Download
dr k stutis buinevi ius n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Kęstutis Buinevičius PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Kęstutis Buinevičius

Dr. Kęstutis Buinevičius

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dr. Kęstutis Buinevičius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dr. Kęstutis Buinevičius Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo potencialas Ukmergės rajoneA megújuló energia források felhasználási lehetőségei az Ukmergei járásban

 2. Įsipareigojimai AEI plėtojimui LietuvojeLitvánia elkötelezettségei a MEF felhasználására Lietuvai AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 2020 m. turi būti ne mažesnė nei 23 % 2020-ra a MEF részésedének a végső energia felhasználásában nem kevesebb,mint 23%-ának kell lennie. ● AEI naudojimą visų rūšių transporto sektoriuje padidinti iki 10 %;-MEF részét minden közlekedési szektorban 10%-ra kell fejleszteni: ● Elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalį bendroje suvartojamoje šalies energijoje padidinti ne mažiau kaip iki 20 %; -AMEF előállitott villamos energiának az ország összes vill.energia felhasználásában el kell érnie a 20%-ot: ● Centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš AEI, dalį padidinti ne mažiau kaip iki 60 %, o namų ūkiuose AEI dalį šildymui padidinti ne mažiau kaip iki 80 %. - -A MEF előállitott központi fűtési energia részét is növelni kell, hogy elérje a minmum 60%-ot, ill. A magán szektorban pedig a minimum 80%-ot.

 3. Savivaldybių kompetencija AEI įstatyme 23 str. 3. Savivaldybės, planuodamos miestų ir (ar) rajonų infrastruktūros plėtrą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), viešųjų ir privačių objektų apsirūpinimą šilumos ir (ar) vėsumos energija, įvertina galimybes gaminti šilumos ir vėsumos energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. 36 str. 5. Savivaldybės skatina naudoti viešojo transporto sektoriuje, saugomose teritorijose transporto priemones, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, vandenilį, elektromobilius ir hibridines transporto priemones. 6. Savivaldybės kuria infrastruktūrą, reikalingą atsinaujinančių išteklių energiją, vandenilį ir elektros energiją naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtrai, vadovaudamosi atitinkamos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planais. 50 str. 3. Nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nauji pastatai ir esami pastatai, kuriuos reikia kapitališkai atnaujinti, turi atitikti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo reikalavimus. Atitiktis šiems reikalavimams gali būti užtikrinama ir naudojant centralizuotai tiekiamą šilumos ir vėsumos energiją, kurios gamybai naudojama didelė atsinaujinančių energijos išteklių dalis.

 4. Az önkormányzatok feladatai a MEF-ről szóló törvényben • 23cikk.3.Az önkormányzat a városok és (vagy) járások infrastrukturájának fejlesztését, az épületek felújitását (modernizálását), az állami és magán épitmények hő- és (vagy) hűtési energia ellátását tervezve figyelembe kell hogy vegye a MEF-ból előállitható fűtési és hűtési energia termelést. • 36cikk 5.Az önkörmányzatok szorgalmazzák, hogy a közlekedési szektorban , valamint az államilag védett területeken MEF energiával működő közlekedési eszközöket , hidrogén, elekromos autókat és hibrid autókat használjanak. • 6.Az önkormányzatok olyan infrastruktúra létrehozásán dolgoznak, amelyik szükséges a megújuló források, a hidrogén és villamos energia felhasznlásán alapuló közlekedési eszközök működéséhez, ehhez az önkormányzat megujúló energetikai tervei adnak alapot. • 50.cikk3 2012 január 1-től az állami és önkormányzati szervek, intézmények és vállaltok új épületei és a teljes felújitásra szánt meglevő épületei meg kell hogy feleljenek a megújuló energetika források felhasználási előirásainak. Ahhoz, hogy az ezeknek az előirásoknak megfeleljenek fel lehet használni a központilag előállitott fűtési és hátési energiátis, ha annak gyártásában nagy a megújuló energiák aránya.

 5. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų šildymasAlakóházak és középületek fűtése Ukmergės mieste centralizuotai šildoma apie 50 % gyvenamojo fondo. Ukmergében a lakott épületek kb.50%-át központilag fűtik. Egyéb fűtőanyag

 6. UAB„Ukmergės šiluma“ šilumos gamybos duomenysAz „Ukmergei Hőközpont„ hő előállitási adatai

 7. Saulės energija/Napenergia Ukmergės rajone įvertinus vidutinę saulės apšvietą ir jos kitimą per metus, 1 W galios fotokeitiklio blokas pagamintų apie 0,8 kWh el. energijos per metus. Az Ukmergei járásban értékelve a nap átlagos melegét és annak éves változását 1 W hatásfokú foto .....blokk kb.0,8 kWh villanyáramot termelne egy év alatt. Saulės elemento kaina apie 2,2 EU/W A napelem ára kb 2,2 eu/W Energetikos ministerija 2012-2013 m. išdavė 177 leidimus saulės jėgainėms Az Energetikai minisztérium 2012-13-ban 177 engedélyt adott ki Nap erőmű létesitésére. Lyduokių seniūnijoje, Žuklių kaime2012 m. gruodžio mėn. pirmoji saulės jėgainė rajone30 kW galios, 28 000 kWh/metus elektros energijos Zukliu faluban 2012 decemberben készült el az első nap energetikai erőmű 30kW hatásfokú ,28kWh/év villamos áramot termel

