Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти PowerPoint Presentation
Download Presentation
Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти

Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти

470 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти

 2. Креативність ознака творчої особистості, яка спроможна реалізувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів

 3. Інтерактив (з англ.) inter – взаємний act– діяти, тобто здатний до взаємодії, діалогу

 4. Інтерактивні технології навчання організація навчального процесу, за якої участь учня в колективному, взаємодоповнювальному, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання єобов’язковою.

 5. Інтерактивне навчання спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

 6. Принцип інтерактивності підхід до процесу навчання, побудованого переважно на завданнях, які моделюють інтерактивний характер спілкування. Передбачає участь обов’язково 2-х типів комунікантів, а також наявність ознак їх порозуміння.

 7. Методи навчання, що активізують навчально-творчу діяльність учнів(Р.М. Грабовська)

 8. Методи навчання, що активізують навчально-творчу діяльність учнів(Р.М. Грабовська)

 9. Методи навчання, що активізують навчально-творчу діяльність учнів(Р.М. Грабовська)

 10. Групи інтерактивних технологій

 11. Інтерактивні форми навчання: • дискусії з відкритою відповіддю; • групові форми навчання; • інтерв’ю; • мозковий штурм; • активні громадянські дії (листи, звернення, листівки, плакати, реклами); • вияв своїх думок і почуттів невербальними засобами (пантоміма, малюнки); • розробка власних проектів; • антистресові вправи.

 12. Дебати Дерево рішень Робота в парах Мікрофон Мозковий штурм Рольова гра Метод прес Метод дискусій Тренажер Карусель Робота в малих групах Акваріум Ажурна пилка Аналіз ситуацій Гроно (гронування) Сенкан Метод Джигсоу Робота в наукових лабораторіях Захист проекту Складання проекту Діаграма Вена Наукове дослідження Колективний проект Робота в четвірках Інтерактивні методи навчання

 13. Коректор Доповни “Вилучи зайве.” “Мої очікування” “Уявіть!” “Так, ні” Ситуація Розгадування кросворду Читання з передбаченням Бумеранг Страшний сон Екологічна гра Психологічна розминка Знайди пару “Не спи” Природна анаграма Коло знань Постав на місце Вправи інтерактивного навчання

 14. Переваги рольвих ігор • Отриманий досвід зберігається довгий час. • Задоволення. • Розуміння того, як поводять себе інші. • Безпечні умови.

 15. Недоліки рольвих ігор • Штучність. • Легковажне ставлення зі сторони учасників. • Елемент ризику.

 16. Структура корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняття

 17. Структура корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняття

 18. Структура корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняття

 19. Етапи підготовки форум-театру

 20. Принципи форум-театру Августо Боаля • Ясність у викладенні сюжету. • Чітко визначений протагоніст (той, кого пригнічують). • В ЦЕ повинно віритися. • ЦЕ повинно мати можливість змінюватися. • Гарячі точки “СТОП”. • Форум-театр – це театр пригнічених, а не депресивних.

 21. Фази форум-театру • Розігрів (на цьому етапі може відбуватись знайомство з групою, прийняття групового контракту, актуалізація теми вистави тощо). • Перегляд вистави. Вистава повинна тривати 15-20 хвилин і складатися з 3-6 чітко структурованих мізансцен. • Форум. Це обговорення, у ході якого кожний із глядачів може запропонувати своє вирішення проблеми, змінюючи на сцені певного актора, що виконує дану роль (замінювати можна лише пригніченого - протагоніста). • Передача інформації. • Зворотній зв’язок (обговорення з акторами, аудиторією та залученими фахівцями).

 22. Інтерактивне навчання діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня.

 23. Переваги інтерактивного навчання перед традиційним у початкових класах • у роботі задіяні всі учні класу; • учні навчаються працювати в команді; • формується доброзичливе ставлення до опонента; • кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; • створюється “ситуація успіху ”; • за короткий час опановується велика кількість матеріалу; • формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.

 24. Пам’ятка для уникнення труднощів під час застосування інтерактивних технологій • елементи інтерактивних технологій варто вводити в практику роботи поступово, враховуючи вікові особливості молодших школярів, адже ці технології передбачають зміну звичайного ходу уроку; • Підготовка до уроків за інтерактивними технологіями потребує від учителя і учнів значної кількості часу; • Інтерактивні технології не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні.

 25. Контроль одержаних знань та вмінь

 26. Використання інтерактивних технологій та вправ на різних етапах уроку

 27. Інтерактивні вправи та їх застосування на уроках читання • Літературний портрет. • Складання плану. • Гра “Автор”. • Карусель запитань. • Мозаїка. • Тонограма тексту, речення.

 28. Літературний портрет

 29. Складання плану • Розповідними реченнями • Питальними реченнями • Цитатний план • Малюнковий план • Стислий план • Поширений план

 30. Гра “Автор” або читання тексту Передбачення події: • Що на вашу думку, насправді відбувається? Які докази ви маєте? • Чи справдилися ваші передбачення? • Що сталося насправді?

 31. “Карусель запитань” (Діти ставлять запитання один одному, пара-парі, група-групі). Потім колективно з’ясовують, яке і чиє запитання було найцікавіщим).

 32. “Мозаїка” (Друкований варіант твору розрізають на частини, і діти складають його, визначаючи послідовність подій).

 33. “Тонограма тексту” (Тонограма відображає емоційний стан змісту твору в певних частинах). Проводиться пряма горизонтальна лінія. Потім креслиться ламана лінія: лінія йде вгору – радість, піднесення; лінія вниз – горе, сум; лінія збігається із прямою, горизонтальною лінією – звичайний перебіг подій.

 34. Методи інтерактивного навчання • Дискусія • Мікрофон • Робота в парах

 35. Методи інтерактивного навчання • Мозковий штурм • Урок-подорож • Урок-експедиція • Метод кубування • Друкарська машинка • Броунівський рух

 36. Етапи роботи за допомогою методу «ажурна пилка» • Спочатку вони працювали в «домашній групі». • Потім в іншій групі учні виступають у ролі експертів з питання, над яким працювали в «домашній » групі, та отримують інформацію від представників інших груп. • Потім учні повертаються у свою «домашню » групу для того, щоб поділитися інформацією, яку їм надали учасники інших груп.

 37. Етапи організації роботи учнів • І етап. Весь матеріал, що потрібно розглянути на уроці, розбивається на частини і по кожній з частин підбирається роздатковий матеріал. Це можуть бути схеми, таблиці, рисунки або звичайний текст. • ІІ етап. При підготовці кабінету до уроку бажано розставити всі парти попарно для полегшення роботи учнів в домашніх та експертних групах. На парти для експертних груп потрібно покласти прикметні знаки, щоб кожен учень міг побачити, де буде знаходитись його експертна група. • ІІІ етап. Готуються таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи – „домашню” й „експертну”. Спочатку учні об’єднуються у „домашні групи” (4-5 чол. В кожній групі), а потім створюються „експертні групи”, використовуючи наприклад кольорові позначки, що їх викладач попередньо роздає учням. У кожній „домашній групі” всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній „експертній” – однакові.

 38. Етапи організації роботи учнів • IV етап. „Домашнім групам” дається порція інформації для засвоєння, кожній групі – свою. Завдання кожного учня „домашніх груп” – опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими. • V етап. Після завершення роботи „домашніх груп” учням пропонується розійтись по своїх „експетрних групах”, де вони стануть „експертами” з окремої теми (своєї частини інформації). В кожній „експертній групі” має бути представник із кожної „домашньої групи”. • VI етап. Кожна „експертна група” повинна вислухати всіх пред¬ставників домашніх груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час. • VII етап. Після завершення роботи учні повертаються «додому». Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в „експертній групі” з членами своєї „домашньої” групи. Завданням „домашніх груп” у цьому випадку є остаточне узагальнення та корекція всієї інформації.

 39. Діаграма Вена • 1. Об'єднайте учнів у пари, дайте завдання. • 2. Попросіть дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити діаграму Венна. • 3. Для цього діти будують два кола, які ніби частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється вільний простір. • 4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставлення ідей. • 5. У центральному секторі записують спільні риси для обох елементів.

 40. Акваріум • Обрати керівників груп шляхом проведення бліцтурніру, решта учасників формується за вибором учнів. • Одна з груп займає місце в центрі класу, отримує завдання для обговорення, виконання (дискусія або «мозковий штурм», рольова гра, інсценізація). • Протягом 3-5-ти хвилин відбуваються розгляд ідеї, виконання завдання, після чого - коротке обговорення того, що почули всім класом. • Потім місце за центральним столом займає інша група. • Рефлексія: «Я робив це для того, щоб...», «Я відчував, що...».

 41. Орієнтовний розподіл часу між етапами інтерактивного уроку: • мотивація - 5 %; • оголошення теми - 5 %; • інформування учнів - 10-15 %; • інтерактивна вправа - 50-60 %; • рефлексія - 15-20 %.

 42. Ф. Нансен "Людина прагне знань, і як тільки в ній згасне бажання знань, вона перестає бути людиною." Д.Пойа "Хороших методів існує стільки, скільки існує хороших вчителів."

 43. Дякуємо за увагу!