1 / 7

POPIS – popis statický popis uměleckého díla

POPIS – popis statický popis uměleckého díla. Co může být uměleckým dílem…. stavba – hrad, zámek, radnice… socha, reliéf, dřevořezba obraz, fotografie užité umění – nádoby, vázy, keramika, sklářství, kovářství, textil šperky, klenoty…. Jazykové prostředky.

platt
Télécharger la présentation

POPIS – popis statický popis uměleckého díla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POPIS – popis statický popis uměleckého díla

  2. Co může být uměleckým dílem… • stavba –hrad, zámek, radnice… • socha, reliéf, dřevořezba • obraz, fotografie • užité umění – nádoby, vázy, keramika, sklářství, kovářství, textil • šperky, klenoty…

  3. Jazykovéprostředky • Užíváme hlavně přídavná jména, • pestrá plnovýznamová slovesa. • Vyhýbáme se opakování slov, především sloves být a mít. • Postupujeme podle zvoleného pořádku, od celku k detailům, shora dolů, zleva doprava. • Zvláštní postup vyžaduje popis obrazu, umělecké fotografie.

  4. Slohové cvičení:SOCHA SVOBODY OSNOVA: 1. Úvod – název, autor, vznik, místo… 2. Horní část sochy – pochodeň, hlava, kniha v levé ruce 3. Střední část sochy – tělo, oděv 4. Podstavec – velikost, materiál, účel… 5. Závěr – celkový dojem, velikost, materiál, barva, vlastní hodnocení…

  5. POPIS SOCHY SVOBODY

  6. Vytvoř osnovu a pak popis, použij odpovědi na otázky: 1. Jak se jmenuje tento klenot? 2. Má další součásti? Jaké? 3. Jak je starý? 4. Kdo jej nechal vyrobit? 5. Kde je uložen originál? 6. Jaký materiál byl použit na výrobu? 7. Která květina byla předlohou bočního motivu? 8. Co tvoří vrchol koruny? 9. Co je v něm uloženo?

  7. Slohové cvičení:Popis uměleckého dílaKORUNOVAČNÍ KLENOTY Odpověďmi na otázky vytvoř popis korunovačních klenotů. K získávání potřebných odborných informací využij internetu. Nezapomeň text členit do odstavců! Osnova být nemusí, jednotlivé odstavce budou vlastně odpovědi na jednotlivé otázky!

More Related