1 / 34

ผังโดยรวมโครงการ

กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ. แผนกงานพิธี. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ. แผนกงานพิธี. งานพิธีสำคัญ 8 ก.ค. 51

porter
Télécharger la présentation

ผังโดยรวมโครงการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานพิธี

 2. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานพิธี งานพิธีสำคัญ 8 ก.ค. 51 ตกแต่งสถานที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา เข้าเยี่ยมรับฟังบรรยายของ ทร. ณ บก.ทร. 3 เรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง การจัดหน่วย ภารกิจเพื่อป้องกัน และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดย ผบ.ทร. เป็นประธาน

 3. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานพิธี 9 ก.ค. 51 ตกแต่งสถานที่รับเสด็จสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีทักษิณานุปทาน และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลงานฉลอง 200 ปี พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

 4. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานพิธี 9 ก.ค. 51 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุม งาน ระบบ ณ หอประชุม ทร. งานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ งานฉลอง 200 ปี พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท พร้อมทรงเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน และการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

 5. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานพิธี 15 – 16 ก.ค. 51 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมงานระบบ ณ หอประชุม ทร. งานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี พระราชทานปริญญาบัตร แต่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี การศึกษา 2550

 6. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานพิธี 16 ก.ค. 51 ตกแต่งสถานที่ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ บก.อศ. โดย ผช.ผบ.ทร. เป็นประธาน 22 ก.ค. 51 ตกแต่งสถานที่ พิธีแถลงข่าวการจัดแข่งขันเรือใบหัวหินรีกัตต้า ณ รนส.โดย ผบ.ทร.

 7. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานพิธี 23 ก.ค. 51 ตกแต่งสถานที่ งานสัมมนาร่วมทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551ณ หอประชุม ทร. โดย ผบ.สรส 24 ก.ค. 51 ตกแต่งสถานที่ พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี ณ อาคารราชนาวี หลังใหม่ โดย ผบ.เป็นประธาน

 8. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกควบคุมงานก่อสร้าง

 9. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกควบคุมงานก่อสร้าง งานควบคุมงานก่อสร้างของ ชย.ทร. งานก่อสร้างทั้งหมด รวม 32 สัญญา

 10. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ

 11. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ

 12. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ

 13. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ

 14. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ

 15. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ

 16. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ

 17. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ งานโครงการก่อสร้างที่สำคัญ

 18. ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตามแผนงานก่อสร้าง 5.96 % ทำได้จริง 8.86 % เร็วกว่าแผนงาน 2.90 % สัญญาเลขที่ : 38/2551 : หมดสัญญา 11 ส.ค.52ผู้รับจ้าง : บริษัท ITD จำกัดวงเงิน : 454,300,000.-.- ส่งงานแล้ว 6 งวด / 150 งวด คิดเป็น 7.45 %

 19. ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 26 ก.ค. 51ตามแผนงานก่อสร้าง 8.63 % ทำได้จริง 10.07 % เร็วกว่าแผนงาน 1.44 %ส่งงวดงานไปแล้วรวมทั้งหมด 6 งวดงาน เป็นเงิน 33,845,350 บาท คิดเป็น 7.45 % คงเหลือ 144 งวดงาน เป็นเงิน 420,454,650 บาท คิดเป็น 92.55 %งานที่ทำในปัจจุบันอยู่ในงวดงานที่ 5 , 7 , 115, 116 รวม 4 งวดงานงวดงานที่คาดว่าจะส่งในครั้งต่อไป 5 , 7, 115 รวม 3 งวดงานส่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 51คาดว่าจะส่งครั้งต่อไปในวันที่ 31 ส.ค. 51

 20. อาคารที่พักรับรองนายทหารสัญญาบัตร 6 ชั้น ฐท.กท. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 28 มิ.ย. 51 เวลาผ่านมาแล้ว 31 วัน คิดเป็น 12.92% สัญญาเลขที่ : 61/2551 : หมดสัญญา 2 ก.พ. 52ผู้รับจ้าง : หจก. วรนิทัศน์ฯ วงเงิน : 30,000,000.-.- ส่งงานแล้ว 6 งวด / 57 งวด คิดเป็น 21.70 % คาดว่าจะส่งงวดที่ 6,7,8 ใน 5 ส.ค. 51

