1 / 14

Odvetvie A

Členská základňa : ca. 50.000 firiem – prevažne MaS podnikatelia. Zastrešujúca organizácia. Členovia : viac ako 100 priemyselných výskumných zväzov z celej oblasti hospodárstva. Odvetvie A. Odvetvie B. Odvetvie Z. Odvetvie C. Netzwerk Internationale Technologiekooperation

rhett
Télécharger la présentation

Odvetvie A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Členská základňa:ca. 50.000 firiem – prevažne MaS podnikatelia Zastrešujúca organizácia Členovia:viac ako 100 priemyselných výskumných zväzov z celej oblasti hospodárstva . . . Odvetvie A Odvetvie B Odvetvie Z Odvetvie C

 2. Netzwerk Internationale Technologiekooperation Sieť medzinárodnej technologickej spolupráce Iniciatíva Spolkového ministerstva hospodárstva a technológií pre malých a stredných podnikateľov

 3. AiF ako kompetenčné centrum pre podporu výskumu a vývoja malých a stredných podnikov AiF odvetvovo široký AiF firemne špecifický AiF orientovaný na odb. školy AiF internacionálny IGF Podpora spoločného priemyselného výskumu malých a stredných podnikov (MSP) FH³ Nositeľ projektu Aplikovaný výskum na odborných školách v spojitosti s hospodárstvom PRO INNO II Nositeľ projektu PROgram podpory a posilnenia INNOvačnej kompetencie strednej vrstvy podnikateľov ZUTECH IGF-Iniciatívny program technológií budúcnosti pre malých a stredných podnikateľov TRAFO Nositeľ projektu Program pre TRAnsférovo orientovaný výskum (FOrschung) na odborných školách v Nordrhein-Westfálsku NEMO Nositeľ projektu Program pre sieťové riadenie-východ Geschäftsstelle Berlin I-002-0304 intec.net Sieť medzinárodnej technologickej spolupráce s 15 kontaktnými kanceláriami vo východnej Európe, Číne a Indii Hospodárske kooperácie Príprava medzinárodných kooperácií technických služieb

 4. intec.net und PRO INNO II

 5. FuE - Výskumné a vývojové kooperačné projekty Nemecké firmy Firma alebo výskumné pracovisko Nemecko alebo zahraničie Výmena pracovníkov Geschäftsstelle Berlin II-103a-1102 PROgram INNOvačné kompetencie Firma alebo výskumné pracovisko Nemecko alebo zahraničie Nemecké firmy Unternehmen aus Deutschland

