Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aquil·les i la tortuga. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aquil·les i la tortuga.

Aquil·les i la tortuga.

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aquil·les i la tortuga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÍNDEX Feu clic al primer Verb personal (sobreentès). Aquil·les i la tortuga.

 2. ÍNDEX Feu clic al Subjecte. Aquil·les i la tortuga.

 3. ÍNDEX Feu clic al C.N. del Subjecte (infinitiu substantivat). Aquil·les i la tortuga.

 4. ÍNDEX Feu clic a l’Atribut. Aquil·les i la tortuga.

 5. ÍNDEX Feu clic al C.C. de causa (preposició+infinitiu substantivat). Aquil·les i la tortuga.

 6. ÍNDEX Feu clic al Subjecte de l’infinitiu (un altre infinitiu). Aquil·les i la tortuga.

 7. ÍNDEX Feu clic al Subjecte de l’últim infinitiu (participi substantivat). Aquil·les i la tortuga.

 8. ÍNDEX Feu clic als C.C. de lloc (en comparació un i l’altre mitjançant adverbi i partícula comparativa). Aquil·les i la tortuga.

 9. ÍNDEX Feu clic a l’Índex per a un altre fragment. Aquil·les i la tortuga.

 10. ... prw=toj me\n o( tou= mh\ kinei=sqai <e)sti/n> dia\ to\ pro/teron ei)j to\ h(/misu dei=n a)fike/sqai to\ fero/menon h)\ pro\j to te/loj ... (KRS, 318). Zenó1

 11. ... prw=toj me\n o( tou= mh\ kinei=sqai <e)sti/n> dia\ to\ pro/teron ei)j to\ h(/misu dei=n a)fike/sqai to\ fero/menon h)\ pro\j to te/loj ... (KRS, 318). Zenó1

 12. No ! Torneu a intentar-ho.