 21. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ ทะเบียนการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สัญญาก่อสร้าง ปี ๕๐-๕๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๕๑ จำนวน ๔๙ รายการ กำลังดำเนินการเสนอ ชย.ทร. เพื่อทราบ และสำเนาให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง

 22. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓ ลง ๓๐ มิ.ย.๕๑ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แผนกควบคุมงานก่อสร้าง กงช.ชย.ทร. ดังนี้ ๑. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ชะลอการยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับทางราชการเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ๒. สัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการก่อนวันที่ ๑ ต.ค.๕๐ ซึ่งสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และ ยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างมีคำขอ ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม ๓. สัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการหลังวันที่ ๑ ต.ค.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างมีคำขอให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม

 23. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ ๔. กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ๕. กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒. และ ๓. แล้ว หากการขยายระยะเวลาออกไปมีผลทำให้ผู้รับจ้างถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี ๖. การเสนอราคาที่ได้ดำเนินการมาก่อน จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง หรือลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน หรือยังไม่ได้ส่งงานงวดแรก เมื่อผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างมีคำขอ ก็ให้ถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญาโดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน และให้คืนหลักประกันซองเสนอราคา หรือหลักประกันสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างรายใดได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว ก็ให้กำหนดให้คืนเงินดังกล่าวกับทางราชการก่อนการคืนหลักประกันสัญญา สำหรับผู้ที่เสนอราคาแล้วไม่ลงนามในสัญญา และถูกยึดหลักประกันซองไว้แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน ทั้งนี้ หากสัญญาได้มีการดำเนินงานไปบางส่วนแล้ว ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับค่างานที่ได้ทำไปแล้ว

 24. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ ๗. สัญญาที่ได้มีการลงนามไว้แล้วและยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังไม่มีการส่งมอบงานหรือมีการส่งมอบงานไปแล้วบางส่วนหรืองวดใดงวดหนึ่ง และมิได้มีการกำหนดให้จ่ายเงินล่วงหน้าไว้ในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างขอ ก็ให้มีการแก้ไขสัญญาให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้างส่วนที่เหลือ และสัญญาที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าอยู่เดิมแล้ว แต่จ่ายไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้าง ก็ให้แก้ไขสัญญาจ้างให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ถึงร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้างส่วนที่เหลือ ๘. ในการขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒, ๓, ๖, และ ๗ ให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานคู่สัญญาเป็นหนังสือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 25. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แนวทางปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญา กำลังดำเนินการซ่อมคืนสภาพรั้วที่รื้อออกไป

 26. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ • การดำเนินการเกี่ยวกับค่า K • สำนักงบประมาณกำลังศึกษาและปรับสูตร วิธีการคำนวณใหม่ • ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ • ระงับใช้ค่าส่วนเกิน + 4 % -

 27. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ แผนกงานซ่อมและปรับปรุง

 28. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ จำนวนใบเบิกด่วนมาก ของ กงช.ชย.ทร. ที่ส่งให้ กพด.ชย.ทร.และกองโรงงานทั้ง ๓ดำเนินการแล้วดังนี้

 29. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ รวมใบเบิก ตั้งแต่ ต.ค. ๕๐ – ก.ค. ๕๑ ทั้งหมด ๒๙๘ ใบเบิก รวมเป็นเงิน (รวม ๒๒% ) ๕,๐๒๒,๙๒๒.- บาท กองโรงงาน ทั้ง ๓ โรงงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔๓ ใบเบิก

 30. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ งานที่ นขต.ทร. ขอรับการสนับสนุน การซ่อมและปรับปรุง เดือน ก.ค. ๕๑

 31. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานซ่อมทำทั้ง ๓ โรงงาน เดือน มิถุนายน ๕๑ ดังนี้ กยธ.ชย.ทร.งานซ่อมทำจำนวน ๓๔ งาน ผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็น ๘๔.๒๗ % กคก.ชย.ทร. งานซ่อมทำจำนวน ๓๖ งาน ผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็น ๖๘.๘๖ % กฟฟ.ชย.ทร.งานซ่อมทำจำนวน ๔๕ งาน ผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็น ๙๘.๖๐ % ผลการประเมินการปฏิบัติงานซ่อมทำทั้ง ๓ โรงงาน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

 32. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ งานติดตั้งน้ำพุภายในวังทวีวัฒนา

 33. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ งานติดตั้งน้ำพุภายในวังทวีวัฒนา

 34. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ผังโดยรวมโครงการ จบการนำเสนอ

More Related