1 / 19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ. น.อ. บริพนธ์ สุวชิรัตน์. หัวข้อการบรรยาย. ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต. 1. 4. 3. ความท้าทาย. ปัจจัยความสำเร็จ. 2. หน่วยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิต. 2. ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต. วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ 2567

preston
Télécharger la présentation

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนผลผลิต กรมแพทย์ทหารเรือ น.อ.บริพนธ์ สุวชิรัตน์

 2. หัวข้อการบรรยาย ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต 1 4 3 ความท้าทาย ปัจจัยความสำเร็จ 2 หน่วยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิต 2

 3. ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิตความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ 2567 “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาท นำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 3

 4. ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิตความสำคัญของการจัดทำต้นทุนผลผลิต วิสัยทัศน์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ยุทธศาสตร์ พร. ปี 55 - 58) “กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และเป็นเลิศทางด้านเวชศาสตร์ทางทะเล” 4

 5. การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ มี 7 หมวด PMQA หมวด 7 ว่าด้วยผลลัพธ์การดำเนินงาน ทร. เน้นให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ปฏิบัติจริง 6 หมวด 5

 6. การบริหารจัดการหน่วยงาน/บริหารธุรกิจการบริหารจัดการหน่วยงาน/บริหารธุรกิจ Man (คน) Money (เงิน) 4 M Material (ของ) Management (การบริหารจัดการ)

 7. Management / การจัดการ • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ / (Strategic - based management) • การบริหารเชิงผลลัพธ์ / (Result - based management) • การบริหารเชิงกิจกรรม / (Activity - based management) • ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance - Based Budgeting System)

 8. สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.) รับผิดชอบการบริหารงบประมาณกองทัพเรือ กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จัดทำต้นทุนผลผลิต ตามแนวทาง ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในปี งป.57 นี้ 8

 9. กรมแพทย์ทหารเรือ ตอบสนองนโยบายกองทัพเรือ เรื่อง “การจัดทำต้นทุนผลผลิต ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ” • แต่งตั้ง “คณะทำงาน จัดทำต้นทุนผลผลิตของ พร.”(เม.ย.57) • ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งแรก วันที่ 22 พ.ค.57 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 20 มิ.ย.57 • เตรียมการบันทึกบัญชีและกำหนดผลผลิต พร. ในปี งป.57 (ก.ค. - ส.ค.57) • รายงาน ต้นทุนผลผลิตในปี งป.57 ให้ ทร. รับทราบในปี งป.58 (ต.ค.57) • วิเคราะห์ต้นทุนจากข้อมูลปี งป.57 และจัดทำแผนพัฒนาและลดต้นทุน (ต.ค.57 - ก.ย.58)

 10. การจัดทำต้นทุนผลผลิตจะเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นการจัดทำต้นทุนผลผลิตจะเกี่ยวข้องกับหลายประเด็น พันธกิจ กระบวนงาน ตัวชี้วัด การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วย 10

 11. หน่วยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิตหน่วยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิต 2

 12. หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ (ส่งข้อมูลผลผลิต/ผลงาน ให้ พร.รวบรวม) หน่วยแพทย์กองทัพเรือ (ส่งข้อมูลให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมผลผลิต/ผลงาน และส่งข้อมูลให้ พร.รับทราบ) 12

 13. ความท้าทาย 3

 14. การกำหนดกิจกรรมและผลผลิตการกำหนดกิจกรรมและผลผลิต ที่ถูกต้องเหมาะสม (เข้าใจตรงกัน) ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูล (IT) ระบบบัญชีของสถานพยาบาลในสังกัด กห. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้อง กับระบบบัญชีภาครัฐ 14

 15. ปัจจัยความสำเร็จ 4

 16. การผลักดันเชิงนโยบาย ระดับ พร. และระดับหน่วยขึ้นตรง พร. ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และการพิจารณาเรื่องต้นทุนผลผลิต 16

 17. แนะนำวิทยากร นางสาว วรพรรณ ศฤงคารศิริ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี • ปริญญาโท Master of Accountancy สาขา Accounting • University of Denver, Colorado, USA 17

 18. แนะนำวิทยากร นางสาว วิยะดา ทองสุวรรณ์ นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 18

 19. ของฝาก ก่อนเลิก WORK-SHOP20 มิ.ย.57 “เส้นทางยาวไกลหมื่นลี้ ไปถึงด้วยการเริ่มก้าวแรก” “รู้อะไร ไม่เท่า รู้และเข้าใจตัวเอง” (หน่วยงานของตัวเอง) • “การบ้าน” ๔ ก.ค.๕๗ ขอให้ หน่วย นขต.พร.และหน่วยแพทย์ ทร. • ๑ วิเคราะห์พันธกิจ กระบวนงาน กำหนดผลผลิตของหน่วย • ๒ ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ผลผลิตของ พร. • ๓ เตรียมแนวทางในการบันทึกบัญชี และบันทึกข้อมูลผลผลิตของหน่วย เริ่มตั้งแต่ ส.ค.-ก.ย.57 19

More Related