Download
furniture sp2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง PowerPoint Presentation
Download Presentation
ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง

ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง

59 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์(FURNITURE)ในโครงการ SP2ที่ได้รับอนุมัติใหม่เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

 2. ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง • ต้องขอตกลงกับสำนักงบประมาณ • ปรับปรุงข้อขัดแย้งในรายละเอียดของแบบ • ยกเลิกและเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะ(spec)ที่ ซ้ำซ้อนกำหนดขึ้นจากหลายหน่วยงานให้เหลือเพียงอย่างเดียว • แบบเดียวกันแต่มีหลายราคา • ยกเลิกใช้แบบที่อยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลปกครอง

 3. ต้องขอตกลงกับสำนักงบประมาณต้องขอตกลงกับสำนักงบประมาณ ได้รับอนุมัติแบบจากท่านเลขาธิการ สพฐ. และส่งสำนักงบประมาณเมื่อ 25 ธันวาคม 2552

 4. ปรับปรุงข้อขัดแย้งในรายละเอียดของแบบปรับปรุงข้อขัดแย้งในรายละเอียดของแบบ • แบบรูปรายการและประมาณราคาของแบบทั้ง 11 แบบ ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เวลาดำเนินการ 2 เดือน ซึ่งโดยภาวะปกติต้องใช้เวลาประมาณ 8 – 10 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม สามารถส่งให้โรงเรียนได้พิจารณาเลือกใช้จัดตั้งงบประมาณได้ตามแผน • แต่เมื่อถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากได้รับเงินประจำงวดแล้วจำเป็นต้องมีแบบรูปรายการและประมาณราคาที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในกระบวนการตามระเบียบพัสดุ ลดงานของคณะกรรมการทุกชุดที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ • กอ.สอ.ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้แล้ว

 5. ยกเลิกและเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะ(spec)ที่กำหนดขึ้นจากหลายหน่วยงานให้เหลือเพียงอย่างเดียวยกเลิกและเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะ(spec)ที่กำหนดขึ้นจากหลายหน่วยงานให้เหลือเพียงอย่างเดียว แบบรูปรายการที่ สคส. สทร. และ กอ.สอ. ต่างกำหนดขึ้นเอง ซ้ำซ้อนกันจำนวน 3 รายการ คือ 1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ S23ยกเลิก ให้ใช้ของ สทร. ราคาลดลง 2 B1 ยกเลิก ให้ใช้ของ สคส. ราคาลดลง

 6. แบบเดียวกันแต่มีหลายราคาแบบเดียวกันแต่มีหลายราคา แบบรูป S14ใช้กับหลายห้องปฏิบัติการ 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ราคา600 บาท 2 ห้องResource Center ราคา 3600 บาท ให้ใช้ราคาเดียวคือ 1800 บาท (ราคากลางท้องถิ่น?)

 7. ยกเลิกการใช้แบบที่อยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลปกครองยกเลิกการใช้แบบที่อยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลปกครอง • ขณะนี้มีผู้ผลิตโต๊ะเก้าอี้เรียน มอก.1494, 1495-2541ที่ทำจากพลาสติกฟ้องต่อศาลปกครองว่า สพฐ.ไม่กำหนดแบบรูปตาม มอก. โดยที่ กอ.สอ. แน่ใจว่าแบบรูปที่ถูกฟ้องมิได้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องใช้ มอก. และได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน สมอ.ในการแถลงต่อศาลปกครองว่า กอ.สอ.ทำถูกต้องแล้ว แต่เนื่องจาก ศาลยังมิได้วินิจฉัย ชี้ขาด สพฐ.จึงมีนโยบายให้ยกเลิกแบบที่มีปัญหานี้ออกจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

 8. ยกเลิกการใช้แบบที่อยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลปกครองยกเลิกการใช้แบบที่อยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลปกครอง • แบบที่ยกเลิกคือ • แบบ A21ชุดโต๊ะอ่านหนังสือ,A151โต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น ของห้องสมุด • แบบ S25โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมูของห้องปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์............... ผลที่เกิดขึ้นคือ.......................... • ราคารวมต่อห้องต้องลดลง • ถ้าจำเป็นต้องเลือกใช้ ต้องกำหนดรูปแบบรายการ ราคาเอง

 9. หนังสือของ สพฐ.ถึง เขตพื้นที่ และ โรงเรียน • หนังสือที่ 4108/28 ธค.2552 • ให้ยกเลิกแบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์(FURNITURE)ในโครงการ SP2 เดิมที่ใช้ในการเลือกใช้ในการตั้งงบประมาณ • ให้ใช้แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์(FURNITURE)ในโครงการ SP2ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยให้ down load จาก website TKK2555.OBEC.GO.TH

 10. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ราคารวมต้องไม่เกินจากจำนวนที่ได้รับอนุมัติงวดเงินจากสำนักงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ราคารวมต้องไม่เกินจากจำนวนที่ได้รับอนุมัติงวดเงินจากสำนักงบประมาณ

 11. ขอขอบคุณ และ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น จะขอแก้ตัวใหม่ในครั้งต่อไป กลุ่มออกแบบ และ ก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ.