1 / 13

Årsaks analyse Alnabru

Årsaks analyse Alnabru. Tirsdag 17. april 2006. Agenda. Bakgrunn og introduksjon Presentasjon av de viktigste årsakene basert på analyse av data Prioritering av disse i fellesskap To trinn med årsaksanalyse Ide- dugnader Tiltak rettet mot grunnårsaker. Bakgrunn. Utgangspunkt

rafal
Télécharger la présentation

Årsaks analyse Alnabru

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Årsaks analyse Alnabru Tirsdag 17. april 2006

 2. Agenda • Bakgrunn og introduksjon • Presentasjon av de viktigste årsakene basert på analyse av data • Prioritering av disse i fellesskap • To trinn med årsaksanalyse • Ide- dugnader • Tiltak rettet mot grunnårsaker

 3. Bakgrunn • Utgangspunkt • Punktligheten vi hadde i vinter • Prosjekt der en analyserte punktlighetsdata fra Alnabru (PEMRO) • Satt i gang prosjekt for å finne årsaker til forsinkede avganger og tiltak • CargoNet, JBV og PEMRO • Gjennomført oppstartsmøte • Kartla lok-prosess og terminal/avgangsprosess • Identifiserte viktige aktører • Dere representerer de aktørene som ble plukket ut terminal/avgangsprosessen

 4. Målsetning med dagen • Komme frem til tiltak som gjør sikrer at tog går i rute fra Alnabru gjennom en systematisk årsaksanalyse • Ved å sette fokus på problemområdene

 5. Gjennomførte analyser • Punktighetsdata og årsaksdata har blitt analysert • August 2006 – mars 2007 • Skal bruke dette som et utgangspunkt i dag • Dere som eksperter skal gjøre at en kommer frem til det som ligger bak dataene

 6. Antall tog og antall forsinkede tog

 7. Hvor oppstår forsinkelsen

 8. Ankomst togstamme

 9. Klart fra terminal

 10. Avgang

 11. Prosessbeskrivelse

 12. Årsak virknings diagram

 13. Kategorisering av tiltak

More Related