1 / 65

Deklarationsseminarium

Deklarationsseminarium. 2011. Välkommen!. Inledning. Generaldirektör Ingemar Hansson. Dags att deklarera!. Den 22 mars öppnar den elektroniska deklarationen 7 429 076 inkomstdeklarationer skickas ut (en ökning med ca 40 000 mot föregående år)

reece
Télécharger la présentation

Deklarationsseminarium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Deklarationsseminarium 2011 Välkommen!

 2. Inledning Generaldirektör Ingemar Hansson

 3. Dags att deklarera! • Den 22 mars öppnar den elektroniska deklarationen • 7 429 076 inkomstdeklarationer skickas ut (en ökning med ca 40 000 mot föregående år) • Skickar ut 2,7 miljoner deklarationsblanketter i veckan • Lätt att göra rätt - 60,3 miljoner kontrolluppgifter har kommit in

 4. Se över din ekonomi! • Ta tillfället i akt och se över din ekonomi • Har du rätt jämkning? • Pensionärer och andra med flera utbetalare kan riskera att få kvarskatt

 5. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel • Lätt att deklarera för de flesta • Använd våra e-tjänster och vår webbplats • Deklarationsportal på vår webbplats • Extraöppet i Skatteupplysningen Deklarera i god tid!

 6. Förenklar där vi kan • Fortfarande svårt och många fel inom t.ex. kapitalområdet och reseavdragen • Förenklingar för inlösenrätter och premieobligationer - 160 000 personer behöver inte lämna K4-bilaga • I år kommer 48 000 personer med pension från Finland att få information i deklarationen

 7. Deklarera elektroniskt! • Mer än 99 procent kan deklarera elektroniskt • I år är målet 65 procent ca 4,8 miljoner personer • Nyhet i år – Smartphone! • Enkelt och färre fel • Ny skatteuträkning • Kvittens/Besked

 8. Ändringar i lagstiftningen i 2011 års deklaration Skattedirektör Tommy Carlsson

 9. Nyheter i korthet • Sänkt takbelopp vid uppskov med vinst från bostadsförsäljning - från 1 600 000 kr till 1 450 000 kr per bostad • Ca 100 000 deklaranter får betala fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt för tomtmark med byggnad < 50 000 kr – lägre skatt • Höjt jobbskatteavdrag • Höjt grundavdrag för pensionärer

 10. Nedsättning av egenavgifter för enskilda näringsidkare • Måste begära själv, ny ruta i deklarationen • Rätt till nedsättning med 5 procent, dock högst 10 000 kr • Överskott av aktiv näringsverksamhet över 40 000 kr • För de som är mellan 26 och 65 år • Den som bedriver verksamhet inom jordbruk- eller fiskerisektorn ska redovisa stöd på blankett N9

 11. Husarbete Rättslig expert Pia Blank Thörnroos

 12. 300 000 fler får husavdrag • I 2011 års deklaration har 1 087 099 personer fått (preliminär) skattereduktion för husarbete med totalt 14,1 miljarder kronor • I deklarationen 2010 medgavs skattereduktion för husarbete med 10, 4 miljarder (780 000 personer)

 13. Fördelning • 236 754 personer har fått skattereduktion för hushållsarbete • 762 016 personer har fått skattereduktion för ROT-arbete • 86 450 personer har fått skattereduktion för såväl hushållsarbete som ROT-arbete

 14. Hushållsarbete och ROT-arbete • Den som har fått skattereduktion för hushållsarbete (RUT) har i snitt fått ca 3 900 kr i skattereduktion • Den som har fått skattereduktion för ROT-arbete har i snitt fått ca 14 900 kr Motsvarande siffror 2009 var 4 200 kr respektive 14 900 kr

 15. Fler små belopp än maxbelopp • 54 670 personer har utnyttjat maximal skattereduktion 50 000 kr • 266 371 personer får skattereduktion med maximalt 1 000 kr

 16. Köparen ansvarar för uppgifter om skattereduktionen • Skattereduktionen som medges under året är preliminär • Först i samband med att deklarationen lämnas ansöker kunden själv om skattereduktion • Det är köparen av husarbete som ansvarar för att uppgifterna om skattereduktion är riktiga • Skattereduktion för husarbete medges bara för arbetskostnad • inte för material • inte för maskinkostnader

 17. Om ansökan om skattereduktion görs på felaktiga grunder kan den som ansöker om skattereduktion: • bli återbetalningsskyldig av för mycket beviljad skattereduktion • påföras skattetillägg på grund av att han eller hon har lämnat oriktig uppgift i deklarationen • bli åtalsanmäld

 18. Beskattning av värdepapper och bostäder Rättslig expert Karin Sköld Berzelius

 19. Försäljning av värdepapper • Skickas till 773 280 personer • 661 786 personer förra året • Innehåller information & exempel för de som sålt aktier, obligationer m.m.

