1 / 14

ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ

ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ. Prof. Dr. Nejat Erk. 1. GİRİŞ. BÖLÜM. AMAÇ. Bu bölümün tamamlanması sonrası aşağıdaki sorulara cevap vermiş olacağız. Ekonomi biliminin kapsamı, Mikro makro iktisat ayrımı, Ekonomik modeller ve işlevleri, İktisatta varsayımlar,

phong
Télécharger la présentation

ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ Prof. Dr. Nejat Erk

 2. 1 GİRİŞ BÖLÜM

 3. AMAÇ • Bu bölümün tamamlanması sonrası aşağıdaki sorulara cevap vermiş olacağız. • Ekonomi biliminin kapsamı, • Mikro makro iktisat ayrımı, • Ekonomik modeller ve işlevleri, • İktisatta varsayımlar, • Mikro iktisadın geçerliliği,

 4. Tercihler, Değişim, ve Fırsat • Tercihler bilimi olan İktisat, günümüzde çokça tartışılan değişim, ve fırsat kavramları ile de yakından ilgilidir. • Teknolojik değişim, terörizm, ekonomik durgunluk gibi yaşanan global sorunlar, yapılması gereken tercihleri de beraberinde getirmektedir. • İktisada Giriş dersiniz, dünyamızı değişime uğratan güçlerin neler olduğunun ve nasıl bir sürecin yaşanmakta olduğunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

 5. İktisadın Tanımı • Kıtlık Kavramı • Tüm ekonomik sorunların altında yatan gerçek, ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kıtlık sorunu ile karşı karşıya olmamızdır. • Sosyal bir bilim olarak iktisat, bireylerin, işletmelerin, hükümetlerin ve toplumların kıtlık sorunu ile karşılaştıklarında yapmaları gereken tercihleri ortaya koyar.

 6. İktisadın Tanımı • Mikro İktisat • Mikro iktisat,birey ve firmaların yaptıkları tercihlerle, devletin bu tercihlere olan etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. • Makro İktisat • Makro İktisatbirey, firma ve devletin ulusal ve küresel ekonomi açısından yaptıkları tercihleri ortaya koyar.

 7. Mikro İktisat • Mikro iktisat aşağıdaki sorulara cevap arar: • Hangi mal ve hizmetler üretilecek, • Hangi Teknoloji seçeneği ile üretilecek, • Kimler İçinmal ve hizmetler üretilecek. • Mal ve Hizmetler, ihtiyaçların karşılan-masında bireylerin değer verdiği ve ürettiği nesnelerdir.

 8. Ekonomik Yaklaşım • Fırsat Maliyeti • Bir tercih yapma aşamasında, vazgeçilen en iyi seçenek, tercih yapılan seçeneğin fırsat maliyeti dir. • Vazgeçilen en yüksek değere sahip tercih,fırsat maliyetidiye adlandırılır.

 9. Sosyal Bilim Olarak: İktisat • Sosyal Bilim • İktisat sosyal bir bilimdir. • İktisatçılar iki tür öneride bulunurlar: • Ne, Nasıl— pozitif öneriler • Nasıl olmalı —normatif öneriler dir. • Pozitif öneriler, gerçek bulgulara karşı test edilebilir. • Normatif öneriler gerçek bulgulara karşı test edilemez.

 10. Sosyal Bilim Olarak: İktisat • Sosyal Bilim • Ekonomi biliminin amacı, ekonominin işleyişini daha iyi anlayabilmek için, yaşamda gözlediğimizi açıklayan pozitif öneriler geliştirmektir. • Bu karmaşık süreç üç aşamadan oluşur: • Gözlem ve ölçüm • Model kurma • Modelin test edilişi

 11. Sosyal Bilim Olarak: İktisat • Model Kurma • Ekonomik Model,ölçümü yapılmak istenen ekonomik konuda, gerekli değişkenlerin dahil edilmesi ile yapılan bir tanımlamadır.

 12. Sosyal Bilim Olarak: Model Kurma Gerçek Ekonomik Yaşam Soyutlama Model Kurma Deney Sonuç Elde Etme Kuramsal Sonuçlar

 13. Sosyal Bilim Olarak: Model Kurma • Modelin Denenmesi • Ekonomi Kuramı, bireylerin ekonomik tercihleri, ve sanayilerin ve tüm ekonomilerin nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin yapılan genellemelerin bir özetidir. • Kuram, model ile gerçek arasındaki köprüdür. Kuram aynı zamanda modelin işleyiş mantığını da ortaya koyar.

 14. 1 GİRİŞ BÖLÜM SON

More Related