Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
F / PowerPoint Presentation

F /

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

F /

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. F F/ F1/ Đi tiếp  ĐƯỜNG TRUYỀN TIA SÁNG ĐẶC BIỆT QUA TKHT

  2. F/ F F1 Đi tiếp  ĐƯỜNG TRUYỀN TIA SÁNG ĐẶC BIỆT QUA TKPK

  3. F/ F F F1 F1/ F/ về trước  1. Tia tới qua quang tâm truyền thẳng. 2. Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua ( hoặc có đường kéo dài đi qua) tiêu điểm ảnh chính ( F/). 3. Tia tới đi qua tiêu điểm vật chính (F) hoặc có đường kéo dài đi qua thi cho tia ló song song với trục chính. 4. Tia tới song song với trục phụ thì cho tia ló đi qua tiêu điểm vật phụ ( hoặc có đường kéo dài đi qua).