1 / 6

Marihuana

Marihuana. Laicky se nazývá : tráva , ganja , hulení , zelí , skaňour Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého, konopí indického případně konopí rumištního s obsahem nad 0,3 % THC. Chemické složení.

rafal
Télécharger la présentation

Marihuana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Marihuana Laicky se nazývá :tráva, ganja, hulení, zelí, skaňour Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého, konopí indického případně konopí rumištního s obsahem nad 0,3 % THC

  2. Chemické složení • Nejpodstatnější chemickou složkou, která zajímá pěstitele marihuany jsou cannabinoidy. Konopí je produkuje jako jediná rostlina na světě. Množství a poměrné zastoupení cannabinoidů rozhoduje o tom, jaké bude mít rostlina (marihuana) vlastnosti z hlediska psychotropních účinků. Syntéza cannabinoidů probíhá především v buňkách živičných (pryskyřičných) žláz, jejichž množství na rostlině kolísá podle kultivaru, pohlaví a umístění na rostlině. Cannabinoidů již byly izolovány desítky, ale hlavní biologicky aktivní látkou je • delta-9-tetrahydrocannabinol, THC Je hlavní psychoaktivní látkou pryskyřic, přisuzuje se mu 75 - 100 % psychických účinků. Jeho množství v rostlině kolísá takřka od nuly až po 95 % z obsažených cannabinoidů. Marihuana připravená z velmi kvalitního konopí a velice pečlivě, např. sinsemilla = "bez semen" pěstovaná pod lampou hydroponicky, může mít kolem 12% THC v sušině.

  3. cannabidiol, CBD, vyskytuje se u všech odrůd, opět v rozmezí téměř nula až po 95 % z přítomných cannabinoidů. Jeho aktivní účinky jsou především sedativní a analgetické. V rostlině se CBD transformuje na THC. Zvýšeného obsahu THC na úkor CBD v marihuaně lze dosáhnou správným načasováním sklizně. • cannabichromen, CBC je přítomen v marihuaně v nižších koncentracích, nepřesahuje většinou 20 % z celkových cannabinoidů. Nemá přímo psychotropní účinky, ale zesiluje účinky THC a snad i CBD. • cannabinol, CBN, není přímo produkován rostlinou. V čerstvé marihuaně je jeho obsah nízký, ale sušením, nesprávným skladováním i nesprávnou přípravou produktů se může stát, že většina nebo všechen THC zoxiduje na CBN. Jeho vysoký obsah je tedy v marihuaně nežádoucí.

  4. Základem syntézy cannabinoidů je reakce terpenových sloučenin. Známá je reakce, kdy geranylpyrofosfát reaguje s kyselinou olivetovou a vzniklý metaprodukt se štěpí na kyselé formy CBD a CBC. Z CBD pak vzniká THC v kyselé formě. Kyselé formy cannabinoidů však nejsou psychoaktivní. Psychoaktivními se cannabinoidy stávají teprve přechodem na neutrální formu, dekarboxylací, odstraněním funkční karboxylové skupiny -COOH za vzniku oxidu uhličitého. Tato dekarboxylace probíhá až při teplotách od 95°C. Lze tedy říci, že materiál získaný z konopí musí projít po určitou dobu teplotami nad 95°C aby vykazoval psychotropní účinky (sníst tabulku tradičního haše tedy nepovede ke kýženým účinkům). Některé novější mariuhanové produkty, hašový olej, medový olej, mohou být psychoaktivní i bez uvedení na tuto teplotu, dekarboxylace u nich probíhá chemicky při výrobě. • V cannabisové pryskyřici se vyskytují i jiné chemické látky. Bylo izolováno více než 30 éterických olejů a dva alkaloidy (ve zcela nepatrném množství) - cannabisativin a hordenin.

  5. Vzhled a Vlastnosti • Marihuana během sušení dostává barvu zelenou až tmavě zelenou.Zažloutnutím marihuany způsobuje sušení na slunečním světle. • Květenství a plod obsahuje velice málo pryskyřice, a proto nelze slisovat do tabulek. • Evropská Marihuana obsahuje více listů než ta severoamerická. • V jižní Americe se vyrábí marihuana podobná karibské, tedy horší kvality, obsahující více vláknitých částí a méně pryskyřice.

  6. Účinky • Dostávají se v podobě kouření(=hulení) do 10 minut. • Nízké dávky- pocit pohody jistoty atd. při větší dávce-) vysmátost . • Účinky jsou i léčivé: různé mastičky se používají, v některých státech kde je marihuana povolena se používá jako i léčiva to-) • Antimetika(lék proti zvracení),

More Related