Download
6 e government n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

387 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. บทที่ 6รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

 2. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • E-Government หมายถึง วิธีการบริหารจัดการหน่วยงานราชการสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ • ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ • การปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน • การประชาสัมพันธ์ • การบริการข้อมูล และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 3. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • รูปแบบของ E-Government 1. G2G เป็นรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปมากของหน่วยราชการ ที่การติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยกระดาษและลายเซ็นในระบบเดิมในระบบราชการเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความเร็วในการดำเนินการ (Economy of Speed) ลดระยะเวลาในการส่งเอกสารและข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนั้นยังเป็นการบูรณาการการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยการใช้การเชื่อมต่อโครงข่ายสารสนเทศเพื่อเอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (Government Data Exchange) ทั้งนี้รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับรัฐบาลของต่างชาติ และองค์กรปกครองท้องถิ่นอีกด้วย

 4. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • รูปแบบของ E-Government 1. G2G ระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในเรื่องนี้ ได้แก่ ระบบงาน Back Office ต่าง ๆ เช่น - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบบัญชีและการเงินระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 5. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • รูปแบบของ E-Government 2. G2C เป็นการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนโดยตรง โดยที่บริการดังกล่าวประชาชนจะสามารถดำเนินธุรกรรมโดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศของรัฐ เช่น การชำระภาษี การจดทะเบียน การจ่ายค่าปรับ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประชาชนกับผู้ลงคะแนนเสียงและการค้นหาข้อมูลของรัฐที่ดำเนินการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น โดยที่การดำเนินการต่าง ๆ นั้นจะต้องเป็นการทำงานแบบ Online และ Real Time มีการรับรองและการโต้ตอบที่มีปฏิสัมพันธ์

 6. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • รูปแบบของ E-Government 3. G2B เป็นการให้บริการของภาคธุรกิจเอกชน โดยที่รัฐจะอำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกันโดยความเร็วสูง มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น การจดทะเบียนทางการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกและนำเข้า การชำระภาษี และการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

 7. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • รูปแบบของ E-Government 4. G2E เป็นการให้บริการที่จำเป็นของพนักงานของรัฐ (Employee) กับรัฐบาล โดยที่จะสร้างระบบเพื่อช่วยให้เกิดเครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต เช่น ระบบสวัสดิการ ระบบที่ปรึกษาทางกฎหมาย และข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ ระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป็นต้น

 8. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • ลักษณะของการให้บริการ E-Government 1. ที่เดียว 2. ทันใด 3. ทั่วไทย 4. ทุกเวลา 5. ทั่วถึง และเท่าเทียม

 9. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 1. โครงการพัฒนาบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย (Multi-Application Smart ID Card) 2. โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) 3. โครงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานซอฟแวร์กลางเพื่อการบริหารของภาครัฐ (ระบบ Back Office)

 10. 5.1 แนะนำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) • โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (ต่อ) 4. โครงการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX) 5. โครงการจัดทำโครงการพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (National Spatial Data Infrastructure) 6. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 11. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • ความหมายของ E-Procurement คือ เป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆว่าด้วยการพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา การจัดซื้อวิธีพิเศษ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี อันจะทำให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ 3. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากเดิมที่มักจะจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ค่อนข้างสูง เกินความเป็นจริง

 12. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • ภายหลังจากพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ นำไปสู่การปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีการกำหนดให้โอนบรรดางาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารพัสดุภาครัฐจากสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) มาไว้ที่ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2545 โดยเป็นหน่วยงานระดับสำนัก เรียกว่า “สำนักพัฒนามาตรฐานระบบ”

 13. โครงสร้างองค์กร

 14. v

 15. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement)(www.gprocurement.go.th) • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ Complexity E-Tendering Systems E-Shopping E-Auction E-Purchasing Systems Cost

 16. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 1. ระบบ E-Tendering เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูง และมีกระบวนการดำเนินงานที่สลับซับซ้อน เข้าข่ายการจัดซื้อจัดจ้างโดยอาศัยวิธีการประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

 17. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 2. ระบบ E-Purchasing แบ่งเป็น 2 ระบบย่อย ดังนี้ 2.1) ระบบ E-Shopping เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีค่าไม่สูง และมีความสลับซับซ้อนไม่มากนัก โดยสามารถทำได้โดยผ่านระบบ E-Catalog 2.2) ระบบ E-Auction เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูง หรือปริมาณมาก และกระบวนการดำเนินงานที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก

 18. ความแตกต่าง E-Tendering Vs. E-Auction Vs. E-Shopping • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงมาก(ไม่เกิน 100,000 บาท)ให้ใช้วิธีตกลงราคา e-Shopping • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง(100,001 - 2,000,000 บาท)หรือการประมูลแข่งขันราคาให้ใช้วิธีสอบราคา e –Auction • กรณีที่ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น หรือต้องมีการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคก่อน ให้พิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วจึงทำการประมูลราคาโดยใช้วิธีประกวดราคา(เกิน 2,000,000 บาท) e - Tendering

 19. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 1. ระบบแคตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Catalog: E-Catalog) เป็นการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และบริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า/ผู้รับจ้าง (Supplier) ที่ได้รับการคัดเลือกหรืออนุญาตให้เข้ามาทำธุรกรรมในระบบได้ • ฟังก์ชันการลงทะเบียนผู้ค้า/ผู้รับจ้าง • ฟังก์ชันการจัดการแคตาล็อก สำหรับใช้ปรับปรุงรายการสินค้าและบริการ • ฟังก์ชันการค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ

 20. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 2. ระบบ Electronic Request For Proposal (E-RFP) และระบบ Electronic Request For Quotation (E-RFQ) เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการสอบราคา หรือตกลงราคา • ฟังก์ชันการค้นหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ค้นหาคุณลักษณะและราคาของสินค้าและบริการ • ฟังก์ชันอีเมล์ สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวไปผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง • ฟังก์ชันเสนอราคาและข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ • ฟังก์ชันตกลงราคา • ฟังก์ชันประเมินผลการคัดเลือก

 21. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 3. ระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 4. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Electronic Data Interchange) เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับผู้ค้า/ผู้รับจ้าง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ฟังก์ชันการตรวจสอบความเป็นนิติบุคคล สำหรับใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและร่วมมือกับกรมทะเบียนการค้าและสรรพากร • ฟังก์ชันการส่งข้อมูลในการตรวจสอบจำนวนเงินงบประมาณ • ฟังก์ชันการตรวจสอบการเสียภาษี

 22. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 5. เว็บไซต์ท่าสำหรับใช้เป็นศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 6. ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketplace Service Provider)

 23. 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Procurement) • แนวทางการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐมาประยุกต์ใช้

 24. ค้นหาสินค้า/บริการผ่าน E-Catalog เลือกหมวดสินค้าผ่าน E-Shopping List จัดการประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ขายเสนอคุณสมบัติของสินค้าทางอินเทอร์เน็ต E-RFP ผู้ซื้อตรวจสอบราคากลาง E-RFQ และบันทึกติดตามของผู้ขาย ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction ประกาศผลผู้ชนะ และส่งมอบ/ตรวจสอบพัสดุ จ่ายเงินตรงโดยผ่านระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Payment