Download
t ng quan t n c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tổng Quan T ân Ước PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tổng Quan T ân Ước

Tổng Quan T ân Ước

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tổng Quan T ân Ước

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TổngQuan Tân Ước 3812439-41 “Cho đếntậncùngtráiđất” (Côngvụ 1:8) CV 9 13 14 15 16 18 21 27 28 Tư 50-Chín 52 2Êgiê Xuân 53-Năm 57 3Asi Hai 60-Ba 62 1Rôma Xuân 62-Thu 67 4T.B.Nha Tám 67-Xuân 68 2Rôma Tư 48-Chín 49 1Galati Hè 35-37 DamáchAntiốt Năm 57-Tám 59 Ra Tòa Xuân 68 Hội Thánh phát triển Thu 49 Hội đồng 35 48 49 50 52 53 57 60 62 67 68 95 Mác Mat Luca Công vụ Giăng Gal 1 Tê 1 Cô Eph 1 Ti 2 Ti Giuđe Giacơ 2 Tê 2 Cô Col Tít Hê 1 Gi Rôma Phlm 1 Phi 2 Gi Phúc Âm & Công vụ Phil 2 Phi 3 Gi 1234 Hành trình Rev Thư tín Phao-lô Rôma Bị tù Thư tín Tổng quát No Animations