Download
s besyo rekreasyon ders notlari sel uk bu dayci gr g rev n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S.Ü . BESYO REKREASYON DERS NOTLARI Selçuk BUĞDAYCI ögr .görev. PowerPoint Presentation
Download Presentation
S.Ü . BESYO REKREASYON DERS NOTLARI Selçuk BUĞDAYCI ögr .görev.

S.Ü . BESYO REKREASYON DERS NOTLARI Selçuk BUĞDAYCI ögr .görev.

302 Views Download Presentation
Download Presentation

S.Ü . BESYO REKREASYON DERS NOTLARI Selçuk BUĞDAYCI ögr .görev.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. S.Ü. BESYOREKREASYON DERS NOTLARISelçuk BUĞDAYCIögr.görev.

 2. BOŞ ZAMAN Kişinin işe, iş ile ilgili sorumluluklarına, kendisinin ve ailesinin bakımına ayırdığı zamanın dışında kalan, dolayısıyla zorunlulukların olmadığı özgür bir zaman birimidir. BOŞ ZAMANI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Genel Faktörler:Toplumun üretim ilişkileri, örgütlenme biçimi, teknolojik gelişmesinde yansıyan sosyoekonomik yapısı, kültürü, değer yargıları, örf ve adetleri. Fiziksel Faktörler:İnsanların kırsal, kentsel ayırım yaşama, çalışma alanları, ulaşım şekilleri, yakın, uzak, fiziki çevre, doğal değerler ve iklim. Kişiye Dönük Faktörler:Cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, eğitim düzeyi, çalışma alanı, aile yapısı gibi değerlerdir.

 3. BOŞ ZAMAN’ IN TEMEL FONKSİYONLARI 1-Dinlenme Fonksiyonu: Günümüz sanayileşmiş, çalışma dışı süreler düzene konulmuş çağdaş insan için dinlenme, bedensel ve ruhsal yönden yenilenmek için aktif ve pasif boş zaman değerlendirme etkinliğini ifade etmektedir.

 4. BOŞ ZAMAN’ IN TEMEL FONKSİYONLARI 2-Eğlence Fonksiyonu: Can sıkıntısı yok eden veya sıkıntı sonrası eğlenme ve rahatlamayı ifade eden eğlenmek, zamanı hoş bir şekilde geçirmek ve bunu bazen can sıkıntısından kurtulma için değil ayrıca, tasayı, merakı v.b. gidermek içinde yapmak anlamını taşımaktadır.

 5. BOŞ ZAMAN’ IN TEMEL FONKSİYONLARI 3-Gelişim Fonksiyonu: İnsan düşüncesini, günlük eylemlerin otomatizminden kurtaran, daha geniş sosyal katılıma zemin hazırlayan ve insanın kişiliğini geliştirmesine ve gösterilmesine eğilimli olan çıkarcı olamayan faaliyetleri içerir.

 6. ZAMAN KULLANIMI Zamanı verimli ve etkili kullanabilme öncelikle bir eğitim işidir. Bu ise okulların ve ailenin üzerinde olan bir sorumluluktur. Zamanın yanlış ve verimsiz kullanımında ortaya çıkan rahatsızlık ve aksaklıklar, bütün toplumu etkilemektedir. Eğer insan sürekli meşgul olduğundan sevdiklerine veya sevdiği işlere zaman ayıramıyorsa, yaşamanda bir dengesizliğin olduğu rahatlıkla söylenebilir.

 7. REKREASYON Tanım : Latince “RECREATİO” Kelimesinden gelmektedir. Yenilenme, yeniden yaratılma veya yapılanma anlamına gelir. Türkçe Karşılığı OlarakREKREASYON: Boş zamanları Değerlendirme Olarak kullanılır. Klasik Yaklaşıma GöreREKREASYON: Kişiyi zorunlu iş ve etkinliklerden sonra yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetlerdir.

 8. Modern AnlamdaREKREASYON: İnsanların Gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel doyum sağladıkları aktiviteler olarak tanımlanabilir. Kapsamlı olarak REKREASYON: ise “ İnsanın yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı ve çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmek, Korumak veya devam ettirmek, aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zamanın dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya gurup içinde seçerek yaptığı etkinliklerdir.”

 9. Temel Olarak; Rekreasyon, boş zamanda yapılır. İş değildir. Kâr gayesi taşımaz. Rekreasyon da kişi; gönüllü olarak ve tamamen kendi isteği ile katıldığı etkinliklerde bulunur. Rekreasyon faaliyetleri, katılanlara zevk veren, mutlu eden ve neşelendiren bir tarzda olur. Rekreasyon faaliyetleri, kişisel ve toplumsal fayda sağlar. Rekreasyon faaliyetleri, toplumsal değerlere aykırı değildir. Yemek yemek , uyumak gibi hayati önem taşımaz.

