Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorlichtingsavond 5 HAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorlichtingsavond 5 HAVO

Voorlichtingsavond 5 HAVO

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Voorlichtingsavond 5 HAVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voorlichtingsavond • 5 HAVO

 2. Programma • - Even voorstellen • - Algemeen havo 5 • - loopbaanoriëntatie

 3. Even voorstellen • Decaan: dhr. van de Poel • H5A: dhr. van Berge • H5B: dhr. Huisman • H5C: dhr. Noordstrand • H5D: dhr. Schipper • H5E: dhr. Swan • H5F: mevr. Brethouwer

 4. Algemeen • - Schoolexamens • - Programma van toetsing & afsluiting (PTA) • - Studiewijzers • - Toetsweken & voortgangstoetsen • - Examenreglement • - TeleTOP

 5. Algemeen • - Begeleiding vanuit school • - Toenemende verantwoordelijkheid leerlingen • - Meld problemen zo snel mogelijk

 6. Loopbaanoriëntatie • Mogelijkheden na hethavo

 7. WERKEN • STUDEREN • BUITENLAND • M.B.O (+) • V.W.O. • WERKEN • H.B.O. • W.O. • H.A.V.O. • 2

 8. 5 havo-5 vwo • Goede resultaten in havo 5 in nodig • (Evt.) extra vakvolgen in havo 5: • -CM altijd wiskunde • -NG/NT altijd extra moderne vreemde taal • Extra vak volgen buiten rooster om • Binnenkortbijeenkomst met geïnteresseerden • 3

 9. Hoe verloopt een keuze? • Oriënteren • de derde klas • Verkennen • de vierde klas • Verdiepen • de vijfde klas • Knoop doorhakken • 4

 10. Verkennen • Waar zijn de opleidingen • Praktisch of theoretisch • Eisen en/of wensen m.b.t. profiel • Verschil tussen opleidingen • Afstudeerrichtingen • 5

 11. Verkennen • Studielast • Het onderwijssysteem • De studiebegeleiding • Spreken de beroepen aan • Kansen op de arbeidsmarkt • 6

 12. Verdiepen, vooral in de 5e klas • Zo goed mogelijk beeld van de opleiding en van het beroep. • Kosten • Plaatsingsmogelijkheden • Aanmeldingsprocedure • 7

 13. Verdiepen, vooral in de 5e klas • http://oscarromero.dedecaan.net/ • Meeloopdag/proefstuderen op de Hogeschool. • Interview of meelopen in de praktijk. • Regelen via decaan! • Evt. eerst open dag 1/11 Inholland; 8/11 HvA • 8

 14. Knoop doorhakken • Ordenen van gegevens • Volgorde voorkeur opleiding • Eventueel alternatief • 9

 15. HBO aanmelding • Vrije toelating • Beperkte toelating • Loting (+cijfergem.) • Numerus Fixus, bv. HvA • Ec. opleidingen • Aanvullende eisen • Voor beperkt aantal HBO-opleidingen o.a. A.L.O; nu ook bij de Pabo • 10

 16. HBO aanmelding • Studiekeuzecheck • 11

 17. HBO aanmelding • H.B.O. • centrale aanmelding via STUDIELINK.NL • Voor 1 mei!!!! • Loting voor de zekerheid ook voor 1 mei! • Aanvullende eisen in ieder geval vóór 15 januari 2015bij de opleiding • 12

 18. MBO aanmelding • Aanmelding in principe vóór 1 maart • Bij een aantal opleidingen vindt er een selectie plaats. In de meeste gevallen via een intakegesprek • 13

 19. Wie zal dat betalen? • Tegemoetkoming ouders • Tegemoetkoming scholieren (18+) • Studiefinanciering Hoger Onderwijs • Zieook: www.studie-kosten.nl • 14

 20. Tegemoetkoming ouders • Bestemd voor 16-en 17-jarigen • Kindgebonden budget per 1 jan. 2009 (inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar) • m.i.v. 1 januari 2010 hierin opgenomen • Automatisch via de belastingdienst • Info: www.toeslagen.nl • Aanvragen bij www.ib-groep.nl • 15

 21. Tegemoetkoming scholieren 18+ • Kinderbijslag vervalt • Subsidieregeling altijd aanvragen!! • 3 maanden van tevoren • Iedereen basistoelage ruim €100 per maand • Mogelijk aanvullende toelage max.160 € per maand maar afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers èn je moet al 18 zijn

 22. Sociaal Leenstelsel • OV-studentenkaart • SociaalLeenstelsel • Aanvullende beurs • Collegeldkrediet • 17

 23. Studentenreisproduct • Studentenreisproduct, keuzeuit: - weekabonnement - weekendabonnement • Persoonlijke OV-chipkaart apart aanvragen en koppelenaanstudentenreisproduct • 18

 24. Aanvullendebeurs • Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomenbeideouders* • Maximaal 365 euro tot eenmaximuminkomen van beideouders tot 46.000 euro bruto. * Van de natuurlijkeouderswordt het inkomengepeild via het BurgerServiceNummer • 18

 25. Prestatiebeurs • AanvullendeBeurs is officieeleenlening. • Bijvoldoendeprestatieswordt het een gift. Binnen 10 jaarmoeteen bachelor-diploma behaaldzijn. Anders allesterugbetalen! • Ditgeldtookvoor de OV-jaarkaart (studentenreisproduct) (per maandgebruikwordtongeveer 100 euro per maand in rekeninggebracht), • Aantal jarenrecht op aanvullendebeurs is afhankelijk van de officiëlestudieduur (meestal 3 - 4 jaar bachelor, 1-2 jaar master) • 19

 26. Studievoorschot • Basisbeursafgeschaft. Iedere student mag lenen tot een maximum van 986 euro! • Na afloop van de studieterugbetalen in maximaal 35 jaarals je meerdan het minimumloonverdient • Je kuntwaarschijnlijkooknog apart blijvenlenenvoor je collegeld (nu 1900 euro). Daarvoorbestaat het collegegeldkrediet van maximaal € 159 per maand (nu) • 20

 27. De zorgverzekering • 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten • Ca. € 1300 per jaar • Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst tot max. 72euro per maand • 25

 28. Kosten o.a. • Collegegeld €1900 • Boeken enz. €500-1000 • Zorgverzekering €1300 • (Kamerhuur €355) • Levensonderhoud/Kleding • Verzekeringen • Enz. Enz. Zie: WWW.NIBUD.NL • 26

 29. Studiefinanciering MBO 18+ • OV-studentenkaart • Prestatiebeurs • Lesgeldminder dancollegegeld • Aanvullende beurs • Rentedragende lening • 27

 30. Nog geen 18 en naar het MBO • Tegemoetkoming ouders!! • Subsidieregeling betekent aanvragen! • Is afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers • Andere kinderen in VO tellen mee • 28

 31. Tenslotte • Zijn er nog vragen? • 29