Download
eucharistic celebration feast day of our lady of the miraculous medal november 27 2011 12 30 pm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM

Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM

372 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Eucharistic Celebration Feast Day of Our Lady of the Miraculous Medal November 27, 2011, 12:30 PM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eucharistic CelebrationFeast Day of Our Lady of the Miraculous MedalNovember 27, 2011, 12:30 PM

 2. EntranceON THIS DAY

 3. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

 4. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

 5. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

 6. Queen of angels, deign to hear Lisping children's humble prayer; Young hearts gain, O Virgin pure, Sweetly to thyself allure.

 7. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

 8. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

 9. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

 10. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

 11. Queen of angels, deign to hear Lisping children's humble prayer; Young hearts gain, O Virgin pure, Sweetly to thyself allure.

 12. On this day we ask to share, dearest Mother thy sweet care Aid us 'ere, our feet astray, wander from thy guiding way

 13. On this day, O Beautiful Mother On this day, we give thee our love Near thee Madonna fondly we hover, trusting thy gentle care to prove

 14. KYRIE ELEISON

 15. As we prepare for the coming of the Lord We recall our faults and beg His mercy

 16. Lord, have mercy Lord, have mercy Lord, have mercy

 17. Christ, have mercy Christ, have mercy Christ, have mercy

 18. RESPONSORIAL PSALM

 19. LORD, MAKE US TURN TO YOU, LET US SEE YOUR FACE AND WE SHALL BE SAVED

 20. APOSTLES CREEDKREDO

 21. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan S'yang may gawa ng langit at ng sangkalupaan

 22. Ito ang ating pananampalataya Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristong ating Panginoon

 23. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, bugtong Nyang anak Siya ay nagkatawang tao at isinilang ni Birheng Maria

 24. Ipinako sa krus, namatay at inilibing para sa 'tin S'yay nabuhay muli ngayo'y nakaluklok sa kanan ng Ama

 25. Ito ang ating pananampalataya Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristong ating Paginoon

 26. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo Sa Santa Iglesya Katolika, sa kasamahan ng mga banal

 27. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan Ito ang ating pananampalataya

 28. Ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayang nagkatipon sa ngalan ni Kristong ating Panginoon Sa ngalan ni Kristong ating Panginoon

 29. PRESENTATION OF THE GIFTSUNANG ALAY

 30. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

 31. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

 32. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo

 33. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas Inuming nagbibigay lakas

 34. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

 35. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

 36. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok Lahat ng lakas at kahinaan ko Inaalay kong lahat buong pagkatao Ito ay isusunod sa ‘Yo

 37. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

 38. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

 39. Ang bayang inibig Mo, ngayo’y umaawit Sa ‘Yo ay sumasamba’t nananalig Umaasang diringgin ang bawat dalanging Sa alay na ito’y nakalakip

 40. Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo

 41. Tanda ng bawat pusong Pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

 42. SANCTUSHOLY

 43. Holy, Holy, Holy Lord God of power and might Heaven and earth are filled with Your glory Hosanna, hosanna on high

 44. Blessed is He who comes in the name of the Lord Hosanna in the highest! Hosanna in the highest! Hosanna, Hosanna on high!