 20. Försäljning av fondandelar Antal kontrolluppgifter 3,4 miljoner (2010) 2,9 miljoner (2009) 3,4 miljoner (2008) Vinster 13,5 miljarder kr (2010) 8,1 miljarder kr (2009) 14,5 miljarder kr (2008) Förluster 3,6 miljarder kr (2010) 4,6 miljarder kr (2009) 7,9 miljarder kr (2008) Försäljning av aktier m.m. Antal kontrolluppgifter 5,6 miljoner (2010) 5,7 miljoner (2009) 5,5 miljoner (2008) Försäljningssumma 531 miljarder (2010) 556 miljarder (2009) 773 miljarder (2008) Kontrolluppgifter

 21. Nyemissioner 2010 • Många nyemissioner under 2010 • Aktieägarna • erbjuds att teckna nya aktier och får därför teckningsrätter • Beskattning • tecknas aktier - ingen beskattning nu • säljs teckningsrätter redovisas detta som försäljning • teckningsrätterna har anskaffningskostnad 0 kr • Exempel - teckningsrätter • Eniro -> ”Försäljning av värdepapper” sid. 9

 22. Inlösen 2010 • Sju bolag på Stockholmsbörsen som löst in aktier • Använt två olika inlösensätt • Inlösenrätter • Öresund • Split och obligatorisk inlösen • Betsson AB • Entraction Holding AB • HiQ International AB • Net Entertainment NE AB • Sweco AB • WeSC AB

 23. Beskattning inlösen • Inlösen med inlösenrätter • inlösta aktier redovisas som vanlig aktieförsäljning • säljs inlösenrätterna redovisas detta som försäljning - anskaffning 0 kr • Inlösen med split och obligatorisk inlösen • inlösenaktierna säljs eller så löses de in automatiskt • omkostnadsbeloppet fördelas mellan inlösenaktier och ordinarie aktier • Exempel inlösen - ”Försäljning av värdepapper” sid. 16-17 • Öresundinlösenrätter Sålda inlösenrätter eller inlösenaktier före årsskiftet redovisas i deklarationen 2011. Om sålt under 2011 görs redovisning i deklarationen 2012. • Betssoninlösen med split

 24. Inlösenrätter och teckningsrätter • Bara sålt inlösenrätter och vissa teckningsrätter • Ingen extra redovisning för nästan 14 000 personer! • Hela försäljningssumman är vinst - Skatteverket förtrycker vinsten - Deklaranten får information på sin specifikation • Lista på vilka bolag som omfattas finns på Skatteverkets webbplats

 25. Inlösenrätter, teckningsrätter och premieobligationer • Ytterligare drygt 147 000 som löst in premie-obligationer slipper lämna extra redovisning • Innebär att totalt drygt 160 000 deklaranter slipper lämna redovisning på blanketter • Om man även sålt andra värdepapper förtrycks inte vinsten – alla försäljningar måste redovisas • Enklare om man deklarerar på internet

 26. Information om aktier m.m. • www.skatteverket.se • Deklarera 2011 /Värdepapper/försäkringar www.skatteverket.se/aktiehistorik • Nytt! Nu med information om alla marknadsnoterade bolag

 27. www.skatteverket.se/aktiehistorik

 28. Information om hur man räknar ut sin vinst, förlust och sitt uppskovsbelopp: Försäljning av småhus och ägarlägenhet (SKV 379) Skickas till 127 849 personer 120 019 personer förra året Försäljning av bostadsrätt (SKV 321) Skickas till 128 150 personer 129 458 personer förra året Försäljning av bostad och uppskov www.skatteverket.se

 29. Uppskov privatbostäder • Nytt lägre maximalt uppskovsbelopp för bostäder som sålts under 2010 • Max 1 450 000 kr för bostad - tidigare 1 600 000 kr • Preliminärt uppskov • Beloppen har beslutas vid deklarationen 2010 • Det särskilda tillägget på 10 procent har slopats • Istället för det särskilda tillägget får man betala schablonintäkt

 30. Uppskov privatbostäder • Schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång tas upp i kapital • Innebär 0,5 procent av uppskovsbeloppet i skatt • Beloppet förtrycks på inkomstdeklarationen • Totala uppskovsbeloppen efter deklarationen 2010är 242 miljarder kr (förra året 233 miljarder kr)

 31. Uthyrning av privatbostäder • Schablonavdraget för uthyrningar under 2010 är 12 000 kr • För den som hyr ut under 2011 höjs schablonavdraget till 18 000 kr (deklarationen 2012)

 32. deklarationen 2010 (ink år 2009) 64 000 personer redovisad inkomst 1,4 miljarder deklarationen 2009 (ink år 2008) 70 000 personer redovisad inkomst 1,6 miljarder Redovisning av uthyrning Vanligast och störst belopp i storstäderna Drygt 15000 personer i Stockholm – inkomster närmare 500 miljoner kronor

 33. Fastighetsavgiften • Fastighetsavgiften höjs till 6 387 kr eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. • förra året 6 362 kr • Småhus utan byggnadsvärde • Tomt byggd med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde. • Kommunal fastighetsavgift istället för statlig fastighetsskatt från och med deklarationen 2011. • Tomtmark bebyggd med småhus på ofri grund.

