1 / 36

Çoğul Gebeliklerde Perinatal Sonuçlar

Çoğul Gebeliklerde Perinatal Sonuçlar. Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Zamansal Değişim. İngilitere ve ABD de 1970 – 2003 ikiz gebelik %50 Üçüz gebelik % 400 artmıştır. ONS; 2006.

phoebe
Télécharger la présentation

Çoğul Gebeliklerde Perinatal Sonuçlar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Çoğul Gebeliklerde Perinatal Sonuçlar Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 2. Zamansal Değişim • İngilitere ve ABD de 1970 – 2003 • ikiz gebelik %50 • Üçüz gebelik %400 artmıştır. ONS; 2006. Natl Vital Stat Rep 1999;47:1-16.

 3. Figure 1. Rate of all multiple births in England and Wales per 1000 maternities since 1938.

 4. Figure 3. Graph of changes in higher order birth rates globally. Data from Simmons et al.5(England and Wales; includes higher order multiples), Russell etal.and Martin et al.18(USA), and Perinatal Statistics in the Nordic Countries; Multiple births 1975e2006 (2009) (Finland). Triplet Birth Rates

 5. YÜT çoğul gebelik oranları üzerine etkisi • YÜT çoğul gebeliklere katkısının %50-80 arasında olduğu bildirilmektedir (Nakhuda GS 2005). Ülkemizde yapılan en kapsamlı çalışma (15 merkezli-70091 doğum) (Yayla M 2008)

 6. Number of embryos transferred and pregnancy rates in the UK and US. A, Pregnancy rates in the UK in 1987. B, Live and multiple birth rates among women less than 35 in the US 1996.

 7. 200520062007Toplam Canlı doğan 1369 1505 2014 4888 bebek Çoğul bebek % 8.3 % 10.7 % 11.7 % 10.5 İkiz % 6.4 % 9.3 % 9.8 % 8.7 Üçüz ve ↑ % 1.9 % 1.4 % 1.7 % 1.7 İst.Tıp Fak. 2005-2007. Çoğul gebelik bebeklerinin YDYB yatış oranları

 8. Çoğul Gebelik Komplikasyonları Maternal Fetal • Anemi • Polihidramnioz • Preeklampsi • Erken doğum • Postpartum kanama • Operatif doğum • Gestastyonel Diabet • Abortus • Vanishing Twin • Malpresentasyon • Plasenta previa • A. plasenta • Erken membran rüptürü • Kordon komplikasyonları • İntrauterin Gelişme Geriliği • Konjenital anomaliler • Kromozomal anomaliler • Düşük doğum ağırlığı • Fetal ölüm • Prematürite • Özel komplikasyonlar: TRAP, TTTS, Yapışık ikizler, • Uzun dönem etkiler: CP, v.b.

 9. Abortus • Abort materyalleri incelendiğinde term ikizlerin 3 katı ikiz gebelik saptandı.(Livingston and Poland, 1980; Uchida and co-workers, 1983). • Monokorionik çoğul gebelikler de risk dikorionik gebeliklere göre 18 kat artmaktadır.

 10. Study group (n=46): singletons from a twin gestation • Matched control group (n=92): singletons from a single gestation

 11. Twin pregnancies with a ‘vanished’ embryo: a higher risk multiple gestation group?S.E. Barton, S.A. Missmer, and M.D. Hornstein, Department of Obstetrics and Gynecology, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA Human Reproduction, Vol.0, No.0 pp. 1–4, 2011 • Methods: This is a retrospective cohort study of twins from a large academic IVF practice. Multivariate analysis was performed to examine the perinatal risks—including small for gestational age (SGA), low-birthweight (LBW), preterm delivery and early preterm delivery—in twins that resulted from an early vanished triplet compared with twins without a vanished embryo. • Results: Of 829 IVF twin deliveries, 59 were a result of vanished triplet pregnancies (7.1%). • There was no significant increase in SGA, LBW or delivery ,37 weeks in the vanished triplets compared with other twins; however, the risk of early preterm birth (,32 weeks) was significantly higher (OR 3.09, 95% CI 1.63–5.87) and the length of gestation of these pregnancies was on average 1.5 weeks shorter (P , 0.01). In addition, the unadjusted mean birthweight was lower by nearly 200 g in the vanished triplet pregnancies (P , 0.01). • Conclusions: IVF twin pregnancies with a vanished triplet are at an increased risk for early preterm birth compared with other twin pregnancies. These pregnancies should be recognized at higher risk for early preterm birth and considered for increased obstetrical monitoring. A significant limitation of this study is that the cause for preterm birth was unknown.

