Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Акцизна политика у Србији PowerPoint Presentation
Download Presentation
Акцизна политика у Србији

Акцизна политика у Србији

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Акцизна политика у Србији

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Акцизна политика у Србији Досадашња кретања Постојеће стање и поређења Могући правци промена

 2. Законски оквир и његове промене • Постојећи Закон о акцизама • донет 2001. године • битне промене акцизне политике и велика административна унапређења: • бројне наменске таксе интегрисане су у акцизе, • пропорционалне стопе замењене специфичним и • успостављена је пуна контрола Министарства финансија над поступком издавања контролних акцизних маркица. • мењан 14 пута • узрок промена углавном потребе повећања пореских прихода, изузеци: • дугорочна акцизна политика на дуванске прерађевине – 2003. • рефакција акцизе на дизел гориво за одређене употребе – 2004. • овлашћење Влади са смањује акцизе на нафтне деривате – 2005. • усаглашавање са ЦЕФТА – 2007.

 3. Кретање прихода од акциза 152,3 • У 2010. укупни акцизни приходи већи 6,7 пута номинално и 2,6 пута реално него у 2001: • од нафтних деривата реално 2,2 пута већи • од дуванских прерађевина реално 7 пута већи • од алкохолних пића реално 20% већи • од кафе реално 2,7 пута већи 22,7

 4. Релативни значај акциза • Током десет година у просеку петина укупних прихода буџета Републике • У првих 10 месеци 2011. године 24% укупних буџетских прихода

 5. Постојеће стање – енергенти Актуелни износи акциза на деривате нафте, децембар 2011. године

 6. Енергенти: постојећа правила ЕУ Динамика изједначавања акцизе на безоловни бензин и дизел

 7. Енергенти - поређења Дизел: износи акциза у ЕУР/л, децембар 2011. Безоловни бензин: износи акциза у ЕУР/л, децембар 2011. ЕУ мин: 0,330 ЕУ мин: 0,359 ТНГ: износи акциза у ЕУР/л, децембар 2011. ЕУ мин: 0,125

 8. Енергенти: планиране измене у ЕУ Кључни елементи предложеног плана* су: • промена пореске основице - уместо количине енергетска вредност • поступно изједначавање пореског оптерећења: • 2018. године износ акцизе на енергенте за општу употребу буде 9,6 ЕУР/ GЈ што значи да се оно: • за бензине снижава са садашњих 11 ЕУР/GЈ , односно за 12,7% • за дизеле повећавана са садашњих 8,9 ЕУР/GЈ, односно за 7,4% • за ТНГ повећава са садашњих 2,7 ЕУР/GЈ, односно за 255,6% • за природни гас повећава са садашњих 2,6 ЕУР/GЈ, односно за 269,2% • увођење посебног еколошког пореза на потрошњу свих енергената чија је основица емисија CO2 у износу од 20 ЕУР/t CO2 * Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

 9. Поређење садашњег и планираног пореског оптеређења енергената у ЕУ

 10. Дуванске прерађевине: постојеће стање • Цигарете • пропорционална акциза 35% • специфична акциза • у 2011. 26 РСД/пак • у 2012. 30 РСД/пак (усклађена између 32 и 33 РСД/пак) • Цигаре и цигарилоси • специфична акциза 15,5 РСД/ком • Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине • пропорционална акциза 35% • Минимална акциза за све дуванске прерађевине: • 100% акцизе наплаћене на најпопуларнију ценовну категорију

 11. Дуванске прерађевине – правила ЕУ ЕУ правила акцизног оптерећења цигарета ЕУ правила минималног акцизног оптерећења на дуванске производе осим цигарета

 12. Дуванске прерађевине - поређења Пропорционална акциза, % МПЦ Специфична акциза, ЕУР/000 ком

 13. Дуванске прерађевине - поређења Учешће акцизе у ППЦ ЕУ мин: до 31.12.2013: 57% ППЦ од 1.1.2014: 60% ППЦ Акцизни принос, ЕУР/000 ком најјефтиније ценовне категорије ЕУ мин: до 31.12.2013: 64 ЕУР/000 од 1.1.2014: 90 ЕУР/000

