Download
highscope menettelytapa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HighScope -menettelytapa PowerPoint Presentation
Download Presentation
HighScope -menettelytapa

HighScope -menettelytapa

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HighScope -menettelytapa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HighScope -menettelytapa Kaarina, Liisukka, Maarit ja Vilma Vaka-11B

  2. Historiaa ja teoriataustaa • Lähtöisin 1960-1970-luvulta USA:sta • high = tavoitetaso korkea scope = vision laajuus • Perustuu lapsen kehityksen tutkimukseen • Piaget (sosiokognitiivinen näkemys oppimisesta) • Dewey (proggressiivinen kasvatusajattelu) • Vygotsky (lähikehityksen vyöhyke) • Bruner (Scaffolding) • Tuoreita tutkimuksia 2000-luvulta

  3. Yleistä • Käytetään yli 20 maassa Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa • Soveltuu eri kulttuuritaustoille ja erityistä tukea tarvitseville • Toiminta sekä aikuisjohtoista että lapsilähtöistä • Perustalla lasten aktiivinen oppiminen ja osallistuminen oppimisprosessiin • Aikuinen toiminnan rakentajana ja mahdollistajana

  4. Opetussuunnitelma • Tehty lapsen tarpeista ja kiinnostuksesta • Kahdeksan sisältöalueen jaottelu kehitysmittareineen • Lähestymistapoja oppimiseen • Kieli, kirjoitustaito ja kommunikaatio • Sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys • Fyysinen kehitys, terveys ja hyvinvointi • Matematiikka • Tiede ja teknologia • Yhteiskuntaoppi • Taide

  5. Toteutusmetodeita • Materiaalien ja ympäristöjen resursointi • ”Find-use-return” –periaate • Ydinajatus: ”plan-do-review” –jaksot • Suunnitteluvaihe • Tekeminen • Arviointi, reflektointi, kertaus • Vastavuoroisuus lasten ja aikuisten välillä • Palautteenanto • Lasten saavutusten kirjaaminen ja jakaminen vanhempien kanssa • Arviointimittarit aikuisille ja lapsille

  6. Käytännön toimintaa • http://www.youtube.com/watch?v=8X6ncsGkAxA suunnitteluvaihe • Oppimisympäristö jakautuu erilaisiin toiminta-alueisiin: kotialue, rakentelualue, hiljainen alue ja taide- ja askartelualue. • http://www.youtube.com/watch?v=_WWBSXweIiE&feature=relatedkotialuetoiminta • Pienryhmätuokio: Joka päivä on aikuisten suunnittelemat pienryhmätuokiot. • http://www.youtube.com/watch?v=KBEN0AzGrGk&feature=related • Piirituokio: Päivittäin on myös ryhmän yhteinen piirituokio. • http://www.youtube.com/watch?v=rvPv_RpGC0w&feature=related

  7. Koulutus • Menettelytapa toimii kun sitä käytetään jatkuvasti ja oikein • Tutkimusten mukainen korkealaatuinen opetus • Koulutustarjontaa järjestöille ja ammatinharjoittajille • Yhteisöllinen ja reflektoiva harjoittelu tehokkainta • Työpajatyöskentely

  8. Kritiikkiä • Opetusmenetelmiin kohdistuvaa • Liian strukturoitua vs. • liian vapaata • Opetussuunnitelmaa kohtaan • Vaativa • Aikaa vievä

  9. Lähteet • Epstein, Johnson & Lafferty : The HighScopeApproach (Chapter 7) • Wood & Attfield (2005): Play, Learning and the EarlyChildhoodCurriculum • http://www.highscope.org/ • http://www.jhl.fi/files/attachments/oppaat/varhaiskasvattajan_opas_2011_nn.pdf