 12. Kongenital Anomaliler • Çoğul gebeliklerde anomali oranı tekillere göre artmaktadır. • YÜT gebelikleri ile spontan gebelikler arsında fark yoktur. (McDonald and associates, 2005). • İkizlerde Major anomaliler %2 Minor anomaliler %4(. Cameron and colleagues, 1983; Kohl and Casey, 1975). • Bu artışın hemen tamamı monozigotik ikizlerdeki yapısal anomalilerdir. • -1-Bölünmeye bağlı mekanizma: akardiak fetus, NTD, holoprosencepahly, sirenomelia • 2.Damar bağlantıları nedeni ile olan anomaliler: microcephaly, hydranencephaly, intestinal atresia, aplasia cutis, or limb amputation. • 3.Dar alan nedeni ile olan anomaliler: talipes equinovarus (clubfoot) , kong. kalça çıkığı Schinzel and associates 1979

 13. Kongenital Anomaliler • 8 çalışma 17 milyon tekil 380 000 ikiz • Risk 1.3 • IVF, ICSI ve spontan gebeliklerde risk aynı bulunmuş. • Monozigotiklerde risk 3-5 kat fazla • Baldwin VJ. Pathology of multiple pregnancy. New York: Springer-Verlag; 1994. • Sebire NJ. Anomalous development in twins (including monozygotic duplication). In: Kilby M, Baker P, Critchley H, Field D, editors. Multiple pregnancy. London: RCOG Press; 2006. p. 59-88. • Pinborg A, Loft A, Rasmussen S, et al. Neonatal outcome in a Danish national cohort of 3438 IVF/ICSI and 10,362 non-IVF/ICSI twins born between 1995 and 2000. Hum Reprod 2004;19:435-41. • Genetics and developmental pathology of twinning. Martin A. Weber, Neil J. Sebire • Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 15 (2010) 313-318

 14. İkizlerde kromozomal anomaliler • İkiz ve tekil gebeliklerde kromozomal anomali sıklığı bir çok çalışmada aynı bulunmuştur. • Çoğul gebeliklerde ileri maternal yaş nedeni ile daha sık trisomy saptanır. • Her fetusun tekil gebelik kadar riskli olduğu için ikiz gebelikte gebelik başına risk tekil gebeliğin 2 katıdır. • Bir çok kromozomal anomali için DZ ikizler Diskordan MZ ikizler Konkordandır. Jamar M, Lemarchal C, et al. Genet Couns 2003

 15. Doğum Ağırlığı • Çoğul gebeliklerde IUGR ve preterm doğuma bağlı doğum ağırlığı düşük olur.Bu fark 28-30 haftadan sonra belirginleşir.(Buekens and Wilcox, 1993). • Fetus sayısı arttıkça doğum ağırlığı azalır. • Diagramlar tekil gebeliğe göredir. Çoğul gebelik diagramı kullanılmalıdır. Erkek fetuslar için tekil ve ikiz doğum ağırlığı Canada, 1986–1988. (Arbuckle TE, Wilkins R, and Sherman GJ 1993

 16. IUGR • İkizlerde düşük doğum ağırlığı oranı % 60-70 (Moise J 1998). • Güney ve ark (2006) %51-65 oranında 2500 gr altında ve %10-15 oranında 1500 gr altında doğduğunu bildirmişlerdir. • Yıldırım ve ark 2007 DZ ve MZ leri 2037-2053 gr • Güney ve ark (2006) IVF-Spontan/ 2090-2210 gr

 17. Gebelik Süresi-Preterm Eylem/Doğum • Fetus sayısı arttıkça gebelik süresi kısalmaktadır. • İkizlerin %60’ı üçüzlerin %98’i preterm doğmaktadır. Martin2009. • Preterm Doğum: Neonatal morbidite ve mortalitenin en büyük nedenidir. Luke B, 1994

 18. Preterm Eylem-Doğum

 19. Are Singleton Assisted Reproductive Technology Pregnancies at Risk of Prematurity?T. PERRI,1R. CHEN,and I. BAR-HAVA1,31R. YOELI,1P. MERLOB,2R. ORVIETO,1Y. SHALEV,Z. BEN-RAFAEL,Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Vol. 18, No. 5, 20011 • 90 IVF 190 spontan tekil gebelik karşılaştırılmış • Preterm doğum riski IVF gebeliklerinde % 20 Spontan gebeliklerinde % 4 • Açıklama : uterin malformasyon, geçirilmiş cerrahi, pelvik enfeksiyon

