Download
rynek walutowy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rynek walutowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rynek walutowy

Rynek walutowy

206 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rynek walutowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rynek walutowy

  2. 1.Organizacja rynku walutowego; • 2. Notowania kursowe i typy transakcji;

  3. Organizacja rynku walutowego • definicja: instytucje i mechanizmy, które istnieją w skali międzynarodowej dla wymiany walut różnych krajów; • ceny walut różnych krajów; • instytucje; • poziomy rynku walutowego.

  4. W 2004 r. system kursów płynnych miało 84 kraje w tym 48 krajów kursy płynne zarządzane • 103 kraje miało różnego rodzaju kursy klasyfikowane jako stałe o różnym stopniu stałości

  5. Bloomberg: kursy walut: 27 X 2009

  6. Tabela kursów walutowych NBP 27 X 2008

  7. Obroty dewizowe w skali światowej

  8. Typy transakcji • arbitrażowe • bieżące i terminowe • forward • Futures  • opcje walutowe • swap

  9. Kurs terminowy: punkty swapowe • kurs bieżący GBP/USD = 1,9973; • stopy procentowe LIBOR od aktywów 6-cio miesięcznych: • USA= 3,38%; GB=5,5% • 1,9973 USD  6 mies r: 2,38 / 2 = 2,02106 • 1 GBP  6 mies. r: 5,52 / 2 = 1,0275 • 2,02106 / 1,0276 = 1,9669

  10. Transakcje swapowe: