1 / 52

Parbaudes darbi un to sastadi ana

Parbaudes darbi un eksameni ir verteanas lidzekli . Parbaudes darba merki . Diagnostika NoverteanaAtlaseSertifikata izsniegana . Musdienu verteanas metou centrala ideja . saistiba starp macibu procesu un verteanas metou formu un saturu . Verteanas veidi . Pec merkiemDiagnosticejoaForm

remy
Télécharger la présentation

Parbaudes darbi un to sastadi ana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Parbaudes darbi un to sastadiana

  2. Parbaudes darbi un eksameni ir verteanas lidzekli

  3. Parbaudes darba merki Diagnostika Noverteana Atlase Sertifikata izsniegana

  4. Musdienu verteanas metou centrala ideja saistiba starp macibu procesu un verteanas metou formu un saturu

  5. Verteanas veidi Pec merkiem Diagnosticejoa Formativa jeb attistoa Summativa

  6. Verteanas veidi Pec vietas macibu procesa Ievadverteana Karteja verteana Robeverteana Nobeiguma verteana

  7. Verteanas veidi Pec iesaistitam personam Paverteana Savstarpeja verteana Skolotaja verteana

  8. Verteanas veidi Pec informacijas vakanas veida Noveroana Aptauja Dokumentu analize

  9. Verteanas veidi Pec parbaudes veida Mutvardu parbaude Rakstiska parbaude Snieguma parbaude Kombineta parbaude

  10. Verteanas veidi Pec parbaudes darba uzdevumu verteanas specifikas Subjektivi vertejami uzdevumi Objektivi vertejami uzdevumi

  11. 10 ballu skalas lietoana un izglitibas standarts

  12. Parbaudes darbu struktura vidusskolam

  13. Parbaudes darbu struktura pamatskolam

  14. Parbaudes darba programma 1.Merkis; 2.Parbaudes darba adresats; 3.Parbaudes darba uzbuve: dalu apraksts, paredzetais laiks, dalu vertejuma ipatsvars, 4. Parbaudamie satura elementi; 5. Izmantotie materiali; 6. Uzdevumu veidi un prasme, kas tiks parbauditas ar iem uzdevumiem; 7. Verteanas principi; 8. Skolenam nepiecieamie materiali.

  15. Parbaudes darba programma temai Ekonomikas priekmets un butiba

  16. Parbaudes darbu raksturo Ticamiba jeb derigums Droums Racionalisms Pienemamiba jeb adekvatums

  17. Ticamiba Saturiska ticamiba Labi prezente macibu programmas saturu Atbilst macibu kursa tematiska sadalijuma proporcijam Atbilst kursa apgustamo prasmju procentualam sadalijumam Satur tikai tadus uzdevumus, kas attiecas uzmacibu kursa merkiem Piedava tikai atbilstoas grutibas pakapes uzdevumus Neietver neko tadu, kas netiek macits

  18. Ticamiba Formala ticamiba Darbs uzskatami parada, ko ar o darbu domats parbaudit. Uzdevumi atspogulo ne vien macibu saturu, bet ari visa kursa merkus

  19. Droums Faktori, kuri ietekme droumu Parbaudes darba apjoms Testelementu grutibas pakape Testelementu viendabigums Uzdevuma izveles iespejas Izmantotie testelementu veidi Verteanas kvalitate Noradijumu skaidriba Mineana Norakstiana

  20. Verteanas objektivitate un subjektivitate Atbilu izveles uzdevumi Iso atbilu uzdevumi Strukturetie uzdevumi Strukturetas esejas Nestrukturetas esejas

  21. Verteanas metodiskie panemieni Ievadverteana Latvieu valoda: Macibu plans vai ligums Jautajumi un atbildes Darbs ar tekstu Uzdevumi /testveida/ Noveroana Diagnosticejoais diktats Parrunas

  22. Verteanas metodiskie panemieni Ievadverteana Latvieu literatura: Noveroana Stastijums Lasitaja dienasgramata Domraksts Macibu ligums Aptauja Asociaciju veidoana

  23. Verteanas metodiskie panemieni Karteja verteana Latvieu valoda: Noveroana Macibu diktats Atstastijums, domraksts, eseja Diskusija Kriteriju verteanas kartes: pavertejuma, paru/ grupu Vingrinajumi, testveida uzdevumi Parskatu tabulas Grupu projekts Darba mapes Mutvardu uzstaanas, video vai audio ieraksts

  24. Verteanas metodiskie panemieni Karteja verteana Latvieu literatura: Atstastiana Apraksta veidoana Ilustraciju veidoana Insceneana Pavertejuma kartes Radoa rakstiana Darba mapes Izteiksmiga runa Domraksts

  25. Verteanas metodiskie panemieni Robeverteana Latvieu valoda: Parbaudes darbs Diktats ar uzdevumu Mutvardu, rakstveida atbildes uz jautajumiem Darba mapes Petijums Atstastijums, domraksts, eseja

  26. Verteanas metodiskie panemieni Robeverteana Latvieu literatura: Parbaudes darbs Diskusija Scenarija rakstiana, videofilmas uznemana Pavertejuma kartes Darba mapes Ieskaite Domraksts vai recenzija Lasitaju konference Referats

  27. Verteanas metodiskie panemieni Nobeiguma verteana Latvieu valoda: Parbaudes darbs Darba mapes Grupas projekts Domraksts, eseja Referats Macibu ligums

  28. Verteanas metodiskie panemieni Nobeiguma verteana Latvieu literatura: Macibu ligums Darba mapes Grupas projekts Zinojumi Domraksts vai eseja Ieskaite

  29. 1.Objektivi vertejami uzdevumi 1.1Atbilu izveles uzdevums Uzdevuma nosacijums/Atzime pareizo atbildi. Uz katru jautajumu ir tikai vien pareiza atbilde/ Jautajuma pamatdala /Iedomatas Svotu valsts visi iedzivotaji rao makkeres vai makkeru spoles. Visas fabrikas un stradnieki ir pilniba nodarbinati.Valdnieks grib raot vairak makkeres. Kadu padomu jus vinam dotu?/ Atslega A.Samazinat makkeru spolu raoanu Maldinataji B. Palielinat makkeru raoanas apjomu C.Izdot paveli par makkeru raoanas apjoma palielinaanu D.Nekada gadijuma nepalielinat makkeru raoanu

  30. Atbilu izveles uzdevumi Ieteikumi sastadot os uzdevumus Jautajuma pamatdalai jasatur visa nepiecieama informacija, lai uzdevums butu neparprotams Jautajumam nevajadzetu parbaudit zinaanas par mazsvarigiem faktiem Atslegam jabut neapaubami pareizam un maldinatajiem neapaubami nepareiziem Visam atbildem, ari maldinatajiem jabut realiem Visiem atbildes variantiem katra jautajuma jabut ticamiem un paraleliem Nekad nepiedavat atbildi visi minetie un censties izvairities no varianta neviens no minetajiem Raugies, lai visi vienas atbildes varianti savstarpeji izslegtu cits citu / vairak pat 5%, 7%/ Jautajuma pamatdalas formulejuma vairies lietot noliegumu Raugies, lai jautajuma pamatdala nesaturetu gramatiskas norades uz pareizo atbildi/ piem nosauc ekonomisti/ Sakarto katra jautajuma atbildes variantus kada noteikta seciba/alfabeta, ja valstis, pieaugoa skaitliska vertiba, pieaugos atbilu garums/ Pareizas atbildes izkarto jaukta seciba

  31. Pareizas vairakas atbildes. dots pareizo atbilu skaits Piemers Kuras divas ipatnibas raksturigas komandekonomikai? A. planota raoana; B. cenu mehanisma darbiba; C.ieinteresetiba un izveles briviba; D.sabiedriskais ipaums.

  32. Atbilu izveles uzdevums- nav dots pareizo atbilu skaits Kuras ipatnibas raksturigas briva tirgus ekonomikai? A.privatipaums; B.sabiedriskais ipaums; C.planota raoana; D.ierobeota valdibas loma;

  33. Atbilu izveles uzdevums Nepiecieams atbildes pamatojums (isi) Bankas pelna ir: A.depozitu procents; B.kreditu procents; C.starpiba starp kredita un depozita procentiem; D.starpiba starp bankas izdevumiem un ienemumiem. Atbildi pamatot!

  34. 1.2.Vertejuma izveles uzdevumi Izlasi talak dotos apgalvojumus. Ja apgalvojumam piekriti, tad lodzina ieraksti +, ja nepiekriti, tad 1. Atseviku nozaru aizsardziba valsts aizsardzibas intereses ir viens no argumentiem par labu tirdzniecibas barjeram. 2. Brivas tirdzniecibas apstaklos dzives limenis vienmer ir zemaks neka tad, ja butu ieviesti importa tarifi.

  35. Vertejuma izveles uzdevumi ar atbildes pamatojumu Izlasi talak dotos apgalvojumus. Ja apgalvojums ir pareizs, tad lodzina ieraksti +, ja nepareizi, tad Pamato apgalvojumu Latvijas Banka palielina rezerves normu, lai palielinatu naudas daudzumu apgroziba. Pamatojums____________________________

  36. Kludu laboanas uzdevums Noverte apgalvojuma pareizibu- nepareiza apgalvojuma veic vienu parveidojumu. Inflacija ir naudas vertibas jeb pirktspejas pieaugums. Parveidojums- inflacija ir naudas vertibas jeb pirktspejas samazinaanas. nepareiza apgalvojuma veic divus parveidojumus. Inflacija ir naudas vertiba, jeb pirktspejas pieaugums. Parveidojumi: a) inflacija ir naudas vertibas jeb pirktspejas samazinaanas, b) deflacija ir naudas vertibas jeb pirktspejas pieaugums.

