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KAZACHSTAN Dušan Podhorský, Roxana Maliti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAZACHSTAN Dušan Podhorský, Roxana Maliti

 2. Kazachstan Makroekonomické ukazovatele

 3. Kazachstan Prognóza na roky 2007-2009

 4. Prognóza 2007-2009 Rast - hlavné hospodárske sektory

 5. Kazachstan Obchodný obrat Kazachstanu soštátmi V4 v porovnaní. Roky 2004-2006.

 6. Kazachstan-Maďarsko Tovarová výmenaMaďarsko - Kazachstanv2004 - 2006

 7. Kazachstan-Maďarsko

 8. Kazachstan-Maďarsko Hlavné vývozné a dovozné artikle: Maďarský export do KZ: Konzervované a mrazené ovocie a zelenina; Rastlinný olej; Farmaceutická produkcia. Kazachstanský export do MR: Prírodný plyn; Tovary neorganickej chémie; Uhlie, ropa. Informácie poskytlo Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Kazachstane;

 9. Kazachstan-Poľsko Tovarová výmena Poľsko – Kazachstan 2004-2006

 10. Kazachstan a Poľsko

 11. Kazachstan - Poľsko Hlavné vývozné a dovozné artikle: Poľský export do KZ: Nábytok, materiály na výrobu nábytku; Sanitárno-hygienické výrobky; Elektrické prístroje, stroje a zariadenia. Kazachstanský export do KZ: Ropa; Plyn; Fosfor. Údaje poskytlo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Kazachstane.

 12. Kazachstan - Česká republika Tovarová výmena Česká republika – Kazachstan v 2004 - 2006

 13. Kazachstan a Česká republika

 14. Kazachstan – Česká republika Hlavné vývozné a dovozné artikle: Český export do KZ: lieky; náhradné dielce na automobily; kompresory, pumpy. Kazachstanský export do KZ: ropa; plyn; kovy. Údaje poskytlo Veľvyslanectvo Českej republiky v Kazachstane.

 15. Kazachstan a Slovenská republika Tovarová výmena Slovenská republika – Kazachstan v 2005 - 2006

 16. Kazachstan – Slovenská republika

 17. Kazachstan – Slovenská republika Hlavné vývozné a dovozné artikle: Slovenský export do KZ: Pneumatiky, dopravníkové pásy; Transformátory, stroje, prístroje; Farmaceutická produkcia. Kazachstanský export do KZ: Plyn, nerastné palivá; Železo; Zinok. Údaje Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v KZ a ŠÚ SR.

 18. Kazachstan – Slovenská republika Export Slovenskej republiky do Kazachstanu v roku 2006: Nárast o 61 %; Import do Slovenskej republiky z Kazachstanu v roku 2006: Nárast o 84 %.

 19. Obchodný obrat KZ.

 20. Kazachstanský Export.

 21. Import do Kazachstanu.

 22. Najdôležitejší obchodní partneri KZ

 23. PZI v mil. USD - 1993 (vznik KZ) - 2005

 24. Prílev priamych zahraničných investicií1993-2005

 25. PZI v roku 2006 (1-9)

 26. Najdôležitejšie štáty investori

 27. Investície štátov V41993-2006 (1-9)

 28. PZI 1993 - 2006 podľa priemyselných odvetví • Ťažobný priemysel – 23 647,8 miliárd $ • Nehnuteľnosti, prenájom a služby firmám – 13 443,1 miliárd $ • Spracujúci priemysel – 5 506,2 miliárd $ • Obchod a oprava automobilov a výrobkov domáceho použitia – 1 477,2 miliárd $ • Doprava a komunikácie – 964 miliónov $ • Výroba a distribúcia elektrickej energie, plynu a vody – 720,3 miliónov $

 29. PZI 1993 - 2006 podľa priemyselných odvetví 7. Stavebníctvo – 746,6 miliónov $ 8. Finančníctvo – 505,6 miliónov $ 9. Vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne služby – 359,5 miliónov $ 11. Hotely a reštaurácie – 120,9 miliónov $ 11. Poľnohospodárstvo, lov zveri, lesníctvo a chov rýb – 51,4 milióna $.

 30. Investičný Zákon KZ • Základný normatívny akt - Zákon Republiky Kazachstan z 8. januára 2003 „O investíciách“, ktorý obsahuje: • Garancie práv investorov • Garancie práv investorov pri nacionalizácii a rekvizícií • Garancia právnej ochrany činnosti investorov na teritóriu Republiky Kazachstan • Garancie využitia ziskov • Vyriešenie sporov

 31. Štátna podpora investícií Investičné preferencie 1) Investičné daňové preferencie 2) Oslobodenie od colných poplatkov (sa poskytuje v prípade dovozu do Kazachstanu vybavenia a dielcov, dovážaných na teritórium Kazachstanu za účelom realizácie investičného projektu, poskytuje sa na dobu maximum 5 rokov od registrácie investičného projektu) 3) Štátne „naturné“ granty (poskytované Investičnou radou vo forme pozemkov, budov, vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, meracích a regulačných prístrojov, dopravných prostriedkov (okrem osobných automobilov), výrobný a hospodársky inventár).