 6. Formy kooperačných projektov s nemeckými malými a strednými podnikmi vhodné pre slovenské subjektyKU (Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen)- spolupráca vo výskume a vývoji medzi minimálne dvomi podnikmi. Podporované sú projekty s vyváženým partnerským vzťahom vo vývoji a výskume, ktoré významne zvýšia technologickú úroveň firiem. Základom spolupráce je spoločný záujem na riešení projektu a nesmie byť riešený formou objednávky inovačnej činnosti u partnera. Cieľom projektu je posilnenie hospodárskej potencie firiem podieľajúcich sa na projekte a spoločné uvedenie produktu na trh.KF (Kooperationsprojekte Unternehmen und Forschungseinrichtungen) - spolupráca vo výskume a vývoji medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami. Podporované sú projekty s vyváženým partnerským vzťahom vo vývoji a výskume. Základom spolupráce je spoločný záujem na riešení projektu a nesmie byť riešený formou objednávky inovačnej činnosti u výskumnej inštitúcii. Cieľom projektu je vývoj nového produktu (tiež metodiky alebo technologického postupu), ktoré sú svojou funkciou, parametrami alebo vlastnosťami zretelne inovované v porovnaní s obdobnými produktami vyskytujúcimi sa na trhu. V rámci kooperačnej zmluvy musia byť zakomponované úlohy partnerov a definované aj podiely na ziskoch, ako aj ochranné a užívacie práva.KA (Kooperationsprojekte eines Unternehmens mit einem FuE- Auftrag an eine Forschungseinrichtung) - spolupráca vo výskume a vývoji medzi jedným podnikom a jednou výskumnou inštitúciou formou objednávky práce, financovanej z podporných prostriedkov Spolkového ministerstva hospodárstva a technológií. Táto je priamo uhradená dodávateľovi práce nemeckým objednávateľom. Cieľom projektu je vývoj nového produktu (tiež metodiky alebo technologického postupu), ktoré sú svojou funkciou, parametrami alebo vlastnosťami zretelne inovované v porovnaní s obdobnými produktami vyskytujúcimi sa na trhu. V  zmluve musia byť definované úlohy a rozsah činnosti výskumnej inštitúcie vrátane dodacích termínov a plánu úhrad platieb, ako aj ochranné a užívacie práva.P - (Personalaustausch) - pobyty personálu v rámci výskumno- vývojového projektu sú financované 3 až 24 mesačné pobyty pracovníkov z nemeckého MSP na výskumné pracovisko, resp. podnik, alebo pobyt pracovníkov z výskumnej organizácie (štátnej, súkromnej, univerzitné pracovisko a pod.), resp. podniku v nemeckom firme. Pri pobyte zahraničných pracovníkov je dotácia z podporných prostriedkov Spolkového ministerstva hospodárstva a technológií. 2 000,0 – Eur osoba/mesiac.

 7. Medzinárodné kooperácie v rámci PRO INNO Medzinárodné projekty Národné projekty 16 % 84 %

 8. Kooperačné projekty so zahraničnými partnermi 81 projektov s partnermi z ostatných krajín 13 % 230 projektov s partnermi zo západnej Európy 36 % 332 projektov s partnermi z východnej Európy 51 % Stand 04/2006

 9. Top 10 kooperačných partnerov z nemeckými malými a strednými firmami Partneriz 56 krajín 17podporovaných projektov D-SK od roku 1996 Z toho v súčasnosti bežia 3 projekty Slovenský partneri: Firmy, vysoké školy, výskumné ústavy Stav 04/2006

 10. AiF- kontaktné kancelárie v 13 krajinách 15 kontaktných kanceláriíBieloruskoČínaEstónskoIndiaLotýšskoLitvaPolskoRuskoSlovenskoSlovinskoČechyUkrainaMaďarsko

 11. Služby intec.net intec.net • Podpora pri príprave a tvorbe technologických projektov • Informácie o zaujímavých technologických oblastiach a inovatívnych regiónoch ako aj rámcové podmienky pre výskumné a vývojové kooperácie • Podpora pri prvých kontaktoch s politickými, hospodárskymi a vedeckými inštitúciami • Realizácia kooperačných podujatí doma a v zahraničí

 12. Medzinárodné kooperácie v rámci PRO INNO • Kombinácia • PRO INNO II s EU-programom EUREKA: • Nemecký partner získa bonus 10 % • Slovenský partner môže získať podporné prostriedky • Informácie: • EUREKA-Narodný kordinator pre Slovenskú republiku • Dr. Ing. Martin Kedro • APVV – Agentúra pre podporu výskumu a vývoja • Mýtna ul. č. 23, 811 07 Bratislava • Tel./Fax. (00421) 2 57204559, E-Mail: kedro@sarc.sk

 13. Sieť medzinárodnej technologickej kooperácie Netzwerk Internationale Technologiekooperation Dr. Ingrid Radigk AiF-Geschäftsstelle Berlin radigki@intec-online.net Dr. Milan Sýkora AiF-Kontaktná kancelária Bratislava Tel: 02 52631001 bratislava@intec-online.net www.intec-online.net

 14. Sieť medzinárodnej technologickej kooperácie Netzwerk Internationale Technologiekooperation Ďakujem za Vašu pozornosť !

More Related