Download
zv rin ts advok ts aivars bl mi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš

Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš

312 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PPP ietvaros veikto darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli. Problemātika. Iespējamie ieguvumi, piemērojot speciālu PVN aplikšanas režīmu PPP ietvaros veiktajiem darījumiem. Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš

 2. Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2. panta otrā daļa nosaka: Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi ir: 1) preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš; 2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš; 3) preču imports.

 3. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS Preces vai pakalpojuma vērtība Nodokļi Realizējot PPP projektu, kopējās izmaksas veido arī PVN maksājums pakalpojuma sniedzējam vai preces piegādātājam.

 4. - Ja PPP projekta ietvaros ir paredzēts, ka publiskā persona iegūst īpašumā nekustamo īpašumu, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN. - Ja PPP projekta ietvaros ir paredzēts veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN. !!! Šo PVN maksājumu valsts budžetam tā maksāšanas brīdī ir jāsedz publiskai personai vai privātā persona to kreditē no saviem līdzekļiem, kas arī sadārdzina projekta realizāciju.

 5. Publiskais partneris Valsts Privātais partneris PIRKUMS UZ NOMAKSU Tiek uzcelta ēka un īpašuma tiesības nodošanas brīdī iegūst Pasūtītājs, bet par to jānorēķinās ilgākā laika posmā 1. Īpašuma tiesības uz preci 2. Preces vērtība ilgākā laika posmā + PVN PVN par visu preces vērtību līdz nākamam taksācijas periodam (nākamā mēneša 15. datumam)

 6. Publiskais partneris Valsts Privātais partneris LĪZINGS (FINANŠU) Tiek uzcelta ēka un īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai tad, kad būs veikta visa samaksa, bet samaksa veicama ilgākā laika posmā. 2. Īpašuma tiesības uz preci 1. Preces vērtība ilgākā laika posmā saskaņā ar līgumu+ PVN PVN par visu preces vērtību līdz nākamam taksācijas periodam (nākamā mēneša 15. datumam)

 7. Publiskais partneris Valsts Privātais partneris NOMA (OPERATĪVAIS LĪZINGS) Tiek uzcelta ēka un nav paredzēts, ka īpašuma tiesības iegūst Pasūtītājs, Pasūtītājs tikai var ēku lietot. 1. Lietošanas tiesības uz preci 2. Samaksa par preces lietošanu konkrētā periodā + PVN PVN par preces lietošanu katru periodu !!! Nav paredzēts, ka publiskais partneris iegūst īpašuma tiesības uz preci!

 8. Publiskais partneris Valsts Privātais partneris Būvdarbi Pašvaldība pasūta veikt būvdarbus un samaksu veic par veiktajiem darbiem, īpašuma tiesības jau sākotnēji tiek reģistrēta publiskai personai. 1. Būvdarbi 2. Samaksa par būvdarbiem (var būt arī ilgākā laika posmā) + PVN PVN par nodoto būvdarbu vērtību līdz nākamam taksācijas periodam (nākamā mēneša 15. datumam)

 9. Priekšnodoklis: pievienotās vērtības nodokļa summa, kas: - norādīta apliekamajai personai izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai, - samaksāta avansā par precēm vai pakalpojumiem.

 10. Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē.

 11. Publiskais partneris nevar atskaitīt samaksāto PVN kā priekšnodokli, ja iegādātā prece vai pakalpojumi netiek izmantoti ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. Publiskais partneris preci vai pakalpojumu iegādājas, lai veiktu savas funkcijas, kas nav ar nodokli apliekamas darbības. Ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot gan apliekamiem, gan neapliekamiem darījumiem, atskaitāmā priekšnodokļa apmēru nosaka pēc paredzamās nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas

 12. publiska persona — Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas. Tās darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem. atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt sava manta. iestāde — institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finansu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs personāls.

 13. Privātpersona PVN Iestāde PVN atvasināta publiska persona PVN Latvijas Republika Problēma

 14. Risinājumi • - PPP darījumus atbrīvot no PVN. • Ļaut publiskai personai PPP projektā veiktajiem maksājumiem kā priekšnodokli atskaitīt visus veiktos PVN maksājumus.

 15. PALDIES!