 32. Voľné ekonomické zóny V Kazachstane existujú špeciálne ekonomické zóny, v ktorých sa tovary umiestňujú a využívajú bez platby colných poplatkov, daní, s výnimkou spotrebnej dane za importovaný tovar: 1) Špeciálna ekonomická zóna „Morport Aktau“ do 1. januára 2015 2) Špeciálna ekonomická zóna „ Park informačných technológii“ (Alatau, mesto Almaty) do 1. októbra 2013 3) Špeciálna ekonomická zóna „Ontustyk“ (Šimkent) do 1. júla 2015 4) Špeciálna ekonomická zóna „Astana - nové mesto“ do roku 2010

 33. Zoznam činnosti, pri ktorých sa poskytujú investičné preferencie: • Poľnohospodárstvo, lov a poskytovanie služieb vtýchto oblastiach • Lesné hospodárstvo a poskytovanie služieb v týchto oblastiach • Rybolov, chov rýb a poskytovanie služieb v týchto oblastiach • Výroba potravinárskych výrobkov, vrátane nápojov • Textilná výroba • Metalurgický priemysel • Výroba hotových kovových výrobkov

 34. Zoznam činnosti, pri ktorých sa poskytujú investičné preferencie • Výroba strojov a vybavenia • Výroba kancelárskeho zariadenia a výpočtovej techniky • Výroba elektrických prístrojov a elektrického vybavenia • Výroba aparatúry pre rozhlas, televíziu a spoje • Výroba prístrojov zdravotníckej techniky, meracích prostriedkov, optických prístrojov a aparatúry • Výroba automobilov, prívesov a poloprívesov • Výroba ostatných dopravných prostriedkov

 35. Zoznam činnosti, pri ktorých sa poskytujú investičné preferencie • Výroba nábytku a ostatnej produkcie, nenachádzajúcej sa v ostatných skupinách • Spracovanie sekundárnych surovín • Výroba elektrickej energie, plynu, pary a horúcej vody • Zber, čistenie a rozdelenie vody • Stavebníctvo • Hotelové služby • Suchozemská doprava • Vodná doprava • Vzdušná doprava

 36. Zoznam činnosti, pri ktorých sa poskytujú investičné preferencie • Spracovanie dreva a drevárska výroba • Výroba papierovej masy, papiera, kartónu a výrobkov z nej • Vydavateľská a polygrafická činnosť, šírenie nosičov informácie • Výroba uhlia, ropných výrobkov a jadrových materiálov • Chemický priemysel • Výroba gumárenských a výrobkov z umelej hmoty • Výroba ostatných nekovových nerastných výrobkov

 37. Zoznam činnosti, pri ktorých sa poskytujú investičné preferencie • Pomocná a doplňujúca dopravná činnosť • Spoje • Výroba odevov, spracovanie a farbenie kožušín • Výroba kože, výrobkov z kože a obuvnícka výroba • Činnosť organizačná oddych, zábava, kultúra a šport

 38. Kde sa môže presadiť Slovensko: • systémy elektrického napätia • telekomunikačné zariadenia • zdravotnícke zariadenia a náhradné diely (vrátane stomatologických) • zariadenia na kontrolu znečistenia životného prostredia • poľnohospodárske stroje a zariadenia • potravinárska výroba a baliaca technika • architektúra/staviteľstvo/inžinierske služby • zariadenia ťažobného priemyslu

 39. Tendencie 2005-2015 Cieľ Kazachstanu – dostať sa do prvej 50-ky najviac konkurencieschopných krajín (podľa svetového indexu je KZ v súčasnosti na 56. mieste)!

 40. Národný Inovačný Systém2005-2015 Štátne technologické priority: • Informačné technológie • Biotechnológie • Ropné a plynárenské technologické služby • Atómové technológie • Nanotechnológie a nové materiály • Alternatívne zdroje energie • Vesmírne technológie.

 41. Štátny fond KAZYNA Štruktúra fondu KAZYNA • Inovačný Fond (NIF) • Kazinvest (podpora investícií) • Rozvoj malého a stredného podnikania • Štátna poisťovacia korporácia (pre kz exportérov a investorov) • Investičný fond • Rozvojová banka (dlhodobé pôžičky) • Výskum trhu, Marketing

 42. Štátny fond KAZYNA, Národný Inovačný Fond Niektoré realizované projekty: • KAZSAT – 1. kz telekomunikačný satelit umiestnený na geostacionárnu obežnú dráhu; • GLOTUR DS MULTIMEDIA – výrobné linky na monitory a TV; • JSC GIS COMPANY – výroba geofyzikálnych registračných strojov GEOXAN používaných pri ťažobných prácach

 43. Štátny Fond Kazyna ÚLOHY: • Exportné kredity, exportné poistenie; • Pomoc a stimulácia malého a stredného podnikania; • Zvýšenie konkurencieschopnosti; • Podpora exportu; • Prienik nových technológií a rozvoj aplikovanej vedy.

 44. Štátny holding SAMRUK • 100 percentná kapitálová účasť štátu Holding SAMRUK riadi štátne podniky: • Kaztelekom • KTŽ (Kazakhstan Temir Žoly, KZ železnice); • KazMunajGaz (KZ Ropa a Plyn); • KEGOC (Kazakhstan Elektricity Grid Operation Company, KZ Energetické siete).

 45. Štátny holding SAMRUK ÚLOHY Samruku: • Vytvoriť jednotnú stratégiu rozvoja podnikov, ktoré sú jeho súčasťou, zvýšiť cenu týchto štátnych podnikov; • Vytvoriť schému za účelom prilákania prostriedkov penzijných fondov, inštitútov rozvoja a súkromných investorov, kazachstanských a zahraničných. • Skvalitniť poskytované služby obyvateľstvu a firmám.

 46. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ. Kazachstan, Almaty Mgr. Roxana Maliti TORGOVOJE PREDSTAVITELSTVO SLOVACKOJ RESPUBLIKY KULAN BUSINESS CENTER, 6 posch., 605 sekcia PROSPEKT DOSTYK, 188 050051 ALMATY KAZACHSTAN Tel.: 007 3272 597563 M: 007 3007 436149 Fax: 007 3272 597564 e-mail: obeo.almaty@kulanbc.kz obeo.almaty@mail.ru