Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odlíšenie sa od komunikácie konkurencie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odlíšenie sa od komunikácie konkurencie

Odlíšenie sa od komunikácie konkurencie

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Odlíšenie sa od komunikácie konkurencie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Odlíšenie sa od komunikácie konkurencie

  2. Komunikačné kanály – media mix KATEGÓRIA TOTAL 2004 BRAND 2004 V roku 2004 používali značky v danej kategórii multi media mix, s dôrazom na využitie komunikácie v TV, pričom printové média, rádio a out of home média mali v komunikačnom mixe iba pomerne slabé zastúpenie. Monitorovaný BRAND využíval v danom roku výhradne komunikáciu v printových médiách. KATEGÓRIA TOTAL 2005 BRAND 2005 V nasledujúcom roku 2005 začal aj monitorovaný BRAND využívať multi komunikačné kanály, pričom TV sa stala nosným komunikačným médiom, printové média spĺňali iba funkciu podporného média. Vzhľadom na silnú komunikáciu kompetitorov danej kategórie v televízii sa komunikácia monitorovaného BRAND-u v TV stratila a nebola účinná. Zdroj: TNS SK, A-connect

  3. Navrhnuté komunikačné kanály – media mix Na základe nasledovného zistenia sme preto zvážili využitie TV ako nosného média aj pre komunikačné kampane v nasledujúcom roku 2006, a budget sme presunuli z TV do relevantných médií, pričom nosným komunikačným kanálom sa stali opäť printové médiá, v ktorých má BRAND dominantné postavenie. Ako podporné, doplnkové médium, sme pre kampaň pokračujúcu v roku 2006 zvolili na základe ďalších doplnkových analýz (mediálne správanie cieľovej skupiny, spotreba jednotlivých médií apod.)internet. MEDIA MIX NA ROK 2006 BUDGET SPLIT PRINT 80 % 20 % INTERNET