Download
v rdegrund i fokus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Värdegrund i fokus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Värdegrund i fokus

Värdegrund i fokus

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Värdegrund i fokus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Värdegrundi fokus Upplevelsen av den nationella värdegrunden och dess betydelse vid förändring i äldreomsorgen.

 2. Värdegrund för äldreomsorgen • Socialtjänstlagen 5 kap. 4 § Socialtjänstens omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (värdegrund) • Socialtjänstlagen 5 kap. 5 § Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

 3. Syfte : Få en djupare insikt i hur en personalgrupp inom äldreomsorgen ser på/upplever värdegrunden och hur/om den kan leda till förändring. The Queen of Sweden Roses Free photo by Magnus Rosendahl Hämtad: 2012-05-24 http://www.freephotos.se/view_photo.php?photo=305

 4. Metod: En fokusgruppsintervju med 5 personer. Intervju med en projektledare. Purple Bells Free photo by Magnus Rosendahl Hämtad: 2012-05-24 http://www.freephotos.se/view_photo.php?photo=8

 5. Tema: • Utbildning • Upplevelse och förväntningar • Frustration • Förändring

 6. Värdegrundsutbildning för personalen: • Självbestämmande • Trygghet, meningsfullhet och sammanhang • Respekt för privatliv och personlig integritet • Individanpassning • Delaktighet • Gott bemötande • Insatser av god kvalitet

 7. Upplevelse och förväntningar: • JAAA äntligen! • Suck, vad ska det här leda till?

 8. Frustration By Matus Bence Hämtad: 2012-05-24 http://www.flickr.com/photos/barbara_idijot/3854028270/

 9. Förändring – en process Viljan att förändras Se möjligheterna Våga pröva nya sätt By@Doug88888 Hämtad: 2012-05-24 http://www.flickr.com/photos/doug88888/5787631086/

 10. Utvärdering: • En brukarenkät till de äldre. • Delaktighet, respekt, hänsyn, intresse, aktivitet. • En enkät till personalen om hur man upplever arbetssättets påverkan på den äldres möjligheter till inflytande.

 11. Sammanfattning: ” När vi på förhand inte vet hur vi ska hantera en situation, när vi ska välja vad som är rätt och gott, kan vi ta hjälp av värdegrunden. Genom att välja det som bäst skapar möjlighet för den äldre att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.

 12. Medvetenhet Att en förändring behövs Vad som behöver förändras • By iapia Hämtad: 2012-05-24 • http://www.flickr.com/photos/iapia/516167775/

 13. Referenser: • Henderson, G. (2002). Transformative Learning as a Condition for Transformational Change in Organizations. Human Resource Development Review June 2002 vol. 1 no. 2 186-214. • Socialstyrelsen. (2010). Social tillsyn. Länsstyrelsernas iakttagelser under 2008 och 2009. Hämtad 2012-03-30 från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18047/2010-6-3.pdf • Socialstyrelsen. (2011). Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Hämtad 2012-03-13 från: http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund • Zimmerman, J. (2004). Leading organizational change is like climbing a mountain. Educational Forum, The 68. 3: 234-242.