Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ชุมนุม YC PowerPoint Presentation
Download Presentation
ชุมนุม YC

ชุมนุม YC

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ชุมนุม YC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ชุมนุม YC

 2. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือในทุกโรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริมความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ Youth Counselor (ยุวชนแนะแนว) เนื่องจากเด็กจะมีความเข้าใจ และไว้วางใจกันจากกลุ่มเป้าหมายในฐานะพวกเดียวกัน”ได้มากกว่าบุคลากรหรือครูแนะแนว นอกจากนี้ นักเรียนYC ที่ได้รับความรู้ในการแนะแนวอย่างถูกต้องและสามารถใช้ทักษะการแนะแนวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและสังคมในอนาคตได้และแก้ไขปัญหาของครอบครัวหรือชุมชนได้ ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนายุวชนแนะแนวขึ้น หลักการและเหตุผล

 3. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนสามารถให้คำปรึกษาและแนะแนว เบื้องต้นแก่ เพื่อนได้ 2.เพื่อให้เป็นภาคีนักเรียนในการสร้าง ความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 4. 4.1 ด้านปริมาณ มีจำนวนสมาชิกยุวชนแนะแนวจำนวน 22 คน4.2ด้านคุณภาพสมาชิกยุวชนแนะแนวสามารถให้บริการแนะแนวแก่ ตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม เป้าหมาย

 5. 1ปีตั้งแต่ ภาคเรียนที่1- ภาคเรียนที่2 ระยะเวลาในการดำเนินการ

 6. สถานที่ในการดำเนินงานสถานที่ในการดำเนินงาน ห้องแนะแนว

 7. วิธีการดำเนินการ 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าชุมนุม YC. มีการประชุมชี้แจงและเลือกคณะกรรมการชุมนุม2. ฝึกทักษะการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ยุวชนแนะแนวในสถานการณ์จำลอง3. นักเรียนปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในสถานการณ์จริง โดยจะส่งผ่านถึงครูแนะแนวในกรณีที่เป็นผู้ที่มีปัญหารุนแรง4. ประเมินผลการดำเนินงานทุกวันศุกร์ในคาบชุมนุม

 8. ผู้รับผิดชอบ 1.สมาชิกยุวชนแนะแนวทั้งหมด จำนวน 23 คน2.ครูที่ปรึกษาชุมนุม 2 คน ดังนี้ 1.ครูปิ่นทิพย์ กรณี 2.ครูจุรีพรรณ พูลศรี

 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักเรียนสามารถนำความรู้การให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้2.นักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือเพื่อนอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

 10. ประชุมและวางแผนดำเนินงานชุมนุม YC สอนทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับชุมนุม YC

 11. การให้คำปรึกษารายบุคคลการให้คำปรึกษารายบุคคล การให้คำปรึกษารายกลุ่ม

 12. เสียงตามสายของชุมนุม YC การรับฟังการบรรยายเรื่อง การให้คำปรึกษา จากวิทยากร

 13. สวัสดีค่ะ