1 / 9

Velkommen til oppstartseminar for EPDS og St ttesamtaler Fjell r dhus

perdita
Télécharger la présentation

Velkommen til oppstartseminar for EPDS og St ttesamtaler Fjell r dhus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Velkommen til oppstartseminar for EPDS og Stttesamtaler! Fjell rdhus

  2. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og smbarns psykiske helse Opprettet 1.september 2006 Finansiert av Helsedirektoratet i et samarbeid med BLD

  3. Strategi Styrking av arbeidet med barn av psykisk syke med basis i kommunene gjennom screening, samarbeid og tiltakskjeder med start i svangerskapet Styrking av tjenestetilbudet til barn av rusmiddelmisbrukere med basis i kommunene gjennom kvalitetssikring av nye screeningsverkty til bruk i svangerskapet, diagnostiske prosedyrer og implementering av nye behandlingsmetoder i samarbeid med bl.a. Borgestadklinikken. Styrke fokus p tverrsektorielt samarbeid bde i utviklings- implementerings- kompetanseoppbygging og forskningsarbeid. Styrke spesialisthelsetjenestens arbeid med de minste barna bde gjennom samarbeid med helsestasjonene, barnevernet og voksenpsykiatrien, styrke utrednings og behandlingsarbeidet og forberede et kvalitetsregister for spedbarnsteam i BUP.

  5. Strategier for innfring av EPDS/stttesamtaler og oppbygging av tiltakskjeder

  6. Hvordan ta EPDS og stttesamtaler i bruk? G langsomt frem Jobb tverrfaglig man m vite at hele kommunen er med EPDS er et utgangspunkt. Alt det andre m vre p plass Erfaring viser at nr gravide blir spurt om psykisk helse, oppdages ogs langt flere med problemer

  7. Forutsetninger som br ligge til grunn Opplring innen svangerskapsomsorgen Forankring i kommuneadministrasjonen Regelmessig veiledning av psykolog Etablert kontakt med allmennlege og psykiater Lett tilgjengelig og differensiert tiltak / behandling Det viktigste er f til en behandlingskjede som fungerer, uten venting, med forpliktende avtaler og med alle relevante etater og institusjoner p banen.

  8. Eksempler p tiltak Stttesamtaler p helsestasjon Mdregrupper Marte Meo Familiesamtaler Samspillveiledning i barnehage, Forebyggende barnevern konomisk hjelp, avlastning, nettverksbygging Bedre samliv - familievernkontoret

  9. Videre referanser / oppslag www.fhi.no Folkehelseinstituttet www.r-bup.no RBUP st og Sr. Nasjonalt kompetansenettverk for sped og smbarns psykiske helse www.rbup.no/vest RBUP Vest. Undervisning / nrundervisning / arbeidsstipend Kontakter: Nasjonal koordinator for implementering av EPDS og stttesamtaler: Hanne Holme, hho@r-bup.no // 90626690 Regional koordinator for sped og smbarnsnettverket: Rakel Aasheim, rakel.aasheim@rbup.uib.no // 55 58 86 67

More Related