 14. Дуванске прерађевине - поређења Минимална цена на тржишту, ЕУР/пак • У земљама са релативно високом пропорционалном компонентном истовремено се јављају • сразмерно ниске цене и • сразмерно мали акцизни принос

 15. Алкохолна пића: постојеће стање • Ракија: • од воћа и грожђа 53,83 дин/ л; • од житарица и других пољопривредних сировина 136,55 дин/ л • Жестока алкохолна пића и ликери 87,54 дин/ л; • Нискоалкохолна пића 9,00 дин/ л. • Све врсте пива, осим безалкохолног пива (мање од 0,5% алкохола) 15 дин/л

 16. Алкохолна пића: правила ЕУ • Пиво • основица - алкохолни садржај на један хектолитар пива • минимална акциза 1,87 ЕУР • умањење акцизе до 50% за: • мале пиваре, које годишње производе мање од 200.000 хектолитара пива, • нискоалкохолна пива, са садржајем алкохола испод 2,8% • Вина и пенушава вина: • основица - хектолитар пића, • минимална акциза 0 • Међупроизводи (пића алкохолног садржаја између 1,2% и 22%) • основица - хектолитар производа, • минимална акциза 45 евра • Жестока пића • основица хектолитар чистог алкохола садржаног у пићу • минимална акциза 550 евра по хектолитру чистог етил алкохола. • могућа умањења акцизе до 50% за мале дестилерије (производе мање од 10 хектолитара чистог алкохола годишње).

 17. Алкохолна пића: поређења Пиво, акциза у ЕУР/ 1% алкохола на хектолитар ЕУ мин: 1,87 ЕУР/1% акл/хл Вино и пенушаво вино, акциза ЕУР/хл пића ЕУ мин: 0

 18. Алкохолна пића: поређења Међупроизводи, акциза ЕУР/хл производа ЕУ мин: 45 ЕУР/хл Етил алкохол, акциза ЕУР/хл чистог алкохола ЕУ мин: 550 ЕУР/хл чистог алкохола

 19. Кафа: постојеће стање и поређења • У Србији је утврђена пропорционална акциза на кафу: • 30% малопродајне цене • Правила ЕУ кафу не утврђују као обавезан акцизни производ. • Акциза на кафу постоји и у: • Белгији, Босни и Херцеговини, Данској, Румунији и Хрватској • у свим овим земљама утврђена је као специфична Акциза на кафу, ЕУР/кг

 20. Енергенти: кључна питања • Обухват: • природни гас, угаљ и кокс, електрична енергија • Основица: • количина производа или енергетска вредност • Зависност висине акцизе од употребе енергента • коначна потрошња или индустријске сврхе и грејање • административна питања • Утицај на • структуру тражње • релативне цене у Србији и окружењу • приходе буџета

 21. Дувански производи: кључна питања • Природа производа: • да ли је релативна доступност пожељна • Структура акцизног оптерећења • пропорционална vs. специфична акциза код цигарета • минимална акциза • цигарете vs. друге дуванске прерађевине • Утицај на • буџетске приходе • релативне цене у Србији и окружењу • брзину евентуалног уједначавања са правилима ЕУ у погледу акцизног приноса

 22. Алкохолана пића: кључна питања • Природа производа: • да ли је релативна доступност пожељна • Основица • производ или количина алкохола • Уједначавање оптерећења домаћих и увозних производа • захтеви СТО • мале дестилерије • административни капацитети • Како повећати буџетске приходе • обухват • висина акциза

 23. Кафа: кључна питања • Да ли је задржати као акцизни производ • релативно мали буџетски приход (до 2 млрд. годишње) • Пропоционална или специфична акциза • утицај цене основне сировине на малопродајну цену (основицу пропорционалне акцизе) • (не)променљивост обима потрошње