1 / 9

Μάθετε περισσότερα για το Apple iPhone 11, Pro Max

u03a4u03bf u03a0u03bbu03b1u03b9u03c3u03b9u03bf u03b5u03c1u03b3u03b1u03c3u03b9u03b1 u03c0u03b1u03c1u03adu03c7u03b5u03b9 u03c4u03bf iPhone 11 Pro Max u03c3u03b5 u03bbu03bfu03b3u03b9u03bau03ae u03c4u03b9u03bcu03ae. u03a4u03bf iPhone u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c4u03bf u03c0u03b9u03bf u03b9u03c3u03c7u03c5u03c1u03cc u03bau03b1u03b9 u03c0u03c1u03bfu03b7u03b3u03bcu03adu03bdu03bf smartphone. u0397 Apple u03beu03b5u03bau03afu03bdu03b7u03c3u03b5 u03c4u03b7 u03c3u03b5u03b9u03c1u03ac iPhone Pro. u03a4u03bf iPhone u03b4u03b9u03b1u03b8u03adu03c4u03b5u03b9 u03bcu03b9u03b1 u03b5u03bdu03c4u03c5u03c0u03c9u03c3u03b9u03b1u03bau03ae u03bfu03b8u03ccu03bdu03b7 OLED Super Retina XDR 6,5 "u03c0u03bfu03c5 u03bau03b1u03c4u03b1u03bbu03b1u03bcu03b2u03acu03bdu03b5u03b9 u03bfu03bbu03ccu03bau03bbu03b7u03c1u03b7 u03c4u03b7u03bd u03bcu03c0u03c1u03bfu03c3u03c4u03b9u03bdu03ae u03c0u03bbu03b5u03c5u03c1u03ac u03c4u03bfu03c5.

Télécharger la présentation

Μάθετε περισσότερα για το Apple iPhone 11, Pro Max

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Μάθετεπερισσότεραγιατο Apple iPhone 11 Pro Max www.plaisio.gr

  2. Η Apple είναιμιααπότιςπιοδιάσημεςκαιαξιόπιστεςεταιρείες. Η Apple ξεκίνησετησειράiPhone Pro. ΤοiPhoneείναιτοπιοισχυρόκαιπροηγμένο smartphone. ΕάνθέλετεναπάρετεμιαεξαιρετικήπροσφοράέκπτωσηςστοiPhone 11 Pro Max απότότε, κάντετηνπαραγγελίασαςτώραμετοΠλαισιοεργασια. www.plaisio.gr

  3. Χαρακτηριστικά • ΑποθήκευσηκαιδίκτυοΣχέδιο • Απεικόνιση • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ • ΜΗΧΑΝΗ • Μπαταρία www.plaisio.gr

  4. Αποθήκευση & δίκτυο Εσωτερικόςχώροςαποθήκευσης: 64 GB Επεκτάσιμηαποθήκευση: Όχι Wi-Fi: Ναι Υποδοχές SIM: Dual Sim Δίκτυο: 4G GPS: Ναι www.plaisio.gr

  5. Σχέδιο ΤοiPhone 11 Pro Max διαθέτειμιαεντυπωσιακήοθόνη OLED Super Retina XDR 6,5 "πουκαταλαμβάνειολόκληρητηνμπροστινήπλευράτου. ΤοiPhone: Πάχος: 8,1 mm Αδιάβροχο: Ναι Βάρος: 126gm www.plaisio.gr

  6. Απεικόνιση ΤοiPhone 11 Pro Max είναιμιαοθόνη Super Retina XDR. ΕίναιμιαεπαγγελματικήοθόνημετηφωτεινότερηοθόνηποτέσεiPhone. Οιχώροιπροβολήςείναι Μέγεθοςοθόνης: 6.50 Οθόνηαφής: Ναι Προστασίαοθόνης: Ναι Ανάλυση: 1242x2688 pixels Pixel ανάίντσα: 458 www.plaisio.gr

  7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤοiPhone 11 Max Pro μιατριπλήκάμερα. ΤοπρώτοσύστημαδιπλήςκάμεραςπουσυνδυάζειτεχνολογίααιχμήςμετηθρυλικήαπλότητατουiPhone. Το Space Spaces είναι: Μπροστινήκάμερα: Πίσωκάμερα 12 MP & 12 MP Πίσωαυτόματηεστίαση: Ναι Πίσωφλας: Διπλό LED www.plaisio.gr

  8. Μπαταρία Το iPhone 11 Pro Max είναι μια μεγαλύτερη μπαταρία με απόδοση έως και 5 ώρες επιπλέον. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα μιας καλύτερης σχεδίασης μπαταρίας, αλλά είναι το αποτέλεσμα ενός ακόμη καλύτερου σχεδιασμού ολόκληρου του smartphone. www.plaisio.gr

  9. Thank you !! www.plaisio.gr 8001112345

More Related