Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Компьютер тармоклари топологиялари PowerPoint Presentation
Download Presentation
Компьютер тармоклари топологиялари

Компьютер тармоклари топологиялари

1509 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Компьютер тармоклари топологиялари

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Компьютер тармоклари топологиялари 9-Mаъруза

  2. Режа • Топология, тармок топологияси • Физик топология • Логик топология • Интернет топологиялари • Топологияни танлаш

  3. Топология, тармок топологияси • Топология -курилма ва воситаларининг физик ва геометрик жойлашувини курсатади. • Топология тармокнинг бир неча характеристикаларига таъсир этади. • Тезлик • Хавфсизлик • Масофа

  4. Физик топология (юлдуз топологияси)

  5. Юлдуз топологияси • Топология ЭХМ ларнинг 2 авлодидан бошлаб кулланилиб келинмокда. (тармок ўртасида сервер, атрофларида эса терминаллар). • Хозирги кунда эса тармок ўртасида маълумотларни алмашишга ёрдам берувчи курилма ишлатилади (switch, hub…,)

  6. Авфзалиги/Камчилиги • Тармокка уланган курилмалар тенг равишда утказиш кобилиятини оладилар, ва тезлик узатиш мухитига боглик. • Тармокни куришда мураккаб тизимларни ишлатиш талаб этмайди. • Марказий курилмага богликлиги • Марказий курилма ишдан чикса тизим ёки тармок ишламайди • Марказий курилма тармокнинг бошка бир кисмида жойлашса харажатлар купаяди

  7. Логик топология • Логик топология асосан тармок курилмаларининг ишлаш кетма-кетлиги асосида ташкил килинади. • Масалан: Юлдуз топология физик топология хисобланади. Агар курилмаларнинг маълумот алмашиши кетма-кетлиги маълум бир коида асосида амалга оширилса тармок логик халка топологиясига узгартирилиши мумкин.

  8. Shared Cost Peering agreement UUNet AT&T Transit Internet Backbone Tier 1 Tier 1 IXP IXP Tier 2 ISP ISP ISP Users or Local ISP Tier 3 Group 2 ISP ISP ISP ISP Big ISP Small ISP Small ISP Group 1 Интернет топологилари

  9. Тармок топологияси (USA) Verizon Group AT&T group Other IBP

  10. P2P топология