 10. REKREASYONUN ÖZELLİKLERİ 1-Rekreasyon faaliyetlerinin seçimi gönüllü olmalıdır. 2-Özgürlük hissi verir. 3-Rekreasyon faaliyetlerine devam ve iştirak etmek zorunluluğu bulunmamalıdır. 4-Rekreasyon boş zamanda yapılır. 5-Her yaştaki ve cinsteki insanın katılımlarına imkan verir. 6-Rekreasyon faaliyetlerinde insiyatif kişinin kendisine bırakılmalıdır.

 11. REKREASYONUN ÖZELLİKLERİ 7-Rekreasyon faaliyetleri her türlü açık hava, kapalı alanlar ile her tür mevsim şartlarında uygulanmalıdır. 8-Rekreasyon bir faaliyeti gerektirir. 9-Rekreasyon çok çeşitli faaliyetler içerir 10-Rekreasyon haz ve neşe sağlayan bir faaliyettir. 11-Rekreasyon evrensel olarak uygulanmaktadır. 12-Rekreasyon, kişinin kendini ifade edebilme ve yaratıcı olabilmesine imkan sağlayan faaliyetler içermelidir.

 12. REKREASYONUN ÖZELLİKLERİ 13-Rekreasyonun her kişiye göre bir amacı vardır. 14-Rekreasyon faaliyetlerinin katılımcıya kişisel ve toplumsal özellikler kazandırması beklenir. 15-Rekreasyon, toplumun geleneklerine, törelerine, ahlaki ve manevi değerlerine uygun olmalı ve sosyal değerlere ters düşmemelidir. 16-Rekreasyon, bir faaliyet yapılırken, ikinci veya daha fazla faaliyetlere de ilgi duyma ve gerçekleştirme imkanı da vermelidir. 17Rekreasyon etkinlikleri REKREASYONİST ler tarafından üstlenilir

 13. REKREASYONUN SINIFLANDIRILMASI 1-AMAÇLARINA GÖRE a-Dinlenme b-Kültürel c-Toplumsal d-Sportif e-Turizm f-Sanatsal 2-ÇEŞİTLİ KRİTERLE GÖRE a- Yaş faktörüne göre b- Katılanların sayısı c- Zamana göre d- Kullanılan mekana göre e- Sosyolojik muhtevaya göre

 14. REKREASYONİSTLERİN Genel Nitelikleri 1-Kaynakların kullanımı, zamanı, hedef kitlelerin gönüllü hizmetlerini en ekonomik şekilde değerlendirebilme ve grup ekonomisinden maksimum düzeyde yararlanabilme yeteneğine sahip bulunmak, 2-Sempatik, sıcakkanlı, hoş görülü, sabırlı, kararlı, esnek, güvenilir, yenilikçi olmak, 3-Ruhsal, fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı olmak ve düzgün bir fiziki görünüme sahip bulunmak, 4-Mükemmel beşeri ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip bulunmak, 5-Etkili iletişim kurma ve üstün bir algılama yeteneğine sahip bulunmak,

 15. REKREASYONİSTLERİN Genel Nitelikleri 6-Faaliyetlere toplu katılımı sağlama, Katılımcıları güdüleme ve teşvik etme becerisine sahip olmak, 7-Açık kararlı olmak ve Mantıklı karar almak. Objektif değerlendirme yapabilmek, 8-Tehlikeli riskleri tahmin etmek ve girmemek, katılımcıları risklerden korumak, 9-Grubun yapısını, ortak amaçlarını, değer yargılarını ve duygularını anlayabilmek ve şartlara uygun akılcı davranışları sergilemek, 10-Hedef kitlenin ihtiyaçlardaki değişimleri önceden sezinleyebilmek, gerekli önlemleri almak, değişimlere uyum sağlamak, sorunları çözümleyebilmek,

 16. REKREASYONİSTLERİN Genel Nitelikleri 11-Rekreasyon planlarını ve programlarını hazırlayabilmek, uygulamaları değerlendirebilmek, 12-Yenilikçi üretim, ürün çeşitliliği, fırsatları değerlendirme yoluyla programların kalitesini artırmak becerisine sahip olmak, 13-Grup oluşturma, grubu yönetme, hitap etme, yönlendirebilme yeteneğine sahip olmak, 14-Sorumlu olduğu görev alanı dışında da liderlik rolünü devam ettirmek, diğer etkinliklerine katılmak ve kişileri katılmalarını teşvik etmek.