Download
tema k ulturarv hur kan vi utveckla omr det med hj lp av kultursamverkansmodellen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema k ulturarv: Hur kan vi utveckla området med hjälp av kultursamverkansmodellen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema k ulturarv: Hur kan vi utveckla området med hjälp av kultursamverkansmodellen?

Tema k ulturarv: Hur kan vi utveckla området med hjälp av kultursamverkansmodellen?

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Tema k ulturarv: Hur kan vi utveckla området med hjälp av kultursamverkansmodellen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna! Tema kulturarv:Hur kan vi utveckla området med hjälp av kultursamverkansmodellen? Ett strategiskt samtal kring tema kulturarv 16 mars 2011, Smålands museum. Arrangörer är Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland i samarbete med Länsstyrelsen Kronoberg, Kulturparken Småland, Hembygdsförbundet och Hemslöjden. Mötet är en del av arbetet med kultursamverkansmodellen och de regionala kulturplanerna.

 2. Dagens upplägg 09:20 Välkomna! RosMarie Jönsson Neckö, vice ordf. i landstingsstyrelsens kulturberedning Kulturarvet som lokal och regional utvecklingskraft: småländska möjligheter. Peter Aronsson, professor Tema Q Culture studies, Linköpings universitet. 10:00 Kultursamverkansmodellen och aktörerna Presentationsrunda deltagare – namn och organisation Vad är kultursamverkansmodellen?Landstinget Kronoberg/Regionförbundet södra Småland Hur arbetar vi idag? Vart vill vi komma? Kulturparken Småland, Länsstyrelsen Kronoberg, Hemslöjden i Kronobergs län, Kronobergs läns Hembygdsförbund 10:45 Open Space – deltagarna sätter agendan. Tema kulturarv: Hur kan vi utveckla området med hjälp av kultursamverkansmodellen? Introduktion till mötesmetoden Placera frågor på agendan Pass 1 (40 min) 11:50 Lunch på stan 13:00 Open Space: Pass 2 (40 min) Pass 3 (40 min) 14:30-15:00 Vad tar vi med oss?

 3. Bakgrund • "Spela samman – En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet” (SOU 2010:11) • Samverkansmodellen och ”kofferten” • Kronoberg inträde från och med 2012 • Regional kulturplan ett krav, 2012-2014

 4. Syfte • Regionernas frihet och ansvar ökar och kulturen förs närmare medborgarna. • Ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. • Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. • Utvecklad dialog och samspel mellan stat, regional nivå, civila samhället och det professionella kulturlivet.

 5. ”De sju” • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet • Regional museiverksamhet • Konst- och kulturfrämjande verksamhet • Regional arkivverksamhet • Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga • Hemslöjdsfrämjande verksamhet • Regional biblioteksverksamhet

 6. ”Kofferten”

 7. Kulturplanens innehåll • Kulturpolitiskt prioriterade områden (barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, internationellt och interkulturellt arbete) • Regionala förutsättningar • Beskrivning av de sju verksamhetsområdena • Ekonomiska utgångspunkter • Arbetsmetod

 8. Organisation

 9. Dialogformer • Strategiska dialoger, tematiska möten med representanter från landsting/region, kommunerna, professionella kulturlivet och civilsamhället. • Mellanregionala dialoger

 10. Tidplan Kronoberg Landsting/Regionförbund Kulturrådet 1/3-11 Intresseanmälan Kulturrådet tillhanda 5/11-11 Regional kulturplan Kulturrådet tillhanda • 6/12-10 LS Beslut arbetsplan • 8/12-10 RS Beslut arbetsplan • 10/5-11 LS Beslut remissupplaga • 11/5-11 RS Beslut remissupplaga • 11/5-1/8-11 Remissperiod med Open Space 19 maj • 25/10-11 LF Beslut kulturplan • 7/10-11 RF Beslut kulturplan

 11. Följ och delta i arbetet • www.kulturplankronoberg.se

 12. Länsstyrelsen i Kronobergs län

 13. Historia framöver 2011–2015Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län Länsstyrelsen i Kronoberg

 14. Prioriterade områden 2011-2015 • Förbättring av kunskapen om kulturmiljön • Historia och kulturmiljö görs tillgänglig • Kulturmiljön skall var en utvecklingsresurs

 15. Hemslöjden i Kronobergs län

 16. Ideell förening är huvudman för två länshemslöjdskonsulenter, textil och hård slöjd. • Länshemslöjdskonsulenternas uppdrag är att i hela länet tillvarata och förnya hemslöjd utifrån ett • Näringslivsperspektiv • Kulturarvsperspektiv • Kunskapsförmedlande perspektiv • som kulturyttring och näringsgren

 17. Roll Vi arbetar med en deltagarkultur och har en övergripande bred roll som ledare, nätverksbyggare och kunskapsförmedlare med kvalitetsaspekten som ledord.

 18. Vi vill arbeta för: • Främja bevarande och nyskapande inom hemslöjdsområdet • Fortsätta utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten • Verka för att utveckla befintliga mötesplatser för samarbeten och skapa nya sådana • Arbeta med hemslöjdskulturen som utvecklingspotential inom kreativa sektorn och det civila samhället • Arbeta vidare med hållbar utveckling, mångfald och hemslöjdens betydelse för hälsa och välmående • Framtida mål: Förutom ovannämnda utvecklingsinsatser vill vi verka för hemslöjd som en potential i besöksnäringen.

 19. Kulturparken Småland AB

 20. Kulturparken Smålands mötesplatser Smålands museum Sveriges glasmuseum Kulturarvscentrum SmålandKronobergsarkivet Utvandrarnas Hus ? Möbelmuseet i Lammhult IKEAs museum i Älmhult Ångaren Thor Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm Kronobergs slottsruin

 21. Roll Bevara och tillgängliggöra kulturarvet – ingen myndighet • Expert, kunskapsspridare • Strategisk resurs • Skapa debatt • Värd/samverkanspart – kulturinstitutionernas roll i framtiden?

 22. Samarbete Kommuner pedagogik, arkeologi, byggnadsvård, föreläsningar, expertråd,utbildning,remisser, bruksarkivet i Lessebo Föreningslivet Hembygdsföreningarna,arkeologiska föreningen, arkivförbundet Historiska föreningen,Kronobergsarkivets 98 medlemmar Andra aktörer Svenska Kyrkan, Hemslöjden, Cirkus i glasriket, Weak, Reaktor Sydost , scouterna, andra museum, andra kulturinstitutioner

 23. Kronobergs Läns Hembygdsförbund