 8. Vejo energija/SzélenergiaVidutinių metinių greičių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje 50 m aukštyje esant paviršiaus šiurkštumo klasei 2 Az éves átlagos szélerősség eloszlása Litvánia területén 50m magasságban , amikor a felületi egyenetlenség 2 osztály Dėl mažų vėjo greičių didelės galios vėjo jėgainių statyba neatsiperkanti. A gyenge szél sebesség miatt a nagyhatásfokú szélerőművek épitése nem kifizetődő. Mažos galios vėjo energetika Kis hatásfokú szélerőművek

 9. Ukmergės rajono elektros energijos gamyba iš AEI/Az Ukmergei járás villamos energia előállitása a MEF-ből

 10. Energetinis šiaudų potencialas/ A szalma energetikai lehetőségei Kurui gali būti panaudojama ne mažiau kaip 10 % šiaudų kiekio(20 % drėgnumo šiaudų šilumingumas 12,5 MJ/kg). Az összes szalma mennyiség nem kevesebb, mint 10%-át lehet felhasználni tüzelőanyagnak.(A a 20% nedvességet tartalmazó szalma fűtőértéke 12,5MJ/Kg) Nuo 2008 m. šiaudų derlingumas  25 000 t / 2008-tól kezdve a szalma termésmennyisége 25 000 t

 11. Medienos kuro ištekliai/ A fa fűtőanyag készletek Vystant kirtimo atliekų ir menkavertės medienos surinkimo logistikos sistemą, pasiekti pilnesnio panaudojimo kurui/ Javitani kell az erdeu fakivágáskor keletkezett hulladék és az alacsony értékű fa összegyűjtési rendszerét, hogy minél többet használjanak fel tüzelőanyagként Teorinis medienos kuro potencialas pagal Ukmergės miškų urėdijos 2012 m. ataskaitos duomenis apie parduotos malkinės medienos kiekius ir įvertinus didesnį kirtimo atliekų panaudojimą. Az Ukmergei erdészet 2012évi beszámolója az eladott tüzelőfáról és a becslések a hulladék faanyagok felhasználásnak növeléséről segit felbecsülni ,hogy mennyi lehet a járás tzelünyag potenciálja

 12. Kuro gamyba iš energetinių augalų/Energiatermelés az energetikai növényekből Skaičiavimų sąlygos:A számitások alapja: • energetiniais augalais gali būti užsodinama 5 % žemės ūkio naudmenų žemės ploto; • Energetikai növényekkel a művelhető földterület 5%-át lehet beültetni: • energetinių augalų produktyvumas – apie 7 t/ha. • Az energetikai növények termelékenysége -kb 7 tonna/ha.

 13. Individualus pastatų šildymas/Az egyéni épületek fűtése Namų ūkiuose (mieste ir kaime) suvartota 233 451 MWh/metus šilumos. A magán szektorban (városban és falun) 233 451MWh/év energiát használnak fel. Pagrindinis kuras - mediena 86 %/ a fő tüzelőanyag - a fa 86%.

 14. El. energijos sunaudojimas ir gamyba /A viilamos áram felhasználása és termelése

 15. AEI naudojimo rodiklio – „žalumo“ nustatymas/A MEF felhasználásának mutatója- megmutatja, hogy mennyire vagyunk „zöldek”

 16. AEI naudojimo rodiklis padidėja: • didinant AEI sunaudojimą savivaldybėje, t.y. biokuro vartojimą, iš saulės, vėjo, • biodujų pagaminamos šilumos ar elektros kiekį, biodegalų sunaudojimą; • mažinant iškastinio kuro suvartojimą CŠT ir DCŠT sektoriuose, sumažėjus • šilumos poreikiams dėl energijos taupymo ir efektyvaus energijos naudojimo • priemonių taikymo, sumažėjus šilumos nuostoliams šilumos perdavimo trasose. / • A MEF mutatói akkor növekednek : • Ha az önkormányzatok növelik a megújuló forrásból származó energiák felhasználását : a biotüzelőanyag használatát, a nap - ,a szél- és a biogázból előállitott hőt és áramot, a bioüzemanyag felhasználását szorgalmazzák,. • ha csökkentik az ásványi eredetű tüzelőanyag használatát a távfűtésben és magánszektorban, ha csökken a hőenergia igény, mert takarékosabb és hatékonyabb eszközöket használnak, ha csökkenteni tudják a a távvezetékekben a hőveszteségeket.

