Download
projekt eurecnet a sie etick ch komisi v sr predstavenie z meru a podmienky realiz cie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt EURECNET a sieť etických komisií v SR – predstavenie zámeru a podmienky realizácie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt EURECNET a sieť etických komisií v SR – predstavenie zámeru a podmienky realizácie

Projekt EURECNET a sieť etických komisií v SR – predstavenie zámeru a podmienky realizácie

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt EURECNET a sieť etických komisií v SR – predstavenie zámeru a podmienky realizácie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 20. konferencia klinickej farmakológie, Bratislava, MZ SR, 26. – 27. 10. 2011 Racionálna farmakoterapia a lieková politika – štandardy a inovácie Projekt EURECNET a sieť etických komisií v SR – predstavenie zámeru a podmienky realizácie J. Glasa, T. Krčméryová, H. Glasová, A. Okša ÚFKEF LF SZU, ÚZE FOaZOŠ, ÚMEB n. f., Bratislava

  2. História vzniku projektu • aktivity na pôde EÚ do roku 2003 • Medzinárodná konferencia etických komisií (krajiny EU), Brusel 2005, deklarácia o potrebe vytvorenia siete EK v Európe (za SR signatárom doc. Glasa) • príprava a realizácia projektu EUREC (2006-2009) • riešiteľom za SR: ÚMEB n. f. (+ koordinátor pre krajiny SVE) • hlavné výsledky projektu EUREC (konferencie, web stránka, databáza – edukačné programy, údaje o EK v krajinách EÚ) • rozhodnutie o pokračovaní a zlepšení projektu – vytvorenie projektu EURECNET • negociačné obdobie (2010) • štart projektu 1.3.2011, trvanie: 2013

  3. Prínos a zapojenie do projektu pre EK v SR • vznik siete EK v SR: EURECNET Slovakia • vznik webovej stránky: www.eurecnet.sk • napojenie na sieť EURECNET • informácie o aktuálnych problémoch – najmä problematické protokoly, klinické skúšania, nové technológie/vedecké poznatky so vstupom do biomedicínskeho výskumu alebo do (klinických) aplikácií, monitoring „emerging issues“ • dostupnosť edukačných materiálov (medzinárodne) • e-learningové programy (predpoklad verzie v slovenčine) • informácie o akciách, edukačných aktivitách, konferenciách v krajinách EÚ a inde • účasť a zastúpenie EK zo SR na medzinárodných aktivitách (konferencie, vzdelávanie) • zlepšenie podmienok/uznanie práce EK v SR (medzinárodné štandardy – monitoring, uplatnenie, harmonizácia)

  4. Riešitelia projektu a hlavné úlohy riešenia v SR • Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave • spolupráca: Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU • hlavné úlohy/výstupy riešenie: • webová stránka WWW.EURECNET.SK (spustenie 1.12.2011) • medzinárodná konferencia „Emerging Issues“, Bratislava, apríl 2012 • konferencie „Emerging Issues“ (Amsterdam jeseň 2012, Lisabon 2013) • vzájomná informovanosť, spolupráca EK v SR • aktivity EK v SR (kurzy, konferencie) • networking EK v SR: • sekretariát ÚMEB n. f. / ÚZE FOaZOŠ SZU • web stránka WWW.EURECNET.SK • príprava metodických a edukačných materiálov • kurzy, konferencie, workshopy • legislatíva, všeobecne záväzné predpisy (MZ SR, MŠ SR) • udržateľnosť a rozvoj siete (!)

  5. Ďakujem za pozornosť!