 34. PAUS

 35. Kay Kojer verksamhetsutvecklare E-deklarationen – 2011 ”Appsolut”

 36. Smartphones • Applikationer för Iphone, Ipad och Androidmobiler • Webbanpassad lösning för andra smartphones • Godkänna deklarationen och göra reseavdrag • Löpande nyhetsinformation

 37. Fem sätt att deklarera elektroniskt • Knapptelefon • Sms • Smartphone med säkerhetskod (PIN-kod) • Webben med säkerhetskod (PIN-kod) • Webben med e-legitimation

 38. Alla kan deklarera elektroniskt • I år även företagare med flera verksamheter (NEA-bilagan) och de som ska deklarera en N9-bilaga. • Förra året drygt 59 procent eller 4,3 miljoner personer av 7,2 miljoner möjliga e-deklaranter • 80-talisterna bäst – födda 1988 81,5 procent • 30-talisterna lägst andel – födda 1929 38,8 procent • De allra flesta deklarerar de sista dagarna – 489 646 personer näst sista dagen och 346 201 personer sista dagen förra året

 39. Kapacitet ????? Tröghet, förändrings- vilja!!!!!! 25% 50%

 40. Webben gör jobbet • Fördelar med att deklarera med e-legitimation: • Systemet summerar • Systemet för över belopp mellan rutor • Risken för fel och misstag minskar • Det går att deklarera igen • Kvittens • E-legitimation behövs bland annat för: • Försäljning av bostad, värdepapper • Redovisning av näringsverksamhet

 41. Varför pappersdeklaration? • Många vet inte att de kan deklarera t ex försäljning av bostad via nätet • Vissa tror att de måste betala kvarskatt tidigare om de deklarerar elektroniskt • Ifyllda blanketter från bankerna på försäljning av värdepapper – slipper fylla i på nätet • Ju mer komplicerade deklarationer, desto vanligare med papper – Danderydsbor deklarerar oftare på papper än Botkyrkabor

 42. Framtiden i ett föränderligt perspektiv • "Jag har rest land och rike runt och talat med de kunnigaste människorna, och jag kan försäkra er om att datorer är en trend som kommer att vara högst ett år" Ansvarig utgivare på förlaget 'Prentice Hall', 1957 • "Det finns inget skäl till att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem." Ken Olsen, vd, styrelseordföranden och grundare av Digital Equipment, 1977 • "Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1.5 ton." Popular Mechanics, 1949 • "Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer." IBM's styrelseordföranden, Thomas Watson, 1943 • "Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet." 12 maj 1996. Ines Uusman, IT-ansvarig minister -Vet hon kanske något vi inte vet??

 43. På internationell nivå ser man att mobilsurfandet går om datorsurfandet 2014 • När det gäller Sverige så räknar vi med att mobilsurfandet går om datorsurfandet ett år tidigare en på internationell nivå.

 44. Det man föds med är naturligt!!!!

 45. Dags för demonstration!

 46. Kontorschef Eva Bergstedt Skatteinformatör Louise Enström Service till medborgarna

 47. Skatteupplysningen • Besvarade 4,5 miljoner samtal 2010 • Ca 375 000 frågor via e-post • Kraftig ökning av samtal och e-post inför 2 maj • Utökade öppettider • Utökad bemanning

 48. Skatteupplysningen • Många är väldigt nöjda med vår service • Nummer 177 i kön – men 97 handläggare besvarar frågorna, besvarar många samtal inom 3 till 5 minuter • Skatteverket tar ett gemensamt ansvar för telefonservicen under året och bemannar upp med utökad resurs från kontoren • Besvarade över 63 000 samtal den 3 maj förra året

 49. Öppettider i skatteupplysningen0771-567 567 • tisdag 26 april 8 - 22 • onsdag 27 april 8 - 22 • torsdag 28 april 8 - 22 • fredag 29 april 8 - 20 • lördag 30 april 9 - 16 • söndag 1 maj 9 - 22 • måndag 2 maj 8 - 22 (normaltid måndag – torsdag 8 - 18, fredag 8 - 16)

More Related