 17. Bendras galutinis energijos suvartojimas ir AEI dalis Ukmergės rajone 2012 m., MWh A teljes energia felhasználás és a MEF része abban Ukmerge járásban 2012-ben PagalUkmergės AEI planą, 2012 m.COWI AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime28,7 % / A MEF a tejes energia felhasználásának 28,7 %-át teszi ki

 18. Tarpiniai planiniai AEI naudojimo rodikliai/ a MEF felhasználásának tervezett mutatói a jövőben PagalUkmergės AEI planą, 2012 m.COWI Pagrindinis siekis - palaikyti „žalumo“ rodiklio reikšmę 28,7 %išnaudojant rajone esamo AEI potencialo apimtis. A fő célkitűzés- fenntartani a 28,7% -os „zöld” mutatót, kihasználva a jársában levő MEFlehetőségeit. AEI plėtros kryptis - platesnis biokuro, saulės, vėjo panaudojimas. A MEF fejlesztésének útja – a még szélesebb biotüzelőnayagok, a nap és a szélenergiák kihasználása. Biodujų gamybos išvystymas ateityje priklausys nuo finansinių galimybių A biogáz gyártásának a fejlesztése a jövőben a pénzügyi lehetőségektől függ..

 19. AEI panaudojimo perspektyvos elektros sektoriuje Ukmergės r. 2012–2020 metais/A MEF felhasználásának perspektivája a villamos áram szektorban Ukmerge járásban 2012-2020 között Naudojant pažangesnes technologijas bei el. energiją taupančius prietaisus, mažės bendras el. energijos suvartojimas. Fejlettebb technológiát és áram takarékos eszközöket alkalmazva csökkenni fog az áramfogyasztás.

 20. AEI perspektyvos šilumos sektoriuje Ukmergės rajone 2012–2020 metais/a MEF perspektivája a távfűtési szektorban Ukmergei járásban 2012-2020-ban • Ukmergės RK1, RK2 ir RK3 katilinėse bus įrengti nauji biokuro katilai; • UKmerge RK1,RK2 és RK3 kazánházaiban új biotüzelésű kazánokat szerelnek fel • Šil. energijos taupymai: daugiabučių namų renovacijos projektai, šilumos nuostolių sumažėjimas trasose, pavienių gyventojų taupoma šil. energija. - Takarékoskodnak a hőenergiával: a tömbházakat felújitják, csökkentik a veszteségeket a távhő vezetékekben, a magánszektor is takarékoskodik.

 21. Savivaldybės vaidmuo, skatinant AEI naudojimą Ukmergės rajoneAz önkormányzat szerepe a MEF szorgalmazásában Ukmerge járásban • remti savivaldybės įmones įdiegiant AEI panaudojimo įrangą; • Támogatni az önkormányzati cégeket,amelyek MEF berendezéseit alkalmazza, • siekti, kad Ukmergės rajone būtų įgyvendinta keletas bandomųjų-demonstracinių AEI naudojimo projektų; • Elérni, hogy Ukmerge járásban létrejöjjön néhány kisérleti-bemutató jellegű MEF projekt • siekti, kad Ukmergės rajono ūkininkai, miškų savininkai būtų įtraukti į biokuro ruošimo ir gamybos procesus, užtikrinant CŠT katilinių aprūpinimą vietinės gamybos kuru; • Elérni, hogy az Ukmerge járási gazdák, erdőtulajdonosok bekapcsolódjanak a bioüzemanyagokat előkészitő és gyártó cégek soraiba, hogy a helyi kazánházakat helyi gyártmányú tüzelőanyaggal lássák el, • sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti AEI projektus . Užtikrinti, kad su šiais projektais susijusios administracinės procedūros būtų kuo paprastesnės; • Kedvező feltételeket kell létrehozniuk a mEF projektek megvalósitásához .Biztositani kell, hogy a kapcsolodó adminisztrációs eljárások minnél egyszerűbbek legyenek, • vykdyti informavimo ir šviečiamąją veiklą AEI naudojimo klausimais; • információs és oktató , felvilágositó szerepet kell betölteni a MEF kérdésekben, • kuo plačiau skleisti informaciją apie AEI potencialą ir panaudojimo galimybes – rajono ūkio subjektams, savivaldybės įmonėms, visuomeninėms organizacijos ir privatiems asmenims. • Minnél szélesebb körben terjeszteni a hirt a MEF lehetőségeiről , felhasználásairól – a járás gazdálkodó egységeinek, az önkormányzati cégeknek, a társadalmi szervezetknek és privát személyeknek .

 22. AČIŪ UŽ DĖMESĮ