  37. 1.3.Savietoanas uzdevumi. Jasavieno teikuma sakums un beigas. 1.Valdiba nosaka kvotas, lai.. 2.Muitas tarifus samazina, lai. 3.Valdiba var subsidet vietejo rupniecibu, lai.. 4. Dempings ir konkreta raotaja speciali veikts pasakums, lai. Acenas padaritu konkuretspejigas vieteja tirgu. B. vajinatu konkurentus C.. reguletu precu iepluanu no noteiktam valstim D.. veicinatu precu, pakalpojumu izveanu uz arzemem.

  38. Savietoanas uzdevumi. Savieto terminu un ta skaidrojumu

  39. Savietoanas uzdevums Savieto situaciju un terminu

  40. Uzdevums var but ari tabulas forma

  41. Sarindoanas uzdevumi Sarindo pareiza seciba Latvijas lielakos eksporta partnerus (sakot ar lielako): Krievija, Vacija, Lielbritanija, Somija.

  42. 1.4.Iso atbilu uzdevums Nosauc naudas vienibu ES? Nosauc svarigako Latvijas eksporta preci

  43. 1.5.Tuko vietu aizpildianas uzdevums Jaieraksta vairaki vardi. Personiga budeta sastadianas process parasti ietver tris obligatos pasakumus:., .., .. Jaieraksta viens vards. Loti biei tas ir termins. Ja planotie uzdevumi ir lielaki neka ienakumi, tad budeta ir. Atbilu varianti doti pec katra teikuma. Piemers, Ja ienakumi parsniedz izdevumus, tad ir (deficits, parpalikums). Atbilu varianti doti teksta sakuma vai beigas. Piemers, Cilveku vajadzibas ir , tapec katra sabiedriba ir jadara (neierobeotas, ierobeotas; izvele). Visam brivajam vietam jabut vienada lieluma. Nav doti atbilu varianti. Piemers, Saskana ar E.Engela atklato likumu, palielinoties ienakumiem, samazinas izdevumi precem, bet palielinas izdevumi precem. Krustvardu mikla.

  44. 2.Subjektivi vertejami uzdevumu 2.1.Uzdevumi ar matematisku risinajumu Janis panema krediti banka Ls 1000 uz pusgadu. Bankas kredita procenti- 8%, depozita procenti 4%. Cik Ls atdos Janis bankai?

  45. Parskata tabulu izveidoana. 2.2.Statistikas tabulu un datu analize

  46. 2.3.Diagrammu sastadiana un analize Piemers. Dota diagramma. Skoleniem jaatbild uz jautajumiem. Par cik procentiem pieaudzis rupnieciskas raoanas apjoms 2000.gada pirmaja pusgada salidzinajuma ar 1999.gada pirmo pusgadu? Kapec 1999.gada rupniecibas produkcijas apjoms samazinajas?

  47. 2.4. Shemu izveidoanas analize Izveidot stastijumu, izmantojot shemu! Zemi ienakumi Zems Raigums Zemi ietaupijumi Zemas investicijas Izmantojot nabadzibas burvju loku, raksturo vaji attistito valstu risinamas problemas! Papildini vai izveido shemu!

  48. 2.5.Darbs ar tekstu Janis Krauklis, stradajos students: Jau daus meneus veicu savu terinu analizi pec katra pirkuma saglabaju ceku un to iegramatoju blocina. Patiesiba biju parsteigts, ka lielu dalu izdevumu veido tiei partikas iegade. Kop ta laika cenos ierobeot savas gaitas uz lielveikaliem, ta vieta pa celam uz majam iegrieos vieteja tirgu. Finansialais efekts bija fantastisks, proti, tagad no savas algas var atlicinat naudu ari citam lietam, ne vien kredita maksajumiem un partikai. Ka Janis veido savu budetu?

  49. 2.6. Esejas 1. Atbildes uz jautajumiem- 3-4 teikumu 2.Eseja Temas Manas domas par kabatas naudu Uznemeja tris veiksmes noslepumi

  50. 2.7. Zimejumu, reklamu un karikaturu analize

  51. 2.8.Kontroldarbs ar pikeri

  52. Pec parbaudes darba sastadianas: Vai uzdevums atbilst standartam un programmai? Vai ir parbaudianas verts? Vai tas ir labakais parbaudes veids? Vai diagrammas ir skaidras un apzimejumi precizi? Vai uzdevums ir sastadits, nemot vera skolena attistibas limeni? Vai ir tikai viena pareiza atbilde? Vai uzdevums ir labi organizets?

  53. Paldies par uzmanibu!

More Related