 20. Fetuslardan birinin ölümü • Aynı cinsyetteki fetuslarda %2.6 karşı cinsyetteki fetuslarda %1.1 fetal ölüm görülmektedir. Rydhström1994 • Bir fetusun ölümü durumunda diğer fetusun ölüm riski aynı cinsyette iseler 6 kat daha fazladır. • Kalan fetusun prognozu Gebelik haftası, korionisite, fetal ölüm-doğum arası süreye bağlıdır. • “vanishing twin” olumsuz etki yapmaz?. • Bir fetusun ölümünde nörolojik anormallik MK ikizlerde %18 DK ikizlerde %1. Ong 2006 • Koagulopati teorik olaak beklenir ancak nadir görülür veya geçici olarak tüketim görülebilir. Muhtemelen fetusun ölümü- doğum süresinin kısa olmasından kaynaklanmaktadır.

 21. Koryonisite- Komplikasyonlar DK MK Abortus % 2 % 10 Perinatal mortalite % 2 % 5 < 32 hafta doğum % 5 % 10 IUGR % 20 % 30 Anomali % 3 % 6 İkizlerde intrauterin ölümlerin ¾’ünden monokoryonikplasentasyon sorumludur

 22. Serebral Palsi (CP) • CP çoğul gebeliklerde tekil gebeliklerden daha sık görülür. • Tekillerde 2.3/ 1000 yaşayan bebek • İkizlerde 13/ 1000 yaşayan bebek • Üçüzlerde 45 / 1000 yaşayan bebek Pharoah PO., and Cooke T. (1996). Cerebral palsy and multiple births [abstract]. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition, 75, 174-177.

 23. Cerebral Palsy-Etiyoloji Hermansen MC. Clin Perinatol 2006

 24. Twin Twin Transfusion Syndrome

 25. Best practice guidelinesLong-term neurodevelopmental outcome in monochorionic twins after fetal therapy. Jeanine M.M. van Klink, Hendrik M. Koopman,, Dick OepkesEarly Human Development 87 (2011) 601–606

 26. Best practice guidelinesLong-term neurodevelopmental outcome in monochorionic twins after fetal therapy. Jeanine M.M. van Klink, Hendrik M. Koopman,, Dick OepkesEarly Human Development 87 (2011) 601–606

 27. Best practice guidelinesLong-term neurodevelopmental outcome in monochorionic twins after fetal therapy. Jeanine M.M. van Klink, Hendrik M. Koopman,, Dick OepkesEarly Human Development 87 (2011) 601–606

 28. TTTS Sonuç • Uzun dönem nörogelişim açısından amnioredüksiyon laserden daha kötüdür. • RKÇ ile laserin amnioredüksiyona üstünlüğü gösterilmemiştir. • Yüksek Quintero Evresi sadece perinatal mortalite artışı değil aynı zamanda uzun dönem NDI göstergesidir. • Erken gebelik haftası kötü prognoz için en büyük risk faktörüdür. • Selektif fetosidin uzun dönem ND sonuçları bilinmemektedir.

 29. Neurological sequelae in children born after in-vitro fertilisation: a population-based studyDr B Strömberg MDa , Prof G Dahlquistet al. The Lancet, 2002 Volume 359((9305):461 – 465, • Retrospektif 5660 IVF 11360 kontrol grubunda nörolojik problemler karşılaştırıldır. • IVF gebeliği sonucu doğan çocuklarda rehabilitasyon gereksinimi daha fazla • Tekil doğanlarda Risk 1.4 : En sık sekel CP • Şüpheli gelişim defekti riski IVF çocuklarında 4 kat • İkizlerde nörolojik sekel riski IVF ve Spontan gebeliklerde farklı değildi. • DDA ve prematur bebeklerde rehabilitasyon gereksinimi daha fazla bulundu.

 30. ÖZET • Çoğul gebelikler tekil gebeliklere göre maternal ve fetal risk oluştrumaktadır. • YÜT gebelikleri spontan gebeliklere göre daha risklidir • Sonucu belirleyen en önemli faktörler: IUGR, prematurite ve zigositedir. • Prematurite en önemli risk faktörüdür. • Prematurite olmadığında sonuçlar spontan gebelikler ile benzerdir • MK gebelikler özel ilgi gerektiren yüksek risk grubudur. YÜT gebeliklerinde riskleri azaltmada çoğul gebeliklerin önlenmesi temel hedef olmalıdır.

 31. DinlediĞiniz için TeŞekkürler

More Related